FOTOGRAFIJA I NJEN JEZIK

Miloš Babić

Abstract


U radu se nastoji objasniti priroda i jezik fotografije kao medija i pojedinačne slike, te njena realističnost i semiotičko značenje. Slično kao u tekstu, u kome se stvarnost kodira u opšte prihvaćene pisane simbole, tako i fotografija predstavlja pokušaj da se stvarnost kodira u prepoznatljive vizuelne simbole. Za ovo, u radu se ustanovljava, moraju postojati kompatibilni sistemi znakova i simbola kako kod onih koji sliku kodiraju tako i kod onih koji je čitaju. Ukoliko takvi sistemi ne postoje, fotografija u različitim sredinama biva drugačije protumačena.
S druge strane, paradoks fotografije je u tome što ona počiva na opštem uverenju o njenoj objektivnoj/istinitoj vrednosti uprkos poznatoj činjenici da je fotografija podložna manipulaciji i prekrajanju, posebno uz pomoć kompjuterske grafike. Fotografija je, prema tome, pored što je objektivna istovremeno informativna (preslikava stvarnost) i ekspresivna (podložna prepravci, autorskoj stilizaciji, odabiru ugla snimanja i izboru plana, i sl.). Prisutna u mnogim segmentima savremenog društva, fotografija se posebno nametnula kao deo reklamnog diskursa, kontinuirano obogaćena novim dimenzijama.

Multimedijalni diskurs je jedinstven kôd zasnovan na eksploataciji, obradi i osmišljenom uključivanju zvukovnog i vizualnog momenta istovremeno na planu govora i pisma. Svoj oslonac je pronašao u sredstvima masovnih komunikacija s tehničkim mogućnostima obrade zvuka i slike i pridruživanja slike i zvuka jeziku. Za razliku od konvencionalnog ispisa, multimedijalni ispis više eksploatiše taj dvostruki kanal: unosi u pisani iskaz vrednosti govora navodeći recipijenta da otvori dvostruki kanal kako bi mogao iščitati postupke obrade vizuelnog i zvukovnog sloja jezičkog materijala, a ne samo leksičko-semantičkog i stvorio mogućnost interaktivnosti.


Keywords


jezik fotografije, multimedijalni diskurs, realističko značenje, semiotičko značenje

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Babić, Miloš (2006), Televizijska reklama, Cekom books, Novi Sad

Babić, Miloš (2010), Fotografija, BLC college, Banja Luka /Cekom books, Novi Sad

Barthes, Roland (1985/1967), The Fashion System, New York, Jonathan Cape

Barton, Roger (1964), Uspješna ekonomska propaganda, Privreda, Zagreb

Barthes, Roland, (1981), Retorika slike, u zborniku Plasticki znak, ICR, Rijeka

Bozičević Vanda (1990), Riječ i slika, hermeneutički i semantički pristup, Hrvatsko filozofsko drustvo, Zagreb

Ed. Steele, Valerie (1997), Fashion Theory:Journal of Dress, Body & Culture, Oxford, Berg Publ.

Eric Clark, The Want Makers: The World of Advertising, How They Make You Buy ( New York: Viking Penguin, 1988)

Evans I. Richard (1989), Graditelji psihologije, Nolit, Beograd

Evans, Caroline (2003), The Fashion at the Edge, Yale U.P., New Heaven and London

Fluser, Vilhem (2005), Za filozofiju fotografije, Kulturni centar Beograda, Beograd

Ivanović Tatjana, Psiholoski pristup reklami, Montenegrin Journal Of Economics No.3.

Jesa Denegri (1997), Fragmenti postmodernog plurailizma, Cicero, Beograd

Lachmann, Renate (2002), Phantasia, Memoria, Rhetorica, Matica hrvatska, Zagreb.

Liz Vels (2006), Fotografija: kritički uvod, CLIO, Beograd

Lurie, Alison (1992), The Language of Clothes, London, Bloomsbury Publ.

Mijatović, Aleksandar (2003), Diskurz fotografije, Izvorni znanstveni članak, Rijeka

NDI Croatia (1995), Poruka, image i predstavljanje, NDI Croatia

Pakard, Vans (1994), Skriveni ubeđivači−psihologija reklame, PS Grmeč AD, Privredni pregled, Beograd

Peter G. Renstrom, Chester B. Rogers, The Electoral Politics ictionary, Santa Barbara, California, Oxford, England, ABC CLIO, l989.

Predrag Haramija (1993), Politički plakat u Hrvatskoj 1848 – 1990, Fiolozofski fakultet, Magistarski rad, Zagreb

http://svetlakomora.com/2007/11/13/fotografija-i-istina-realnost-ihiperrealnost/

www.wikipedia.org: Hyperreality

www.trivia-library.com/Hollywood Celebrity Scandals Charlie Chaplin& Joan Barry Affair Part 1/

http://svetlakomora.com/2007/11/13/fotografija-i-istina-realnost-ihiperrealnost/

www.wikipedia.org

http://www.mtsmondo.com/gallery/view_photo.php?IDPhoto=77435

www.doncafe.co.yu

http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac279.nsf/All


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs