(НЕ)ПОСТОЈЕЋИ НЕНЕГИРАНИ ПРИДЕВИ НА -(Љ)ИВ ПАСИВНЕ СЕМАНТИКЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Александра А. Јанић

Abstract


Предмет овог рада су придеви на -(љ)ив пасивне семантике у српском језику за које се тврди да не постоје у ненегираном облику (нпр. описив, укротив, опорецив), већ само у негираном (нпр. неописив, неукротив, неопорецив) – било из разлога неграматичности ненегираног облика, због тривијалности значења и, последично, нерегистровања у једнојезичним речницима српск(охрватск)ог језика. Циљ нам је да покажемо који је статус наведених ненегираних придева на -(љ)ив у српском језику: да ли су заиста неграматични и никада се не употребљавају од стране изворних говорника, или пак постоје одређени контексти када се употребљавају, односно услови које треба испунити да би се анализирани придеви употребили. У раду смо Гугл претрагама поредили фреквентност ненегираних придева на -(љ)ив за које се тврди да су непостојећи и њихових негираних парова, чиме се, као и претрагом корпуса, показало да су граматични и да њихова употреба није ни занемарљива, већ је прво ограничена прагматички, па онда и на семантичко-синтаксичком плану. Показано је да међу типовима контекстâ који омогућују употребу ненегираних придева на -(љ) ив пасивне семантике преовладавају тзв. контексти доњег следства будући да су најчешће повезани са негацијом или постојањем услова. Сваки од шест подтипова потврђен је примерима реченица из Корпуса савременог српског језика, уз детаљну анализу.


Keywords


контексти доњег следства, негација, префикс не-, суфикс -(љ)ив, фреквенција

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


АРСЕНИЈЕВИЋ 2009: Arsenijević, Boban. „{Relative{Conditional{Correlat

ive clauses}}}”. In: Liptak, Aniko (ed.), Correlatives cross-linguistically.

Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2009, 131–157.

ГРАСИЈА 1995: Gràcia, Lluïsa. Morfologia lèxica. L’herència de l’estructura

argumental.València: Servei de Publicacions de la Universitat de València,

ЂОРЂИЋ 1928–1929: Ђорђић, Петар. „Трпни придеви у нецеситативној употребиˮ, Јужнословенски филолог VIII (1928–1929): стр. 103–108.

ЈАНИЋ 2016: Јанић, Александра. „Семантичке нијансе код вишезначних изведених придева на -(љ)ив у српском језикуˮ. У: Биљана Мишић Илић, Весна Лопичић (ур.), Језик, књижевност, значење, језичка истраживања, зборник радова, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2016, 177–188.

ЈАНСЕН 2017: Janssen, Theo M. V. “Montague Semantics”, In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy

https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/ entries/montague-semantics/> 30. 12. 2017.

КЛАЈН 2002: Клајн, Иван. Творба речи у савременом српском језику. Књ. 1. Београд – Нови Сад: ЗУНС – Институт за српски језик САНУ – Матица српска, 2002.

КЛАЈН 2003: Клајн, Иван. Творба речи у савременом српском језику. Књ. 2. Београд – Нови Сад: ЗУНС – Институт за српски језик САНУ – Матица српска, 2003.

КОВАЧЕВИЋ 2002: Ковачевић, Милош. Синтаксичка негација у српскоме језику. Ниш: Издавачка јединица Универзитета у Нишу, 2002.

КРИФКА, ПЕЛЕТЈЕР и др. 1995: Krifka, Manfred, Francis Jeffry Pelletier,

Gregory N. Carlson, Alice ter Meulen, Godehard Link, and Gennaro

Chierchia. „Genericity: An Introduction”. In: Carlson, Gregory N. and Francis Jeffry Pelletier (eds.) The Generic Book. Chicago–London: The University of Chicago Press, 1995, 1–124.

МЕНЗЕЛ 2017: Menzel, Christopher. „Possible Worlds”, The Stanford

Encyclopedia of Philosophy 30. 12. 2017.

ОЛТРА МАСУЕТ 2010: Oltra Massuet, Isabel. On the Morphology of Complex Adjectives. Thesis. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2010.

ПИПЕР–КЛАЈН 2013: Пипер, Предраг и Иван Клајн. Нормативна граматика српског језика, Нови Сад: Матица српска, 2013.

СТЕВАНОВИЋ 1963: Стевановић, Михаило. „Придеви с наставцима -ив и -љивˮ, Наш језик XIII, н. с. (1963): стр. 197–207.

СТИЈОВИЋ 1983: Стијовић, Рада. „Префиксација придева у српскохрватском књижевном језику”, зборник Матице српске за филологију и лингвистику 36/1 (1983): стр. 99–130.

ФАБРЕГАС 2005: Fábregas, Antonio.La defnición de la categoría gramatical en una morfología orientada sintácticamente: Nombres y adjetivos. Doctoral Dissertation, Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2005.

ШАКИЋ 1965: Шакић, Јања. „Придеви са суфиксом -ив, -љив у српскохрватском језикуˮ, Прилози проучавању језика I (1965): стр. 75–100.

ШОЈАТ 1959: Šojat, Antun. „Pridjevski nastavci -iv i -ljiv, Filologija II (1959): str. 93–110.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs