МOРФОСИНТАКСИЧКЕ МОГУЋНОСТИ ПРИДЕВА ЗАТВОРЕНОГ ПОЛА СКАЛЕ И НЕГИРАНИХ ПРИДЕВА

Ивана З. Митић

Abstract


Рад се бави двама питањима: компарацијом придева затвореног
пола скале код којих је дозвољена односно блокирана позиција морфолошког компаратива, и нуди објашњење у терминима флексибилности
придевских значења и у терминима скаларне теорије, и блокираном или
допуштеном компарацијом негираних придева. Према стандардној теорији, придеви којима одговара затворена скала, не могу да се компарирају
(KENNEDY, MCNALLY 2005). Међутим, српски језик нуди примере који
оповргавају овај став: придеви затвореног пола скале (празан), код којих
је морфолошки дозвољена компарација, граде компаратив: празнији. Придеви затвореног пола скале, код којих је блокирана позиција морфолошког компаратива, не могу да се компарирају, јер се у њиховој основи налази димензија коју аргумент не може поседовати у различитим степенима, него само у степену који је максималан, односно минималан. Циљ нам је да различите морфосинтаксичке могућности придева објаснимо на основу особина које степен придева има, па тако и да објаснимо зашто негирани придеви (невисок, немали), који нису били предмет досадашњих истраживања, не могу да се компарирају.


Keywords


формално-семантички приступ, морфосинтаксичке могућности придева, особине степени, усмерење.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Цитирана литература

АРСЕНИЈЕВИЋ 2005: ARSENIJEVIĆ, Boban. Negative concord in SerboCroat Aps. < http://www.ledonline.it/snippets/allegati/snippets10001.

pdf>. 20. 12. 2011.

BADER 2010: BADER, Monika. Scales, gradable adjectives and

nominalizations in Serbian. University of Tromsø/CASTL.

ГРИЦКАТ 1995: ГРИЦКАТ, Ирена. „О деминуцији“. Јужнословенски филолог LI: 1−30.

ESCANDELL VIDAL, LEONETTI 2002: ESCANDELL VIDAL Victoria and

Manuel Leonetti. Coercion and the Stage/Individual Distinction.

www2.uah.es/leonetti/papers/Coercion2.pdf᾿ 10.12.2012.

ИВИЋ, КЛАЈН и др. 2005: ИВИЋ, Павле, Иван Клајн, Митар Пешикан,

Бранислав Брборић. Српски језички приручник. Београд: Београдска

књига, 2007.

ИВИЋ 1995: ИВИЋ, Милка. О зеленом коњу. Београд: Нови лингвистички огледи, 1995.

ИГЊАТОВИЋ 1962: ИГЊАТОВИЋ, Душанка. „Још о компаративу и компарацији“. Наш језик бр. 12, 3−6: 124−129.

КENEDDY, MCNALLY 2005: КENEDDY, Cristopher and Louis McNally. Scale

structure, degree modification, and the semantics of gradable predicates.

КОВАЧЕВИЋ 1998: КОВАЧЕВИЋ, Милош. Синтаксичка негација у српскоме језику. Ниш: Филозофски факултет, 1998.

КОВАЧЕВИЋ 1998а: КОВАЧЕВИЋ, Милош. Стилске фигуре и књижевни

текст. Београд: Требник, 1998a.

КОВАЧЕВИЋ 2003: КОВАЧЕВИЋ, Милош. Граматичке и стилистичке

теме. Бањалука: Књижевна задруга, 2003.

КОВАЧЕВИЋ 2007: КОВАЧЕВИЋ, Милош. „Степеновање у оквиру

суперлатива“. Наслеђе, год. 4, бр. 6: 9−24.

МИТРИНОВИЋ 2003: МИТРИНОВИЋ, Вера. „О неким особеностима

српског компаратива“. Јужнословенски филолог LIX: 57−80.

МИТИЋ 2012: МИТИЋ, Ивана. Скаларност и поларност код придева у

српском језику. мастер рад, Филозофски факултет у Нишу.

MИТИЋ 2013: МИТИЋ, Ивана. „Негирани придеви и негативно слагање

у српском језику“. Зборник са петог научног скупа Младих филолога

„Савремена проучавања језика и књижевноси“ (у штампи).

МРАЗОВИЋ, ВУКАДИНОВИЋ 2009: МРАЗОВИЋ, Павица и Зора Вукадиновић. Граматика српског језика за странце, друго прерађено и

допуњено издање. Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2009.

PARTEE 2007: PARTEE, Barbara. Compositionality and coercion in

semantics: The dynamics of adjective meaning.

ПИПЕР, АНТОНИЋ и др. 2005: ПИПЕР, Предраг, Ивана Антонић, Владислава Ружић, Срето Танасић, Љубомир Поповић, Бранко Тошовић. Синтакса савременог српског језика: проста реченица. Београд: Београдска књига: Институт за српски језик САНУ, 2005.

SAVADA, GRANO 2009: SAVADA, Osamu and Tomas Grano. „Scale structure, coercion, and the interpretacion of measure phrase in Japanaese“. Natural Language Semantics, 19: 191−226.

prepub.pdf᾿ 10.12.2012.

SOLT 2009: SOLT, Stephanie. The semantics of Adjectives of quantity, a

dissertation submitted to the Graduate Faculty in Linguistics in partial

fulfillment of the requirements for the degree of Doctor Of Philosophy,

The City University of New York, 2009.

СТАНОЈЧИЋ, ПОПОВИЋ 2005: СТАНОЈЧИЋ, Живојин и Љубомир Поповић. Граматика српског језика. Београд: Завод за уџбенике, 2005.

СТЕВАНОВИЋ 1986: СТЕВАНОВИЋ, Михаило. Савремени српскохрватски језик, (граматички системи и књижевнојезичка норма). Београд: Научна књига, 1986.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs