ГРАНИЦЕ РЕАЛНОГ И ФАНТАСТИЧНОГ: МАГИЧНИ РЕАЛИЗАМ КАО ВРСТА РЕАЛИСТИЧНОГ НАРАТИВА

Маја Д. Стефановић, Мартина Ш. Лучић

Abstract


И поред бројних проматрања појма магични реализам, не постоји јединствена дефиниција овог термина у науци о књижевности. Из тог разлога је класификација писаца и књижевних дела магичнореалистичне
провенијенције неретко произвољна и непрецизна, условљена потешкоћама
при успостављању јасних граница између магичног реализма и мање или
више сродних књижевних појмова, попут фантастичне књижевности или традиционалног реализма. Предмет овог рада јесте преиспитивање природе односа између магичног реализма и реализма у традиционалном смислу, са циљем да се прикаже да магични реализам као наративни модел са истакнутом епистемолошком функцијом није у несагласју са појмом емпиријске стварности традиционалног реализма, већ да као такав одговара савременој релативизацији стварности. Осим наведеног, настојање је да се размотри на који је начин књижевност магичног реализма, и поред постојања фантастичног елемента, удаљена од жанра фантастичне књижевности.


Keywords


магични реализам, реализам, књижевна фантастика, фикција, стварност

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


БАУЕРС 2004: Bowers, Maggie Ann. Magic(al) Realism. London and New York: Routledge. Taylor & Francis Group, 2004.

ЗАМОРА 1995: Zamora, Lois Parkinson. „Magical Romance/Magical Realism: Ghosts in U.S. and Latin American Fiction.“Magical Realism: Theory, History, Community. Ed. Lois Parkinson Zamora, Wendy Faris. Durham, NC and London: Duke University Press (1995): p. 497‒550.

КВАС 2016: Kvas, Kornelije. Granice realizma. Beograd: Zavod za udžbenike, 2016.

КОСТАДИНОВИЋ 2010: Kostadinović, Danijela. „Istorija pojma magični

realizam.“ Philologia Mediana: godišnjak za srpsku i komparativnu

književnost. God. 2, br. 2. Niš: Filozofski fakultet: p. 116‒125.

ЛАПШИН 1981: Lapšin, Ivan Ivanovič. Estetika Dostojevskog. Preveo Sava Penčić. Beograd: Slovo Ljubve,1981.

ЛЕАЛ 1995: Leal, Luís.„Magical Realism in Spanish American Literature.“Magical Realism: Theory, History, Community. Ed. Lois Parkinson Zamora, Wendy Faris. Durham, NC and London: Duke University Press (1995): p.119‒123.

МАЛДОНАДО1994: Maldonado, Carlos. „Razlike između fantastike i čudesnog realizma.“ Prevela Nataša Živanov-Kankaraš , Književna reč, 23, 449 (1994): p. 9.

РО 1995: Roh, Franz. „Magic Realism: Post-Expressionism.“Magical Realism: Theory, History, Community.“ Ed. Lois Parkinson Zamora, Wendy Faris. Durham, NC and London: Duke University Press (1995): p. 15‒31.

СЛЕМОН 1995: Slemon, Stephen. „Magic Realism as Postcolonial Discourse.“ Magical Realism: Theory, History, Community. Ed. Lois Parkinson Zamora, Wendy Faris. Durham, NC and London: Duke University Press (1995): p. 407‒426.

ТОДОРОВ 2010: Todorov, Cvetan. Uvod u fantastičnu književnost. Prevela

Aleksandra Mančić. Beograd: Službeni glasnik, 2010.

ФЕРИС 1995: Faris, Wendy. „Scheherazadeʼs Children: Magical Realism and Postmodern Fiction.“Magical Realism: Theory, History, Community. Ed. Lois Parkinson Zamora, Wendy Faris. Durham, NC and London: Duke University Press (1995): p. 163‒190.

ХЕГЕРФЕЛД 2005: Hegerfeldt, Anne. Lies that tell the Truth. Magic Realism Seen through Contemporary Fition from Britain. Amsterdam/New York: Radopi, 2005.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs