ДРУШТВЕНА ФУНКЦИЈА РОМАНА БРАНИСЛАВА НУШИЋА ОПШТИНСКО ДЕТЕ

Милица М. Алексић

Abstract


Рад се бави сагледавањем друштвене стварности у роману Бранислава Нушића Општинско дете (1902). Миметично приказане, друштвене аномалије у Општинском детету разобличене су кроз хумор. Полазећи од типологија јунака које дају Нортроп Фрај и Јосип Лешић, рад се бави анализом јунака као типова из различитих друштвених миљеа: власти, правосуђа, здравства, те односима међу супружницима, љубавницима и сл. Тиме је указано на друштвену функцију као најзначајнију функцију Општинског детета. Посебан осврт дат је на елементе хумора Бранислава Нушића и сатирички тон овог романа. У раду су коришћени структуралистички, наратолошки и феноменолошки метод.


Keywords


друштво, типски јунаци, друштвена функција романа, сатирични елементи, хумор

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


БАХТИН 1989: Бахтин, Михаил. О роману. Превео Александар Бадњаревић. Београд: Нолит, 1989.

БЕРГСОН 1993: Бергсон, Анри. Смех: есеј о значењу комичног. Превео Срећко Џамоња. Београд: Лапис, 1993.

ГЛИГОРИЋ 1964: Глигорић, Велибор. Бранислав Нушић. Београд: Просвета, 1964.

ГЛИШИЋ 1966: Глишић, Бора. Нушић: њим самим. Београд: „Вук Караџић“, 1966.

ДЕРЕТИЋ 2007: Деретић, Јован. Историја српске књижевности. Београд: Sezam Book, 2007.

ЂОКОВИЋ 1964: Ђоковић, Милан. Бранислав Нушић. Београд: Нолит, 1964.

ИЗЕР 1978: Изер, Волфганг. „Апелативна структура текстова.“ У: Марицки, Д. (прир). Теорија рецепције у науци о књижевности. Београд: Нолит, 1978, стр. 94–115.

КАЈЗЕР 1973: Кајзер, Волфганг. Језичко уметничко дело. Београд: Српска књижевна задруга, 1973.

ЛЕШИЋ 1981: Лешић, Јосип. Нушићев смијех. Београд: Нолит, 1981.

МАКСИМОВИЋ 1995: Максимовић, Горан. Умјетност приповиједања Бранислава Нушића: о наративној прози фикционалног типа. Београд: Велвет, 1995.

МАКСИМОВИЋ 2003: Максимовић, Горан. Тријумф смијеха: комично у српској умјетничкој прози од Доситеја Обрадовића до Петра Кочића. Ниш: Просвета, 2003.

РЕЉИЋ 2014: Рељић, Јелица (прир). Бранислав Нушић 1864–1938: у фондовима и збиркама Архива Србије. Београд: Архив Србије, 2014.

СКЕРЛИЋ 2006: Скерлић, Јован. Историја нове српске књижевности. Приредио Јован Пејчић. Београд: Завод за уџбенике, 2006.

ТРЕБЈЕШАНИН 2011: Требјешанин, Жарко. Речник Јунгових појмова и симбола. Београд: Завод за уџбенике – HESPERIAedu, 2011.

FLAKER 2011: Flaker, Aleksandar. Period, stil, žanr: književnoteorijski pojmovnik. Beograd: Službeni glasnik, 2011.

FRAJ 1979: Fraj, Nortrop. Anatomija kritike: četiri eseja. Prevela Giga Gračan. Zagreb: Naprijed, 1979.

ЏЕЈМС 2012: Џејмс, Хенри. Будућност романа. Приредила Биљана Дојчиновић. Београд: Службени гласник, 2012.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs