МОДЕЛИ ПЕРИФРАСТИЧКОГ СУПЕРЛАТИВА У СРПСКОМ КЊИЖЕВНОМ ЈЕЗИКУ

Јелена М. Јосијевић

Abstract


Овај рад је посвећен моделима перифрастичког суперлатива у савременом српском језику. У раду се полази од модела које је први забележио и описао М. Ковачевић (2001). У анализи могућих начина изражавања
суперлативности у српском језику П. Пипер (2002) је посредно указао на
још две могућности у реализацији перифрастичког суперлатива, које до
сада нису описане. Уз помоћ Корпуса савременог српског језик извршена
је анализа већег броја примера, који су сведени на структурне обрасце
налик на оне које даје М. Ковачевић (2001). На самом крају, у раду је представљен и модел који у досадашњој литератури није описан.

Keywords


перифрастички суперлатив, одрична заменица, одричан заменички прилог, синтакса, семантика

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Цитирана литература

ГРИЦКАТ 1983: ГРИЦКАТ Ирена. О прилозима у српскохрватској лингвистичкој науци. Јужнословенски филолог, XXXIX (1983): стр. 11.

ИВИЋ 1979: ИВИЋ Милка. О српскохрватским прилозима за „начин“.

Јужнословенски филолог, XXXIV (1979): стр. 1–19.

КЛАЈН 2003: КЛАЈН Иван. Творба речи у савременом српском језику, Први део: Слагање и префиксација. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, Матица Српска, Институт за српски језик САНУ, 2003.

КОВАЧЕВИЋ 2002: КОВАЧЕВИЋ Милош. Синтаксичка негација у српскоме језику. Ниш: Издавачка јединица Универзитета у Нишу, 2002.

КОВАЧЕВИЋ 2003: КОВАЧЕВИЋ Милош. Перифрастичка компарација

у српском књижевном језику. У: М. Ковачевић, Граматичке и стилистичке теме. Бања Лука: Књижевна задруга, 2003.

КОВАЧЕВИЋ 2009: КОВАЧЕВИЋ Милош. Степеновање у оквиру суперлатива. У: М. Ковачевић, Огледи из српске синтаксе. Београд:

Друштво за српски језик и књижевност, 2009: стр. 27–39.

МРАЗОВИЋ, ВУКАДИНОВИЋ 1990: МРАЗОВИЋ Павица и ВУКАДИНОВИЋ Зора. Граматика српскохрватског језика за странце. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1990.

ПИПЕР 1982: ПИПЕР Предраг. О типовима квантификатора у српскохрватском језику. НССВД, 11/2, Београд: МСЦ, 1982: стр. 93–103.

ПИПЕР 2002: ПИПЕР Предраг. Степеновање у граматици и речнику.

Зборник матице српске за славистику, бр. 61 (2002): стр. 59–78.

ПИПЕР 2005: ПИПЕР Предраг. Категоријални комплекс квалификације

и квантификације. У: П. Пипер, И. Антонић, В. Ружић, С. Танасић,

Љ. Поповић и Б. Бошковић, Синтакса савременог српског језика.

Проста реченица. Београд – Нови Сад: Институт за српски језик

САНУ, Београдска књига, Матица српска, 2005: стр. 830–868.

СИМИЋ 2002: СИМИЋ Радоје. Српска граматика I. Београд: Јасен,

: 45–149.

СТЕВАНОВИЋ 1979: СТЕВАНОВИЋ Михаило. Савремени српскохрватски I (граматички системи и књижевнојезичка норма). Београд:

Научна књига, 1979.

СТЕВОВИЋ 1960: СТЕВОВИЋ Игрутин. Функционална граматика српскохрватског језика: приручник за наставнике. Београд: Завод за

издавање уџбеника, 1960.

BABIĆ I DR. 1991: BABIĆ Stjepan, BROZOVIĆ Dalibor, MOGUŠ Milan,

PAVEŠIĆ Slavko, ŠKARIĆ Ivo i TEŽAK Stjepko. Povjesni pregled,glasovi i oblici hrvatskoga književno jezika. Nacrt za gramatiku. Zagreb: HAZU, Globus, 1991.

BARIĆ I DR. 1997: BARIĆ Eugenija, LONČARIĆ Mijo, MALIĆ Dragica,

PAVEŠIĆ Slavko, PETI Mirko, ZEČEVIĆ Vesna i ZNIKA Marija.

Hrvatska gramatika. Zagreb: Školska knjiga, 1997.

KORDIĆ 1997: KORDIĆ Snježana. Serbo-Croatian. Munich – Newkastle:

LINCOM Europa, 1997: 21.

MARETIĆ 1963: MARETIĆ Tomo. Gramatika hrvatskoga ili srpskoga

književnog jezika. Zagreb: Matica hrvatska.

RAGUŽ 1997: RAGUŽ Dragutin. Praktična hrvatska gramatika. Zagreb:

Medicinska naklada, 1997: 95.

TEŽAK 1991: TEŽAK Stjepko. Analitička i sintetička komparacija pridjeva.

U: Hrvatski naš svagda(š)nji. Zagreb: Školske novine, 1991.

ZNIKA 1997: ZNIKA Marija. Opisni i odnosni pridjevi. Zagreb: Insistitut za

hrvatski jezik i jezikoslovlje, 1997.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs