О ДРУГИМ ПРОСТОРИМА У РОМАНУ ЧАРОБНИ БРЕГ ТОМАСА МАНА

Емилија П. Манчић

Abstract


Концепт простора и места више није ограничен на изучавање у оквиру дисциплина попут географије. У светлу просторног преокрета (spatial turn) простору је почела да се поклања већа пажња како у другим дисциплинама, тако и у науци о књижевности. Нови историзам и културолошке књижевне теорије дали су главни допринос деконструкцији и реконструкцији традиционалних концепата простора у оквиру науке о књижевности. Досадашња истраживања дела Чаробни брег (Der Zauberberg, 1924) Томаса Мана углавном су се односила на анализу концепта времена у роману без озбиљније анализе концепта простора.
Полазећи од наведених чињеница, рад има за циљ да на примеру романа Чаробни брег истражи могућност примене фукоовског појма хетеротопије у оквиру анализе концепта простора у роману. Појам се односи на просторе који нарушавају континуитет обичних, свакодневних простора. Повезаност друштва, простора и болести очигледна је у спацијализацији болести која је у друштву медицински изолована (у Мановом делу реч је о туберколози), подељена по областима и местима излечења. Ман у роману креира алтернативне стварности које прожимају стварне, географске и имагинарне локације у различитим временским периодима од седам година, чиме анулира принципе линеараног тока времена и димензионалност простора. Tакође, истраживање начина на који се у роману Чаробни брег конституишу и делују књижевне хетеротопије (ВАРНИНГ 2009) усмерено је на разматрање метода за примену Фукоовог концепта у науци о књижевности.


Keywords


просторни преокрет, хетеротопије, књижевне хетеротопије, наука о књижевности, Томас Ман

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


АРИСТОТЕЛ 2001: Aristotel: Rasprava o duši. Podgoricа: Oktoih 2001. (preveo sa starohelenskog dr. Marko Višić).

БАХМАН-МЕДИК 2006: Bachmann-Medick, Doris: Cultural Turns.

Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften. Reinbek bei Hamburg:Rowohlt 2006.

ВАРНИНГ 2009: Warning, Rainer:Heterotopien als Räume ästhetischer Erfahrung München 2009.

ВИМЕР 1996: Wimmer Ruprecht: Zur Philosophie der Zeit im Zauberberg, in: Auf dem Weg zum „Zauberberg“. Die Davoser Literaturtage 1996, hrsg. v. Thomas Sprecher. Frankfurt/Main: Klostermann 1996, S. 251-

ДЕНЕРЛАЈН 2009: Dennerlein Kathrin: Narratologie des Raumes. Berlin: de Gruyter, 2009.

ДУРИНГ; ТИЛМАН 2008: Döring Jörg; Thielmann Tristan (Hg.): Spatial Turn. Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Transcript, 2008.

ЕРХАРТ 2004: Erhart Walter (Hg.): Grenzen der Germanistik. Rephilologisierung oder Erweiterung? Stuttgart/Weimar 2004.

КЛАУСНИЦЕР/ШПОЕРХАЗЕ 2007: Klausnitzer Ralf / Spoerhase Carlos (Hg.): Kontroversen in der Literaturtheorie/Literaturtheorie in der Kontroverse. Frankfurt a. M. 2007.

КЛАДА 2005: Chlada, Marvin: Heterotopie und Erfahrung. Abriss der

Heterotopologie nach Michel Foucault. Aschaffenburg 2005.

ЛЕФЕБР 1991: Lefebvre, Henri: The Production of Space. Oxford: Blackwell 1991.

ЛУВ 2001: Löw, Martina: Raumsoziologie, Frankfurt a.M. 2001.

НОЈМАН 2001: Neuman, Michael: Thomas Mann: Romane. Berlin: Erich

Schmidt, 2001.

СОЈА 1989: Soja W. Edward: Postmodern Geographies: The Reassertion оf Space in Critical Social Theory (1989) London and New: Verso:York, 1989.

ТАФАЦОЛИ;ГРЕЈ:Tafazoli, Hamid; Gray, Richard T.: (Hg):.Außenraum –

Mitraum – Innenraum Heterotopien in Kultur und Gesellschaft. Bielefeld:

Aisthesis 2012.

ФУКО 2005: Foucault:,Michel:Die Heterotopien. Der utopische Körper. Zwei Radiovorträge. Zweisprachige Ausgabe. Frankfurt: Suhrkamp 2005.

ФУКО 1973: Foucaulta, Michel: Die Geburt der Klinik. Eine Archäologie des ärztlichen Blicks. Herausgegeben von Henning Ritter und Wolf Lepenies München: Hanser Verlag, 1973.

ХАЛЕТ-НОЈМАН 2009: Hallet, Wolfgang/Neumann, Birgit (Hg.): Raum und Bewegung in der Literatur. Die Literaturwissenschaften und der Spatial Turn, Bielefeld: Transcript 2009.

ХИК 2003: Hick Christian: Vom Schwindel ewiger Gegenwart. Zur Pathologie der Zeit in Thomas Manns Zauberberg In: Engelhardt, D. v., Wißkirchen, H.: „Der Zauberberg“ – die Welt der Wissenschaften in Thomas Manns Roman, Stuttgart:2003, S. 71-106.

ШЛУГЕЛ 2003: Schlögel Karl (2003): Im Raume lesen wir die Zeit. Über

Zivilisationsgeschichte und Geopolitik, München/Wien 2003.

ШПРЕХЕР 1997: Sprecher Thomas (Hrsg): Der ´Zauberberg´ und die

Kulturphilosophie der Zeit. - In: Auf dem Weg zum „Zauberberg“. Frankfurt am Main: Klostermann, 1997.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs