АКУСТИЧКИ ОПИС НАГЛАСКА У ГОВОРИМА ТИМОЧКО-ЛУЖНИЧКОГ ДИЈАЛЕКТА

Александра Р. Лончар Раичевић, Нина Љ. Судимац

Abstract


Предмет овога рада јесте акустички опис нагласка у говорима тимочко-лужничког дијалекта, уже – у говору Пирота, као највећем центру испитиване регије. У истраживању заснованом на методама експерименталне фонетике мерене су вредности трајања, тона и интензитета наглашених и ненаглашених вокала двосложних речи, које су заузимале медијалну позицију у реченици, у говору млађе популације (PRAAT, верзија 6.0.14, BOERSMA & WEENICK 2016). Измерене вредности подвргнуте су статистичкој анализи (SPSS, 20.00). Добијени подаци упоређени су са подацима истраживања у призренско-јужноморавском и сврљишкозаплањском дијалекту, као и са подацима везаним за реализацију акцената у стандардном језику. На основу резултата акустичке анализе можемо закључити да је основна акценатска јединица у овом региону кратка прозодема која је најсличнија краткоузлазном акценту из тонског система.


Keywords


експираторни акценат, тимочко-лужнички дијалекат, акустика, трајање, тон, интензитет, српски језик

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


БЕЛИЋ 1905: Белић, Александар. Дијалекти источне и јужне Србије. Српски дијалектолошки зборник 1. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1905.

БЕЛИЋ 1999: Белић, Александар. Изабрана дела Александра Белића. Девети том: Дијалекти источне и јужне Србије. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1999.

ЛЕХИСТЕ И ИВИЋ 1996: Lehiste, Ilse & Pavle Ivić. Word and Sentence Prosody in Serbocroation. Current studies in Linguistic series 13, Cambrdige, MA: Mit Press, 1996.

ЛОНЧАР РАИЧЕВИЋ 2016: Loncar Raicevic, Aleksandra. Acoustic and

Phonetics Analysis of Serbian Accent (the relation between tone, quantity and intesity in two-syllable words). Trends and Tendencies in Modern Philology, Nr.1/2016, Koper. 57–76.

ЛОНЧАР РАИЧЕВИЋ И СУДИМАЦ 2017а: Лончар Раичевић, Александра и Нина Судимац. Акустички опис нагласка у говорима призренско-јужноморавског дијалекта. зборник матице српске за филологију и лингвистику LX/2. Нови Сад, 2017: 209–227.

ЛОНЧАР РАИЧЕВИЋ И СУДИМАЦ 2017б: Lončar Raičević, Aleksandra &

Nina Sudimac. Acoustic parameters of speech as forensic markers for speakers of prizren-timok dialect. In: Biljana Simeunović Patić (edit.). Archibald Reiss days. Thematic conference proceedings of international signifcance, Volume I. Belgrade, 7–9 November 2017, Academy of criminalistic and police studies, 2017: 465–477.

ОКУКА 2008: Окуака, Милош. Српски дијалекти. Загреб: СДК „Просвјета”.

ПАУНОВИЋ 2003: Paunović, Tatjana. Fonetsko- fonološka interferencija srpskog jezika u percepciji i produkciji engleskih vokala. Doktorska disertacija. Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, 2003.

ПЕТРОВИЋ И ГУДУРИЋ 2010: Петровић, Драгољуб, Снежана Гудурић. Фонологија српскога језика. Београд – Нови Сад: САНУ, Институт за српски језик – Београдска књига – Матица српска, 2010.

СТАНОЈЕВИЋ 1911: Станојевић, Маринко, Севернотимочки дијалекат. Српски дијалектолошки зборник II. Београд: Институт за српскохрватски језик,1911.

ХЕЂЕВЕР 2010: Hedjever, Mladen. Osnove fziološke i govorne akustike (priredio M. Hedjever). Sveučilište u Zagrebu: Edukacijsko-rhabilitacijski fakultet, 2010.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs