МИТСКИ МОДЕЛ ВРЕМЕНСКЕ И ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У РОМАНУ ВЕТРОВИ СТАРЕ ПЛАНИНЕ СЛОБОДАНА ЏУНИЋА

Данијела Д. Костадиновић

Abstract


Рад је усмерен ка испитивању митског модела обликовања простора и времена, двоструких светова и митова о Постању у роману Ветрови Старе планине (1998) Слободана Џунића, којим се овај аутор, обједињавањем историјске стварности и архетипских и митских слојева, приближио поетици магичног реализма. При том су нам као основно полазиште у типолошком одређивању просторно-временских категорија послужиле студије Мистична рођења, Слике и симболи: огледи о магијско-религијској симболици и Свето и профано Мирче Елијадеа будући да је својеврсна чежња за првобитним идиличним, рајским стањем заједничка и писцу и теоретичару. Наиме, спајајући колективно несвесно и паганске и митске слике са хришћанским симболизмом, спајајући историју и религију, Слободан Џунић у роману Ветрови Старе планине управо обнавља митове о иницијацији, о центру света, о космичкој оси и о космичком дрвету, али и акватичке симболе и симболизам ’граничних ситуација’, симболизам ’Средишта’, на којима, у суштини, почивају и промишљања Мирче Елијадеа о функционисању митске мисли и суштинској важности мита у животу традиционалних друштава.

Keywords


мит, axis mundi, imago mundi, космогонија, хијерофа нија

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Цитирана литература

ГЕРБРАН, ШЕВАЛИЈЕ 2004: Gerbran, Alen, Ševalije, Žan. Rečnik simbola. Preveli i adaptirali Pavle Sekeruš, Kristina Koprivšek i Isidora Gordić. Novi Sad: Stylos.

ЕЛИЈАДЕ 1994: Елијаде, Мирча. Мистична рођења. Превела Борислава Крушка. Панчево: Заједница књижевника.

ЕЛИЈАДЕ 1999: Елијаде, Мирча. Слике и симболи, огледи о магијско-религијској симболици. Превео Душан Јанић. Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића Сремски Карловци.

ЕЛИЈАДЕ 2003: Елијаде, Мирча. Свето и профано. Превео Зоран Стојановић. Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића Сремски Карловци,.

ЗАМОРА, ФАРИС 1995: Zamora, Lois Parkinson, Faris, Wendi, B.. „Introduction: Daiquiri Birds and Flaubertian Parrot(ie)s“. Magical realism: theory, history, community. Edited Lois Parkinson Zamora and Wendi B. Faris. London: Duke Univerity Press,.

ЈОВАНОВИЋ 1995: Јовановић, Ивко. „Од реалистичког до митолошког у приповеткама Слободана Џунића“. Пиротски зборник., 28‒21, 9‒29.

МИКИЋ 1995: Микић, Радивоје. „Облици приповедања у романима Слободана Џунића (Поглед на романе Медовина, Оброк и Василијана)“. Пиротски зборник, 28‒21, 59‒70.

МИКИЋ 1996: Микић, Радивоје. „Слика света у приповеткама Слободана Џунића“. Поговор. Слободан Џунић, Испод мртвачког моста. Ниш: Просвета, 323‒348.

ТАРТАЉА 1992: Tartalja, Ivo, „Mit“. Rečnik književnih termina. Uredio Dragiša Živković. Beograd: Nolit, 473.

ЧАПО 2008: Čapo, Erik. Teorije mitologije . Prevela Danijela Stefanović. Beograd: Clio.

ЏУНИЋ 1988: Џунић, Слободан. „Доследан давном“. Разговор водио Благоје Глозић. Градина, 2, 108‒116.

Извори

ЏУНИЋ 2004: Џунић, Слободан. Ветрови Старе планине. Ниш: Просвета.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs