ВРЕМЕНСКА ГРАНИЦА У СВАДБЕНОЈ УСМЕНОЈ ЛИРИЦИ

Ана В. Вукмановић

Abstract


У раду се разматра конституисање лирског времена као конкретног,
затвореног, целовитог и кондензованог, одређеног лирском поетиком и тренутком извођења. Сходно томе, формира се темпорални модел, условљен
човековим осећањима, тематиком и функцијом песме, и перформативним
контекстом. Унутар тог модела и свадбе као обреда прелаза посебно је  важан феномен границе. Целокупно обредно време, наспрам профаног, може се посматрати као гранично. Оно се хронотопично уклапа у слику света тиме што се моделује приказима променâ у простору (раст вишње) или умножавањем границâ (одлазак преко реке у јесен). Свадбене песме певају о сукцесивним преласцима границâ и о граничним периодима. Временска
граница се образује у односу на годишњи и дневни циклус. Опозиције светлост/тама, дан/ноћ, излазак/залазак сунца, зора/сумрак, јутро/вече представљају ослоне тачке током процеса моделовања времена, али нису једнозначне. Будући да исти тренуци могу имати различита значења, временски модели се откривају као комплексни, хетерогени и променљиви.


Keywords


време, временски модел, граница, хронотоп, свадбена песма, усмена лирика

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


БАНДИЋ 2008: Bandić, Dušan. Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko. Beograd: Biblioteka XX vek, 2008.

БАХТИН 1989: Bahtin, Mihail. O romanu, prev, A. Badnjašević. Beograd: Nolit, 1989.

БЕГОВИЋ 1986: Беговић, Никола. Живот Срба граничара. Београд: Просвета, 1986.

БОСИЋ 1990: Босић, Мила. „Женидбени обичаји Срба у Срему.“ Рад војвођанских музеја бр. 32 (1990): стр. 253–285.

БОСИЋ 1992: Босић, Мила. Женидбени обичаји Шокаца Хрвата у Бачкој.

Нови Сад: Музеј Војводине, 1992.

БРАТИЋ 1993: Bratić, Dobrila. Gluvo doba. Beograd: Biblioteka XX vek, 1993.

ВАН ГЕНЕП 2005: Генеп ван, Арнолд. Обреди прелаза, прев. Ј. Лома. Београд: СКЗ, 2005.

ГУРЕВИЧ 1985: Gurevich, A. J. Categories of medieval culture, trans. G. L. Campbell.

London – Boston – Melbourne – Henley: Routlege – Kegan Paul, 1985.

ГУРЕВИЧ 1987: Gurevič, Aron. Problemi narodne kulture u srednjem veku, prev. L. Subotin. Beograd: Grafos, 1987.

ДРОБЊАКОВИЋ 1937: Дробњаковић, Боривоје. М.. „Свадбени обичаји код православних Срба у околини манастира Тавне у Босни.“ Гласник Етнографског музеја књ. 12 (1937): стр. 78–90.

ЕЛИЈАДЕ 2004: Елијаде, Мирча. Расправа о историји религија, прев. Д. Јанић. Нови Сад: Академска књига.

ДУШКОВИЋ 1992: Душковић, Весна. „Свадбени обичаји.“ Гласник Етнографског музеја књ. 56 (1992): стр. 351–379.

ЂОРЂЕВИЋ 1984: Ђорђевић, Тихомир. Наш народни живот I. Београд: Просвета, 1984.

ИВАНОВА 1987: Ivanova, Radost. Traditional Bulgarian Wedding, trans. N. Panova. Sofa: Svyat Publishers, 1987.

ЈАНКОВИЋ 1964: Јанковић, Љубица и Јанковић Даница. Народне игре VII. Београд: Просвета, стр. 4–45.

КАРАНОВИЋ 1996: Карановић, Зоја. „Архајски корени српске усмене лирске поезије.“ У: З. Карановић (прир.). Антологија српске лирске усмене поезије. Нови Сад: Светови, 1996, стр. 251–309.

КАРАНОВИЋ 2010: Карановић, Зоја. Небеска невеста. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2010.

КАСИРЕР 1985: Kasirer, Ernst. Filozofja simboličkih oblika. Dugi deo: Mitsko mišljenje, prev. O. Kostrešević. Novi Sad: Dnevnik – Književna zajednica Novog Sada, 1985.

КОВАЧЕВИЋ 1985: Kovačević, Ivan. Semiologija rituala. Beograd: XX vek, 1985.

КУРЈАКОВИЋ 1896: Kurjaković, Mijo. „Ženidbeni običaji iz Vrbove (Kotar Nova Gradiška) u Slavoniji.” Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena knj. 1 (1896): str. 152–159.

ЛИХАЧОВ 1972: Лихачов, Д. С. Поетика старе руске књижевности, прев. Д. Богдановић. Београд: СКЗ, 1972.

ЛИЧ 2002: Lič, Edmund. Kultura i komunikacija, prev. B. Hlebec. Beograd: Biblioteka XX vek, 2002.

ЛОТМАН 2001: Lotman, Jurij. Struktura umjetničkog teksta. Zagreb: Alfa, 2001.

МАЉЦЕВ 1989: Мальцев, Г. И. Традиционалньие формулы русской народной необредовой лирики.Ленинград, 1989.

МАНОЈЛОВИЋ 1926: Манојловић, Коста П. „Свадбени обичаји у Галичнику.“ Гласник Етнографског музеја књ. 1 (1926): стр. 84–93.

МАНОЈЛОВИЋ 1933: Манојловић, Коста П. „Свадбени обичаји у Пећи.“

Гласник Етнографског музеја књ. 8 (1933): стр. 39–51.

МЕЛЕТИНСКИ 1983: Meletinski, E. M. Poetika mita, prev. J. Janićijević.

Beograd: Nolit, 1983.

МИЈАТОВИЋ 1907: Мијатовић, Станоје М. „Левач и Темнић,“ Српски етнографски зборник књ. 7 (1907): стр. 1–169.

НИКОЛИЋ 1910: Николић, Владимир М. „Из Лужнице и Нишаве.“ Српски етнографски зборник књ. 16 (1910).

ПЕШИКАН ЉУШТАНОВИЋ 2002: Пешикан Љуштановић, Љиљана. „Змај и свадба у усменом песништву Јужних Словена.“ зборник Матице српске за књижевност бр. 62 (2002): стр. 7–24.

ПЕТРОВИЋ 2014: Петровић, Соња. Сиромаштво у фолклорној традицији Срба од XIII до XIX века. Прилог проучавању народне културе. Београд: Албатрос плус, 2014.

ПОПОВ 1969/1970: Попов, Миливој. „Свадба у северном Банату.“ Рад

војвођанских музеја бр. 18–19 (1969/1970): стр. 29–72.

РАДЕНКОВИЋ 1982: Раденковић, Љубинко. „Женидба на превару.“ У: Љ. Раденковић (ур.). Усмено народно стваралаштво. Београд: Народна књига, 1982, стр. 123–145.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs