ПРИЛОГ ТЕОРИЈСКОМ ПРОМИШЉАЊУ ЕСЕЈА

Мирјана М. Бечејски

Abstract


Циљ рада је да допринесе теоријском изучавању есеја издвајањем
и анализом неколико главних особина које су његови најпознатији теоретичари истицали као дистинктивна обележја ове форме, односно „дисциплине“, „уметничког рода“, „наджанровског система“ итд. Аутор притом напомиње да се есеј као форма може одредити тек у релацијским односима према врстама или жанровима књижевности и њеног проучавања, као и према другим дисциплинама, те да је супстанцијална теорија есеја резултат оперативних потреба науке о књижевности.


Keywords


есеј, неодредивост, индивидуалност, лично искуство, сумња, саморазвој, разговор, неметодичност, отвореност, међупростор

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


AЋИН 1978: Aćin, Jovica. Paukova politika: za kritiku književne metafzike. Beograd: Prosveta.

БЕЧЕЈСКИ 2017. Бечејски, Мирјана. „Есеј кроз дијахронију. Развој и проучавање есеја у српској књижевности“. Баштина, св. 43. Уредник Драган Танчић, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2017, 47–62.

БЕНЗЕ 1976: Benze, Maks. „O eseju i njegovoj prozi.“ Preveo Zoran Đinđić. Delo, god. XXII, broj 5/1976, 18–29.

ГИЛБЕРТ–КУН 1969: Gilbert, Katarina Everet – Kun, Helmut. Istorija estetike. Beograd: Kultura.

ЕПШТЕЈН 1997: Епштејн, Михаил Н. Есеј. Превела Радмила Мечанин. Београд: Народна књига / Алфа.

ЛУКАЧ 1973: Lukač, Georg. „O suštini i obliku eseja.“ Duša i oblici: eseji. Prevela Vera Stojić. Predgovor Kasim Prohić. Beograd: Nolit, 33–56.

МАРИЋ 1979: Марић, Сретен. „Пропланци есеја.“ Пропланци есеја. Београд: Нолит, 7–39.

МОНТЕЊ 1990: Montenj, Mišel de. Ogledi. Izbor i predgovor Petar Ž.

Milosavljević. Prevod sa starofrancuskog i napomene Mila Đorđević.

Valjevo–Beograd: Estetika.

МОНТЕЊ 2013: Монтењ, Мишел де. Огледи, књ. 1. Превод, предговор и напомене Изабела Константиновић. Београд: Српска књижевна задруга.

ПЕТРОВИЋ СВ. 2003: Petrović, Svetozar. Priroda kritike. Beograd: Samizdat B92.

ПЕТРОВИЋ СР. 2000: Петровић, Сретен. Естетика. Београд: Филолошки факултет–Народна књига.

ПОПОВИЋ 2010: Popović, Tanja. Rečnik književnih termina. Beograd: Logos Art: Edicija.

РАДОЈЧИЋ 1994: Радојчић, Саша. „Есеј као облик и као поступак (Методологија есеја код Лукача и Адорна).“ Летопис Матице српске, год. 170, књ. 453, св. 6. (јун 1994), 832–849.

СОЛАР 1985: Solar, Milivoj. Eseji o fragmentima. Beograd: Prosveta.

ТОМАШЕВИЋ 1989: Томашевић, Бошко. „Есеј као парадигма интертекстуалности.“ Летопис Матице српске, год. 165, књ. 444, св. 6. (децембар 1989), 723–734.

ФУКО 2007: Fuko, Mišel. Poredak diskursa: pristupno predavanje na Kolež de Fransu. Preveo Dejan Aničić. Loznica: Karpos.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs