МЕТАЛЕПСА И МЕТАРЕФЕРЕНЦЕ У РАДИО-ДРАМИ КАПЕТАН ЏОН ПИПЛФОКС ДУШАНА РАДОВИЋА

Велибор В. Петковић

Abstract


У раду се разматра употреба металепсе и метареференци у радио-драми Душана Радовића Капетан Џон Пиплфокс. Металепса је сагледана у духу
схватања Жерара Женета као посебан језички поступак у анализи приповедног текста. Границе коришћења металепсе поставља једино могућност примаоца поруке да је разуме. Уколико ауторска интенција да се изађе из оквира исувише збуњује, таква фигура не остварује свој циљ. Зато се металепса може поистоветити са метареференцама као феноменом повезивања различитих наратива и медијских порука и неком врстом „рушења четвртог зида“, што је примарно позоришни израз и означава укидање баријере између глумаца и публике. Најприближније објашњење метареференце које је повезује са металепсом, али од ње и разликује, јесте да метареференца иде корак даље, успоставља релације према другим текстовима, али и према другим медијима и према стварности. Ден Спербер приписује људима метарепрезентациони капацитет који није ништа мање него основна способност за језик, што реферира на Ноама Чомског и генеративну граматику. Метасвест и комуникација путем медија увећава метареферентни потенцијал, а Вернер Волф сматра тај процес метаизације трансмедијалним феноменом. Душан Радовић један је од аутора који је највише допринео развоју металептогеног универзума у српској књижевности, повезујући старе и нове медије, (ре)креирајући стварност и релативизујући границе између виртуелног и реалног.


Keywords


Душан Радовић, радио-драма, металепса, метареференце, метасвест

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


АБОТ 2009: Абот, Х. Портер, Увод у теорију прозе, Службени гласник, Београд.

АРИСТОТЕЛ 2008: Аристотел, О песничкој уметности, Дерета, Београд.

БЕРГСОН 2004: Bergson, Anri, O smehu, Vega media, Beograd, 2004.

ВОЛФ 2009: Wolf, Werner, Metareference across Media, Rodopi, Amsterdam-New York.

ВУЈАКЛИЈА 1980: Вујаклија, Милан, Лексикон страних речи и израза, Просвета, Београд.

ЖЕНЕТ 2006: Genette, Gérard, Metalepsa, disput, Zagreb.

ЈАКОБСОН 1966: Јакобсон, Роман, Лингвистика и поетика, Нолит, Београд.

ЈУНАЧКЕ НАРОДНЕ ПЈЕСМЕ 1969: Јуначке народне пјесме, Свјетлост, Сарајево.

КАНТ 1991: Кант, Имануел, Критика моћи суђења, БИГЗ, Београд.

ЉУБИША 2005: Љубиша, Стефан Митров, Кањош Мацедоновић, Народна књига и Политика, Београд.

МИЛУТИНОВИЋ 2014: Милутиновић, Дејан, Посткласична наратологија у два чина, Градина бр. 62-63.

ПРИНС 2011: Prins, Džerald, Naratološki rečnik, Službeni glasnik, Beograd.

РАДОВИЋ 2006: Радовић, Душан, Баш свашта, сабрани списи (приредио Мирослав Максимовић, илустровао Душан Петричић), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.

РАДОВИЋ 2010: Радовић, Душан, Капетан Џон Пиплфокс, Завод за уџбенике, Београд.

РАДОВИЋ: Радовић, Душан, Капетан Џон Пиплфокс, ПГП РТБ, доступно на https://www.youtube.com/watch?v=fIr3k8wqLAI

ШИНГЛЕР, ВИРИНГА 2000: Шинглер, Мартин и Синди Виринга, Радио,

Clio, Београд.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs