САВРЕМЕНЕ ТЕОРИЈЕ ЧИТАЊА

Мирјана Д. Бојанић Ћирковић

Abstract


Предмет рада је анализа и систематизација једне од дискутабилнијих методолошких оријентација у науци о књижевности – савремених теорија читања. Како наведени проблем у контексту наше науке о књижевности, али и шире, није био предмет студије која ће прецизно, јасно и аргументовано указати на афирмацију (временско одређење), дијахронијски развој и опсег савремених теорија читања, ова студија се усмерава управо ка поменутим проблемима. Сразмерно комплексности теме, у овом раду се указује на специфичност савремених теорија читања у односу на остале методолошке оријентације у проучавању књижевности, те на њихов допринос методологији науке о књижевности.


Keywords


теорије читања, савремене теорије читања, енкодирани читалац, емпиријски читалац

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


АРИСТОТЕЛ 1982: Аристотел. О песничкој уметности. Београд: Рад, 1982.

БОЈАНИЋ ЋИРКОВИЋ 2015: Бојанић Ћирковић, Мирјана. „Павићева теорија читања“, Језик и књижевност у контакту и дисконтакту: тематски зборник радова (ур. Бојана Димитријевић). Ниш: Филозофски факултет, 2015, стр. 163–176

ВУЈАНИЋ 2007: Вујанић М. и др. „Читање“, Речник српскога језика. Нови Сад: Матица српска 2007, 1518.

ВУЛОВИЋ 2015: Вуловић, Јелена. „После Женета: фокализација у очима посткласичне наратологије“, зборник Матице српске за књижевност и језик, књ.63, св. 2, 2015: стр. 533– 552.

EKO 2013: Eko, Umberto. Šest šetnji kroz narativnu šumu. Prevod Lazara Macure. Beograd: Narodna knjiga – Alfa, 2003.

ИНГАРДЕН 1971: Ингарден, Роман. О сазнавању књижевног уметничког дела. Београд: СКЗ, 1971.

ISER 1978: Iser, Wolfgang. The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response.

London and Henley: Routledge & Kegan Paul, 1978.

JAUS 1978: Jaus, Hans Robert. Estetika recepcije. Prevod Drinke Gojković.

Beograd: Nolit, 1978.

МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛИЋ 2014: Милосављевић Милић, Снежана. „Виртуелна претприповест и феномен урањања“, Philologia Mediana, год.

VI, бр. 6, Ниш: Филозофски факултет, 2014: стр. 17–39.

МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛИЋ 2015: Милосављевић Милић, Снежана. „Когнитивна наратологија“, Књижевна историја, XLVII br. 155, 2015: стр. 11–23.

MILOSAVLJEVIĆ MILIĆ 2016a: Milosavljević Milić, Snežana. Virtuelni narativ: ogledi iz kognitivne naratologije. Novi Sad – Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2016.

МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛИЋ 2016б: Милосављевић Милић, Снежана. „Крв је опет крвава – повратак емоцијама у когнитивној наратологији“. У: Емоције у култури Срба и Бугара, зборник радова (ур. Данијела Поповић). Филозофски факултет: Ниш 2016, 11–17.

МИЛУТИНОВИЋ 2014: Милутиновић, Дејан. „Посткласична наратологија“, Свет у књижевности – књижевност у свету, тематски зборник радова (ур. Бојана Димитријевић). Ниш: Филозофски факултет, 2014, 358–369.

ПОПОВ 1993: Попов, Јован. Ослобођени читалац. Нови Сад: Матица српска, 1993.

ПОПОВ 2011: Попов, Јован. „Теорије читалачких одговора“, Прегледни речник компаратистичке терминологије у књижевности и култури, група аутора. Нови Сад: Академска књига 2011: стр. 374–376.

PHELAN 2006: Phelan, James. „Narrative Theory 1996–2006. A Narrative.“.

Robert Scholes, James Phelan, Robert Kellogg (eds.). The Nature of Narrative.

Fortieth Anniversary Edition, Oxford University Press 2006, 2–33.

RADOVIĆ 1989: Radović, Miodrag. „Providencijalna lakoća čitanja“. Književna kritika, br. 3 (1989): str. 7–17.

HERMAN 2004: Herman, David, Story Logic, Lincoln and London: University of Nebraska Press, 2004.

ШМИД 2016: Шмид, Волф. „Догађајност, субјект и контекст“, превод Мирјане Бојанић Ћирковић, Philologia Mediana, год.VIII, бр. 8, 2016, 776–786.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs