КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СЕОБА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ И ХАЗАРСКОГ РЕЧНИКА МИЛОРАДА ПАВИЋА

Јелена Ђ. Марићевић Балаћ

Abstract


Циљ рада јесте да поређењем романа Сеобе Милоша Црњанског и Хазарски речник Милорада Павића понуди могуће одговоре на питање природе њихове међусобне кореспонденције. Компаративна анализа делâ остварена је на неколико нивоа, који се остварују у погледу истраживања историјских, државних, политичких и верских прилика у којима су се нашли српски и хазарски народ, али и њихових обичаја, веровања у натприродно, духовности, поезије, снова и љубави. Павић је градио интегративне споне између заједничких одредница „Црвене“, „Зелене“ и „Жуте књиге“ управо грађом из романа Сеобе, са којом је успостављао линије кореспонденција, инверзан однос или које су му послужиле као повод за даљу литерарну обраду.


Keywords


ратнички народи, прозелитизам, сан, држава, лиричност, суматраизам, Велика сеоба Срба

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


АВЕРИНЦЕВ 1982: Аверинцев, Сергеј Сергејевич. Поетика рановизантијске књижевности. Превели Драгољуб Недељковић и Марија Момчиловић, редиговао Димитрије Богдановић. Београд: СКЗ, 1982.

БОЖОВИЋ 2013: Божовић, Гојко. „Предговор“. Милош Црњански. Сеобе. Приредио Гојко Божовић. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2013, 7–21.

ГЕРБРАН – ШЕВАЛИЈЕ 2013: Gerbran, Alen – Ševalije, Žan. Rečnik simbola. Preveli Pavle Sekeruš i saradnici. Novi Sad: Kiša, Stylos, 2013.

ДЕЛИЋ 1991: Delić, Jovan. Hazarska prizma: tumačenje proze Milorada Pavića. Beograd, Gornji Milanovac, Titograd: Prosveta, Dečja knjiga, Oktoih, 1991.

МАРИЋЕВИЋ 2013: Марићевић, Јелена. „У барокном оглед(ал)у: Црњански – Павић“. Летопис Матице српске год. 189, књ. 492, св. 1/ 2, 2013, 163–176.

МАРИЋЕВИЋ – ПАЈОВИЋ 2017: Марићевић, Јелена – Пајовић, Стефан.

„Павле Јулинац као симбол српско-руске везе код Црњанског и Павића“. Наслеђе, Крагујевац, 14 / 37, 2017, 61–73.

ПЕТКОВИЋ 1988: Петковић, Новица. Два српска романа: студије о Нечистој крви и Сеобама. Београд: Народна књига, 1988.

САМАРЏИЈА 2009: Самарџија, Снежана. „Удео фолклора у првој књизи ‘Сеоба’ Милоша Црњанског“. Зборник Матице српске за књижевност и језик књ. 57, св. 3, (2009), 497–521.

ТАТАРЕНКО 2010: Татаренко, Ала. „У потрази за ‘другим телом’ романа: ‘Друго тело’ М. Павића – између књижевне археологије и ергодичких стратегија“. Павићеви палимпсести (зборник радова). Уредио Сава Дамјанов. Бајина Башта: Рачанска баштина, 2010, 59–72.

ЏАЏИЋ 1995: Џаџић, Петар. Повлашћени простори Милоша Црњанског. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1995.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs