НУЛТА ИМЕНИЦА У ПОЛОЖАЈУ АРГУМЕНТА НА ПРИМЕРУ САВРЕМЕНОГ ИТАЛИЈАНСКОГ ЈЕЗИКА

Александра Р. Блатешић

Abstract


Изостављање члана у именици је у италијанском језику, који поседује ту категорију, још увек предмет бројних лингвистичких расправа и истраживања. У овом раду приказаћемо појаву нулте именице у позицији аргумента, јер је тај положај у реченици изузетно рестриктиван не само у италијанском, већ и у другим романским језицима. Истраживање смо спровели на књижевном корпусу италијанског савременог језика, са циљем да проверимо до сада постојеће теорије из структуралне граматике и семантичке анализе, као и да објаснимо посебне феномене ове појаве на семантичком и синтаксичком плану. Нулта именица у положају аргумента може да се јави у облику једнине и множине, али под различитим синтаксичким условима или са променом у значењу. За разлику од једнине, облик множине је фреквентнији код нултих именица због тога што се множином означава већа количина, која притом не мора бити одређена.
Једнина, са друге стране, није носилац таквог значења, те је појава нулте
именице у једнини изразито рестриктивна, поготово у функцији субјекта.
У овом раду ћемо стога анализирати нулте именице у положају субјекта и
објекта у једнини и множини, при чему ћемо водити рачуна и о посебним
случајевима устаљених језичких облика.


Keywords


италијански језик, синтакса, нулта именица, нулти члан

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


БЛАТЕШИЋ 2012: Blatešić, Aleksandra. Nulti član u savremenom italijanskom jeziku. Disertacija. Beograd: Filološki fakultet, 2012.

БЛАТЕШИЋ 2014: Blatešić, Aleksandra. „Nulta imenička sintagma u eliptičnim strukturama italijanskog jezika”. Godišnjak. Novi Sad: Filozofski fakultet, str. 45-60.

БОНОМИ 1975: Bonomi, Andrea. Le vie del riferimento. Milano: Bompiani, 1975.

БРАУН, ЈУЛ 1983: Brown, Gilian, Yule, Georg. Discourse analyses. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

ВИЛКИНСОН 1991: Wilkinson, Karina Jo. Studies in the Semantics of Generic Noun Phrases, Ph. D. Thesis, Amherst: University of Massachusetts, 1991.

ГЕРШТНЕР, КРИФКА 1993: Gerstner Claudia, Manfred Krifka. “Genericity“. In: Handbuch der Syntax. Berlin: Walter De Gruyter, 1993, str. 966-978.

ДИЗИНГ 1992: Diesing, Molly. Indefinites. Cambridge, MA: MIT Press, 1992.

ДОБРОВИЈЕ-СОРИН, БЛИМ, ЕСПИНАЛ 2006: Dobrovie-Sorin, Carmen,

Tonia, Bleem, Maria Teresa Espinal. “Bare nouns, number, types and

incorporation.” In: Non Definiteness and Plurality. Amsterdam: John

Benjamins, 2006, str. 51-79.

ДОБРОВИЈЕ-СОРИН, ЛАКА: Dobrovie-Sorin, Carmen, Brenda Laca. On the definitness of generic bare NP’s. Jerusalim: Institute for Advanced Studies, the Hebrew University, 1997.

ЗАМБОНИ 2003: Zamboni, Alberto. Alle origini dell’italiano. Dinamiche e

tipologie della transizione dal latino. Roma: Carocci.

КОРЗЕН 1996: Korzen, Iørn. L’articolo italiano fra concetto ed entità. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 1996.

ЛАПУЧИ 1984: Lapucci, Carlo. Modi di dire della lingua italiana. Firenze:

Vallardi, 1984.

РЕНЦИ 1985: Renzi, Lorenzo. “L’articolo zero”. In: Sintassi e morfologia nella lingua italiana d’uso. Тeorie e applicazioni descrittive. Roma: Bulzoni, 1985, str. 271-288.

ТЕРИЋ 2005: Terić, Gordana. Sintaksa italijanskog jezika. Beograd: Filološki fakultet, 2005.

ФРИЏЕРИО 2008: Frigerio, Aldo. Quantificazione e riferimento plurale. Roma: Carocci, 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs