БАКОЊА ФРА БРНЕ И СРПСКИ НАЦИОНАЛИЗАМ: ИДЕОЛОШКА АКТУЕЛИЗАЦИЈА И КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЈА МАТАВУЉЕВОГ РОМАНА

Борис Д. Булатовић

Abstract


У раду се анализирају примери идеолошке рецепције романа Бакоња фра Брне Сима Матавуља. Указује се, у том смислу, првенствено на новије успостављање непосредне везе овог романа са верским шовинизмом и српском националном идеологијом у изведби Енвера Казаза, критичара који истовремено стаје у одбрану аутентичне естетске вредности књижевних дела Ива Андрића од идеолошких напада. Уз то, упозорава се и на настојање да се, оживљавањем старих оспоравања Матавуљевог романа из средине 20. века, верификује став по којем је неопходно отклонити Бакоњу фра Брна из школских програма.


Keywords


Симо Матавуљ, рецепција, идеологија, Енвер Казаз, српска књижевност, национализам

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


БУЛАТОВИЋ 2017: Булатовић, Борис. Оклеветана књижевност: идеолошки аспекти у критичком сагледавању српске књижевности и културе крајем 20. и почетком 21. века. Нови Сад, Научно удружење за развој српских студија.

ВУЦО 1939. V[uco], B[ožo]. „Simo Matavulj o uzrocima svoga bezvjerja u

mladim godinama”. Nova revija (Makarska), god. 18, br. 5/6 (1939): 465-466.

ВУЧКОВИЋ 2006: Вучковић, Радован. „Андрићева прича о страдалничком народу”. У: Андрић: паралеле и рецепција. Београд: Свет књиге, 205-228.

ГАЈИЋ 1951а: Gajić, Milorad. „Srpski realista ili ‘književni mistifkator’”.

Književne novine, god. 4, br. 23 (05.06.1951): 3.

ГАЈИЋ 1951б: Gajić, Milorad. „O falsifkatima i falsifkatorima”. Književne

novine, god. 4, br. 39 (25.09.1951): 4.

ДЕРЕТИЋ 1981: Деретић, Јован. Српски роман 1800-1950. Београд: Нолит.

ДОБРАШИНОВИЋ 1989: Dobrašinović, Golub M. „Idejno-estetska analiza

Bakonje fra-Brne”. Zadarska revija, god. 38, br. 5/6 (1989): 435-456.

ИВАНОВИЋ 1971: Ивановић, Радомир. „Хумористички роман Сима Матавуља”. Градина (Ниш), год. 6, бр. 3 (1971): 26-39.

КАЗАЗ 2000: Kazaz, Enver. „Egzistencijalnost/povijesnost Bosne – interpretacija u zamci ideologije (U povodu zbornika radova Andrić i Bošnjaci, BZK Preporod, Tuzla, 2000)”. Novi izraz (Sarajevo), br. 10/11 (2000): 120-136.

КАЗАЗ 2004: Kazaz, Enver. Bošnjački roman XX vijeka. Sarajevo – Zagreb: Naklada Zoro.

КАЗАЗ 2014: Kazaz, Enver. „Elita ideologije i kulture zločina”, Ars (Cetinje), br. 5/6 (2014): 125-139.

КАШАНИН 1968: Кашанин, Милан. Судбине и људи: огледи о српским писцима. Београд: Просвета.

КОРАЋ 1982: Кораћ, Станко. Књижевно дјело Симе Матавуља. Београд: Српска књижевна задруга.

КУЈУНЏИЋ 1897: : Gromović, Ilo [Ilija Kujundžić]. „Otvoren list. Slavnomu uredništvu Subotičkih novina”. Subotičke novine, god. 5, br. 43 (30.10.1897): 3.

ЛУЧИЋ 2012: Lučić, Ivan. „Progon Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini u

vrijeme komunističke vlasti (1945.-1990.)”. Croatica Christiana periodica

(Zagreb), god. 36, br. 69 (2012): 105-144.

МАКСИМОВИЋ 1998: Максимовић, Горан. „Комичка структура Матавуљевог Бакоња фра-Брна”. Радови Филозофског факултета (Пале), бр. 1 (1998): 125-144.

МАКСИМОВИЋ 2008: Максимовић, Горан. „Матавуљев Бакоња-фра Брне као скривена комедија”. Стил (Бањалука), бр. 7 (2008): 305-321.

ПЕТРОВ 1951: Petrov, Stanko. „Matavuljev Bakonja fra Brne – književna

mistifkacija”. Dobri pastir (Sarajevo), god. 2, sv. 1/2 (1951): 120-129.

СИВРИЋ 2008: S[ivrić], I[van] A. „Prethodna napomena” uz Stanko Petrov, „Matavuljev Bakonja fra Brne – književna mistifkacija”. Suvremena pitanja (Mostar), god. 3, br. 5 (2008): 127-137.

УБФ 2016: [Uredništo Bosne Franciscane]. „Iz franjevačke prošlosti: uvodne napomene”. Bosna Franciscana (Sarajevo), god. 24, br. 45 (2016): 227-228.

УДП 1951: [Uredništvo Dobrog pastira]. „Još o romanu i flmu Bakonja fra-Brne”. Dobri pastir, god. 2, br. 3/4 (1951): 320-334.

ХОДЕЛ 2011. Ходел, Роберт. „Матавуљ: Бакоња фра Брне – структура приповедања”. У: Симо Матавуљ – дело у времену: зборник радова са међународног скупа „Књижевно дело Симе Матавуља” (29. и 30. мај 2008), ур. Душан Иванић и Драгана Вукићевић. Београд: Филолошки факултет, 9-30.

ХУКОВИЋ 2000: Huković, Muhamed. „Književno djelo Ive Andrića u svjetlu Madridske deklaracije”. U: Andrić i Bošnjaci. Zbornik radova. Bibliografja, ur. Munib Maglajlić. Tuzla: Bošnjačka zajednica kulture „Preporod” – Općinsko društvo, 109-114.

ЦАР 1925: Цар, Марко. „Бакоња Фра-Брне”. Српски књижевни гласник, нова серија, књ. 14, бр. 6 (16.03.1925): 417-425.

ЏАЏИЋ 1995: Džadžić, Petar. „Nove hrvatske bitke za Andrićevo deloˮ. Telegraf (Beograd) 15.03.1995: 23-27.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs