ЛЕКСИКАТА СО СУБЈЕКТИВНА ОЦЕНКА КАЈ МАКЕДОНСКИТЕ РОДЕНИ ГОВОРИТЕЛИ ВО ЈУЖЕН БАНАТ

Веселинка Т. Лаброска, Станислав Р. Станковић

Abstract


Предмет на анализа во овој труд се именките со субјективна оценка кои се употребуваат кај македонските говорители во јужен Банат. Анализата се базира на материјал собран во населените места Јабука, Качарево и Пландиште. Од анализата констатиравме дека употребата на именки со
деминутивно-хипокористично значење е навистина голема и тоа најчесто со зборообразувачкиот формант -че, карактеристичен и за македонскиот и за српскиот јазик, додека употребата на именки со аугментативно-пејоративно значење е сведена на минимум бидејќи сретнавме само еден пример со вакво значење деривиран со формантот -иште.


Keywords


лексикологија, зборообразување, македонски јазик, српски јазик, деминутиви, хипокористици, аугментативи, пејоративи

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


БАБИЌ 1986: Babić, Stjepan 1986: Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku. Nacrt za gramatiku. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Globus, 1986.

БЕЛИЌ 1901: Belić, Alexander. „Zur Entwicklungsgeschichte der slavischen Deminutiv- und Amplifcativsufxe (Die Substantiva)“. ASP кн. XXIII, 1901: стр. 134–206.

БОШЊАКОВИЌ 2006: Бошњаковиќ, Жарко. „Некои особености на јазикот на Македонците во Србија (Што сочувале Македонците од својот јазик)“. Во: Емилија Црвенковска (ур.), XXXII научна конференција на XXXVIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Лингвистика. Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2006: стр. 119–135.

БОШЊАКОВИЌ 2008: Бошњаковиќ, Жарко. „Карактеристике македонскосрпског билингвизма“. Јужнословенски филолог кн. LXIV (2008): стр. 21–33.

ВЕЛЕВА 2006: Велева, Славица. Тенденции во зборообразувањето во македонскиот јазик. Скопје: Aвторско издание, 2006.

ЈОВАНОВА-ГРУЈОВСКА 2012: Јованова-Грујовска, Елена. Лексичко-семантичка анализа на именките со субјективна оценка во македонскиот јазик. Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 2012.

ЈОВАНОВИЌ 2010: Јовановиħ, Владан, Деминутивне и аугментативне именице у српском језику. Београд: Институт за српски језик САНУ, Монографије 9, 2010.

КОНЕСКИ Б. 1954: Конески, Блаже. Граматика на македонскиот литературен јазик, дел II. Скопје: Просветно дело, 1954.

КОНЕСКИ К. 1995: Конески, Кирил. зборообразувањето во современиот македонски јазик. Скопје: Бона, 1995.

МИТЕВА 1982: Митева, Димка. „Неутрализација на деминутивноста кај некои зборови од групата именки во македонскиот јазик“. Во: Драго Ћупић (ур.), Лексикографија и лексикологија. зборник реферата. Београд – Нови Сад: Српска академија наука и уметности – Одељење језика и књижевности, Институт за српскохрватски језик, Институт за јужнословенске језике Филозофског факултета у Новом Саду, Матица српска, Филолошки факултет у Београду – Одсек за јужнословенске језике и општу лингвистику, 1982: стр. 131–135.

РАДИЌ 2018: Радић, Првослав. Творба речи и миксоглотија. Прилози о суфиксацији у српском језику. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2018.

СТАНКОВИЌ 2015: Станковиќ, Станислав. Статусот на македонскиот јазик во Република Србија и неговата интерференција со српскиот јазик на морфосинтаксичко рамниште. Докторска дисертација. Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“, 2015.

СТЕВАНОВИЌ 1970: Стевановиħ, Михаило. Савремени српскохрватски језик. Граматички системи и књижевнојезичка норма. Увод. Фонетика.

Морфологија. Кн. I – 2 изд. Београд: Научна књига, 1970.

ШИПКА 2006: Šipka, Danko. Osnovi leksikologije i srodnih disciplina. Novi Sad: Matica srpska, 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs