МОДЕЛИ ПЕРИФРАСТИЧКОГ СУПЕРЛАТИВА СА АФИРМАТИВНИМ УНИВЕРЗАЛНИМ КВАНТИФИКАТОРИМА У ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Јелена М. Јосијевић

Abstract


Рад је посвећен моделима перифрастичког суперлатива са општим заменицама и заменичким прилозима универзалне квантификације у енглеском језику. Англистика тек мимогред спомиње конструкције које уз компаратив у поредбеници имају заменице универзалне квантификације и тада се њиховој анализи приступа из формално-генеративне перспективе. Такви радови, имајући у виду да се без изузетка служе хипотетичким примерима, нису изнедрили опис свих структура које се у енглеском језику јављају. Овај рад за задатак има да издвоји и опише афирмативне лексичко-синтаксичке моделе перифрастичког суперлатива док се негативни остављају за нека будућа испитивања. Задатак се може реализовати само помоћу богатог језичког материјала те ће се као основна метода користити корпусна анализа.

Keywords


перифрастички суперлатив, општа заменица, универзални квантификатор, синтакса, семантика

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Цитирана литература

АЛОНИ, РОЕЛОФСЕН 2011: Aloni Maria and Floris Roelofsen. Indefinites in comparatives. In: N. Ashton, A. Chereches and D. Lutz (eds.), Proceedings of SALT, 21 (2011): pg. 19–38.

АЛРЕНГА, КЕНЕДИ 2013: Alrenga, Peter and Christopher Kennedy. No More Shall We Part: Quantifiers in English Comparatives. Natural Language Semantics, 22 (2013): pg. 1–53.

АШЕР 1994: Asher, Ron E. The Encyclopedia of Language and Lingusitics. Oxford: Pergamon Press, 1994.

БАБИЋ и др. 1991: Babić, Stjepan, Dalibor Brozović, Milan Moguš, Slavko Pavešić, Ivo Škarić i Stjepko Težak.Povjesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književno jezika. Nacrt za gramatiku. Zagreb: HAZU, Globus, 1991.

БАЈБЕР и др. 2002: Biber, Douglas, Susan Conrad and Geoffrey Leech. Longman Student Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education Limited, 2002.

БАРИЋ и др. 1997: Barić, Eugenija, Mijo Lončarić, Dragica Malić, Slavko Pavešić, Mirko Peti, Vesna Zečević i Marija Znika. Hrvatska gramatika. Zagreb: Školska knjiga, 1997.

БЕК 2010: Beck, Sigrid. Quantifiers in than-clauses. Semantics and Pragmatics, 3 (2010): pg. 1–72.

БОБАЉИК 2012: Bobaljik, Jonahan David. Universals in comparative morphology: suppletion, superlatives and the structure of words. Boston: MIT Press, 2012.

БРАБЕЦ и др. 1947: Brabec, Ivan, Mate Hraste i Stevan Živković. Gramatika hrvatskosrpskog jezika. Zagreb: Školska knjiga, 1947.

ГАЈЕВСКИ 2009: Gajewski, Jon. More on quantifiers in comparative clauses. In: T. Friedman and S. Ito (eds.), Proceedings of Semantics and Linguistic Theory (SALT), 18 (2009): pg. 340–357.

ДЈАЛАЛИ 2013: Djalali, Alex. Gradability and the Logic of Adjectival Comparatives. http://web.stanford.edu/~djalali/documents/handouts/ djalali-cusp2013-handout.pdf. 25.03.2015.

ЗЕНДВУРТ, ВАН ЕК 1975: Zandvoort, Reinard Willem and Jan Ate Van Ek. A Handbook of English Grammar. London: Longman, 1975.

ИСТВУД 2002: Eastwod, John. Oxford Guide to English Grammar. Oxford: Oxford University Press, 2002.

ЈОСИЈЕВИЋ 2015: Јосијевић, Јелена. Модели перифрастичког суперлатива у српском књижевном језику. Philologia Mediana, бр. 7 (2015): стр. 319–331.

КАРТЕР, МЕКАРТИ 2006: Carter, Ronald and Michael McCarthy. Cambridge grammar of English: A comprehensive guide. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

КВИРК и др. 1985: Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech and Jan Svartvik. A Comprihensive Grammar of the English Language. London/New York: Longman, 1985.

КЛАЈН 2003: Клајн, Иван. Творба речи у савременом српском језику, Први део: Слагање и префиксација. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, Матица српска, Институт за српски језик САНУ, 2003.

КОВАЧЕВИЋ 2003: Ковачевић, Милош. Перифрастичка компарација у српском књижевном језику. У: М. Ковачевић, Граматичке и стилистичке теме. Бања Лука: Књижевна задруга, 2003.

КОРДИЋ 1997: Kordić, Snježana. Serbo-Croatian. Munich – Newkastle: LINCOM Europa, 1997.

КРАСИКОВА 2008: Krasikova, Sveta. Quantifiers in Comparatives. In: A. Grøn (ed.), Proceedings of Sinn and Bedeutung, 12 (2008): pg. 337–352.

ЛАСИТЕР 2010: Lassiter, Daniel. Explaining the restriction on the scope of the comparative operator. Working papers in Lingusitics, 16(1) (2010): pg. 117–126.

ЛИЧ, СВАРТВИК 2002: Leech, Geoffrey and Jan Svartvik. A Communicative Grammar of English. New York: Routledge, 2002.

МАРЕТИЋ 1963: Maretić, Tomo. Gramatika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika. Zagreb: Matica hrvatska, 1963. МРАЗОВИЋ,

ВУКАДИНОВИЋ 1990: Мразовић, Павица и Зора Вукадиновић. Граматика српскохрватског језика за странце. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1990.

ПИПЕР 2002: Пипер, Предраг. Степеновање у граматици и речнику. Зборник Матице српске за славистику, бр. 61 (2002): стр. 59–78.

ПОУТСМА 1904: Poutsma, Hendrick. A Grammar of Late Modern English: for the use of continental especially Dutch, students. Groningen: P. Noordhoff, 1904.

РАГУЖ 1997: Raguž, Dragutin. Praktična hrvatska gramatika. Zagreb: Medicinska naklada, 1997.

СВОН 1980: Swan, Michael. Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press, 1980.

СИЛИЋ, ПРАЊКОВИЋ 2005: Silić, Josip i Ivo Pranjković. Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka sveučilišta. Zagreb: Školska knjiga, 2005.

СИМИЋ 2002: Симић, Радоје. Српска граматика I. Београд: Јасен, 2002: стр. 45–149.

СТАНОЈЧИЋ, ПОПОВИЋ 1997: Станојчић, Живојин и Љубомир Поповић. Граматика српскога језика, уџбеник за 1., 2., 3. и 4. разред средње школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1997.

СТЕВАНОВИЋ 1979: Стевановић, Михаило. Савремени српскохрватски I (граматички системи и књижевнојезичка норма). Београд: Научна књига, 1979.

СТЕВОВИЋ 1960: Стевовић, Игрутин. Функционална граматика српскохрватског језика: приручник за наставнике. Београд: Завод за издавање уџбеника, 1960.

ТЕЖАК 1991: Težak, Stjepko. Analitička i sintetička komparacija pridjeva. Hrvatski naš svagda(š)nji. Zagreb: Školske novine, 1991.

УЛТАН 1972: Ultan, Russel. Some Features of Basic Comparative Constructions. Working Papers on Language Universals, 9 (1972): pg. 117–162.

ФАУЛЕР 1996: Fowler, Henry Watson. A Dictionary of Modern English Usage. Oxford: Oxford University Press, 1996.

ЦЕПТЕР 2003: Zepter, Alex. How to be Universal when you are Existential: Negative Polarity Items in the Comparative: Entailment along a Scale. Journal of Semantics, 20 (2003): pg. 193–237.

ШВАРЦШИЛД, ВИЛКИНСОН 2002: Schwarzschild, Roger and Karina Willkinson. Quantifiers in Comparatives: A Semantis of Degree Based on Intervals. Natural Language Semantics, 10/1 (2002): pg. 1–41.

Извори

COCA: Davis, Mark. The Corpus of Contemporary American English: 450 million words, 1900 – present (2008).http://corpus.byu.edu/coca/. 12.10.2015.

GLOWBE: Davis, Mark. Corpus of Global Web-Based English: 1.9 billion words from speakers in 20 countries(2013). http://corpus.byu.edu/ glowbe/. 12.10.2015.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs