СТВАРАЛАШТВО ДУШАНА КОВАЧЕВИЋА: ПРОФЕСИОНАЛАЦ ОД ДРАМЕ ДО ФИЛМА

Христина Љ. Аксентијевић

Abstract


Рад се бави компаративном анализом драмске и филмске верзије
Професионалца, праћењем протока почетне приче и форме кроз различите медије, као и проучавањем начина на који се прича у том процесу модификује, еволуира и мења. Анализа адаптације теоријски је утемељена на радовима који се баве теоријом филма, начинима филмске анализе и трансмедијалног преноса. Посебан нагласак стављен је на трансформацију догађаја и ликова, као и превођење формалних и стилских каракеристика драме на језик филма и његове техничке могућности. На крају се указује на степен промене, уметничке ефекте и ширење семантичког језгра дела, који се остварују транспоновањем основне приче Професионалца из књижевног у филмски медиј.


Keywords


адаптација, књижевност и филм, драма, интермедијалност, трансфер, документарност

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


АБОТ 2009: Абот, Портер. Увод у теорију прозе. Службени гласник, Београд, 2009.

БЕСАРА 2003: Бесара, Драгана. „Елементи фарсе у драмама Душана Ковачевића“. зборник Матице српске за књижевност и језик. књига LI, свеска 1—2. Нови Сад, 2012.

ЖИВКОВИЋ 2012: Живковић, Душан. „Метатетатралност и трагање за идентитетом у драми Професоналац Душана Ковачевића“. Наслеђе, година IX, број 21, ФИЛУМ, Крагујевац, 2012.

ЈАНКОВИЋ 2011: Јанковић, Никола. Балкански шпијун и његови наставци. Службени гласник, Београд, 2011.

МИЛИНКОВИЋ ФИМОН 1999: Милинковић Фимон, Драган. Романи у југословенском филму: 194 –1990. Институт за филм, Београд, 1999.

ПЕШИКАН-ЉУШТАНОВИЋ 2009: Пешикан Љуштановић, Љиљана. Кад је била кнежева вечера? Усмена књижевност и традиционална кутура у српској драми 20. века. Нови Сад, 2009.

ПФИСТЕР 1998: Pfster, Manfred. Drama; Teorija i analiza. Zagreb, 1998.

РОНДОЛИНО, ТОМАЗИ 2015: Rondolino, Gianni, Tomasi, Dario. ABC flma. Beograd, 2015.

ХАЧИОН 2006: Hutcheon, Linda. A Theory of Adaptation. New York, 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs