ГРОТЕСКА КАО КОГНИТИВНИ ФЕНОМЕН ПОЕТИЧКОГ ДИСКУРСА ДО ПРЕДРОМАНТИЗМА

Оливера С. Марковић

Abstract


У раду је анализирано схватање гротеске у различитим поетичким
списима од антике до предромантизма, са тежиштем на прагматичком
моменту у поимању овог феномена. Методолошки оквир рада преузет је
из когнитивних наука, односно из теорије когнитивног оквира, са циљем
да се укаже на позадинске аспекте појединих стилских праваца који су
одредили границе семантизације овог феномена. Основно полазиште рада
чини теза да сви покушаји одређења чврстог језгра концепта гротескe
нужно морају водити сужавању значења појма. Појам гротеске може се
схватити искључиво у дијахронијском низу, у зависности од дискурзивних
пракси које структурирају значење ове речи у конкретним епохама.
Закључујемо да је гротескa отворена и динамичка категорија, која се може
описати на синтаксичком, семантичком и прагматичком плану, при чему
ниједна од ових равни није фиксирана.


Keywords


гротеска, лепо, ружно, комично, смешно, карневал, когнитивни оквир

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


ВИТАНОВИЋ 1971: Витановић, Слободан. Поетика Николе Боалоа и

француски класицизам. Београд: Српска књижевна задруга, 1971.

КАЈЗЕР 2004: Кајзер, Волфганг. Гротескно у сликарству и песништву. Нови Сад: Светови, 2004.

КОНСТАНТИНОВИЋ 2000: Константиновић, Изабела. „Франсоа Рабле и

његово дело.” Предговор у: Рабле, Франсоа. Гаргантуа и Пантагруел.

Превео Станислав Винавер. Београд: Завод за уџбенике и наставна

средства, 2000.

ПОПОВ 2001: Попов, Јован. Класицистичка поетика романа. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2001.

БАХТИН 1978: Bahtin, Mihail. Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjega veka i renesanse. Preveli Ivan Šop i Tihomir Vučković. Beograd: Nolit, 1978.

КОНЕЛИ 2003: Connelly, Frances S. (ed.). Modern art and the grotesque.

Cambridge: Cambridge university press, 2003. . 16. 5. 2017.

EKO 2007: Еko, Umberto (prir.). Istorija ružnoće. Prevele Danijela Maksimović i Dušica Todorović Lakava. Beograd: Plato, 2007.

ФИЛМОР 2014: Филмор, Чарлс. „Семантика оквира.” Расулић, Катарина и Душка Кликовац (ур.). Језик и сазнање (хрестоматија из когнитивне лингвистике. Превод Предраг Никетић и др. Београд: Филолошки факултет, 2014..

ГРЛИЋ 1976: Grlić, Danko. Estetika II (epoha estetike). Zagreb: Naprijed, 1976.

ХАРФАМ 2009: Harfam, Džefri. „Groteskno: prvi principi.” Časopis Polja br. 429 (jul–avgust 2009): 49–57. . 29.5.2017.

ХЕРМАН 2004: Herman, David. Story logic (problems and possibilities of

narrative). Lincoln and London: University of Nebraska press, 2004.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs