РЕФЛЕКСИ УСМЕНЕ КЊИЖЕВНОСТИ У ПОЕЗИЈИ ЗА ДЕЦУ ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА – ЗАСТУПЉЕНОСТ И ФУНКЦИЈА

Тамара Грујић

Abstract


У раду је испитивано колико се народна поезија рефлектује у песмама
за децу Јована Јовановића Змаја, великог српског романтичара и творца
српске поезије за децу и која је функција ових рефлекса у обликовању
Змајевог песничког света. Увид у целокупно Змајево песништво за децу
открива, уз остало, значајни утицај српске традиције и фолклора на Змајево стваралаштво за децу, у домену тематике, жанрова, стила, поступака,
опште слике света и метричких образаца.
Истраживана је функција тих рефлекса, њихов утицај на обликовање,
естетске домете и значења ове поезије; испитивано је како се Змајев однос
према усменом стваралаштву и традиционалној култури уопште рефлектује у Змајевом песништву за децу. Значајан домен истраживања јесте и
укупан Змајев однос према усменој књижевности и традиционалној култури, који се рефлектује у Змајевој поезији за децу, било као величање и
идеализација, било критички. Предочено је како је Змај користио постојеће народне облике, како их је трансформисао/модернизовао и прилагодио младом читаоцу. У раду је показано како усмена књижевност може
да буде непресушни извор креативног и уметничког стварања за децу, као
и да усмена традиција, преко Змајевих жанрова, живи у савременој књижевности за децу.


Keywords


усмена књижевност, народна песма, поезија за децу, традиција, романтизам, рефлекси, жанр, песник, дете, детињство, поука, забава, игра, хумор, машта.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


ПРИМАРНА ЛИТЕРАТУРА:

Богдановић, М. (1949) Дечја поезија Змајева. Београд: Просвета.

Вуковић, Н. (1984) „Змај и тзв. нова поетика дјечје пјесме” у Огледи из књижевности. Никшић.

Гордић, С. (1972) „Карактер и функција песничке слике у поезији Јована Јовановића Змаја”, Књижевна историја, IV(16): 602-639.

Гордић, С. (1978) „Змајева песничка сликовитост” у У видику стиха. Нови Сад: Ћипранов.

Грујић, Т. (2008) „Рефлекси народног песништва у поезији за децу Јована Јовановића Змаја − критичко читање Василија Радикића” Детињство, (3): 29-34.

Данојлић, М. (1963) „Змај данас и овде”, Дело, IX (5): 658-663.

Данојлић, М. (2004) „Змај” у Наивна песма. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Живковић, Д. (1984) „Лаза Костић о Јовану Јовановићу Змају у Лаза Костић, Књига о Змају (Лаза Костић, О Јовану Јовановићу Змају (Змајови), његову певању, мишљењу и писању, и његову добу, Сомбор, 1902), (приредио Драгиша Живковић). Београд: Просвета.

Змајев стих (1985), радови са стручног радног састанка одржаног у Новом Саду 5. и 6. децембра 1983. године, (уредник Светозар Петровић). Нови Сад: Војвођанска Академија наука и уметности.

Јашовић, П. (2008) „Однос Лазе Костића према Змајевој поезији за децу”, Детињство, (1-2): 34-42.

Јерковић, Ј. (1991) „Народна књижевност и Змајеве Снохватице” у Језик и писци. Нови Сад: Матица српска, Институт за јужнословенске језике Филозофског факултета у Новом Саду

Капиџић-Хаџић, Н. (1981) „Дјеца расту с пјесмом чика-Јове Змаја” у Од Змаја до Витеза. Сарајево: Свјетлост.

Клеут, М. (1983) „Змајеве песме у рукописним песмарицама”, Зборник

Матице српске за књижевност и језик, XXXI (3): 479-488.

Клеут, М. (2000) „Јован Јовановић Змај” у Јован Јовановић Змај, Песме, (приредила Марија Клеут). Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Клеут, М. (2003) „Постиљонске оде Јована Јовановића Змаја” у Гледајући Нови Сад. Постиљонске оде Јована Јовановића Змаја, (приредила Марија Клеут). Нови Сад: Матица српска – Змај.

Ковачек, Б. (1969) „О Змајевој поезији за децу” у Јован Јовановић Змај, Дечје песме, Одабрана дела, у редакцији Младена Лесковца, књига, VI, (приредио Божидар Ковачек). Нови Сад: Матица српска.

Кољевић, С. (1983) „Змај и наше народно песништво”, Зборник Матице српске за књижевност и језик, XXXI (3): 259-381.

Кољевић, С. (1986) „О Змајевом дечијем песништву” у Виђења и сновиђења. Сарајево: Веселин Маслеша.

Костић, Л. (1984) Књига о Змају, (Лаза Костић, О Јовану Јовановићу Змају (Змајови), његову певању, мишљењу и писању, и његову добу, Сомбор, 1902), (приредио Драгиша Живковић). Београд: Просвета.

Леовац, С. (1968) „Змај”, Израз, XXIV (10): 293-299.

Лесковац, М. (1958) „Јован Јовановић Змај” у Јован Јовановић Змај, Песме, (приредио Младен Лесковац). Нови Сад, Београд: Матица српска, Српска књижевна задруга.

Максимовић, Ј. (1906) Змајева лектира. Београд.

Максимовић, Ј. (1930) „Моји спомени о Змај-Јовану”, Летопис Матице

српске, CIV (325): 62-97.

Марковић, С. Ж. (1969) „Јован Јовановић-Змај и поезија за децу”, Умјетност и дијете, (1): 28-31.

Марковић, С. Ж. (2007) „Поетски лик детета у Змајевим песмама за децу” у Записи о књижевности за децу IV. Београд: Београдска књига.

Матицки, М. (1999) „Три фолклоризације у српском песништву” у Песник Растко Петровић, Зборник радова. Београд: Институт за књижевност и уметност.

Милинчевић, В. (1962) Јован Јовановић Змај. Београд: Рад.

Милинчевић, В. (1983) „Змајево вишегласје”, Књижевност и језик, XXX: 219-229.

Милисавац, Ж. (1954) Змај. Београд: Ново поколење.

Недић, В. (1969) „Змајеве Снохватице” у Јован Јовановић Змај, Снохватице – Девесиље, Одабрана дела, у редакцији Мледена Лесковца, књига II, (приредио Владан Недић). Нови Сад: Матица српска.

Недић, Љ. (б. г.) „Змај” у Целокупна дела, књига I, Београд: Издавачко предузеће „Народна просвета”.

Павловић, М. (1974) „Поезија Јована Јовановића Змаја” у Поезија и култура. Београд: Нолит.

Павловић, М. (1979) „О тумачењу Змајевих песама” у Ништитељи и

свадбари. Београд: БИГЗ.

Петровић, В. (1958) О књижевности и књижевницима, Сабрана дела,

књига VI. Нови Сад: Матица српска.

Петровић, Т. (2001) „Јован Јовановић Змај” у Историја српске књижевности за децу. Врање: Учитељски факултет.

Попов, Р. (1983) „Билбилити, Змајев амулет”, Детињство, (1-2): 42.

Поповић, Б. (1963) „Шта је велики песник?” у Огледи и чланци из

књижевности. Нови Сад, Београд: Матица српска, Српска књижевна задруга.

Поповић, М. (1985) „Јован Јовановић Змај” у Историја српске књижевности, Романтизам, књига II. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Радикић, В. (2003) Змајево песништво за децу. Нови Сад: Змајеве дечје игре.

Симовић, Љ. (1983) „Змајева поезија” у Дупло дно. Београд: Просвета.

Скерлић, Ј. (1964) Писци и књиге II. Београд: Просвета.

Стајић, В. (1933) Јован Јовановић Змај. Нови Сад, Скопље: Издање књижаре „Славија”.

Стефановић, С. (1902) „О Јовану Јовановићу Змају − Лаза Костић, Сомбор, 1902”, Пријеглед, Прилог „Мале библиотеке”, I (22): 329-362.

Тахмишчић, Х. (1963) У лепом кругу. Крушевац: Багдала.

Ћосић-Вукић, А. (2007) „Књига о Змају Лазе Костића” у Старе и нове

књижевне теме. Београд: Институт за књижевност и уметност.

Хаџић, З. (2009) „Отворена писма Јована Јовановића Змаја” у Отворена писма Јована Јовановића Змаја. (Невен 1880-1904). Нови Сад: Змајеве дечје игре.

Цуцић, С. (1978) Огледи из књижевности за децу, (избор и предговор

Драгољуб Јекнић). Зрењанин: Градска библиотека „Жарко Зрењанин”.

Цуцић, С. (1951) „Чика-Јова данас” у Из дечје књижевности, Осврти и

чланци. Нови Сад: Матица српска.

Шевић, М. (1911) Дечја књижевност српска. Нови Сад: Електрична

штампарија учитељскога Д. Д. „Натошевић”.

СЕКУНДАРНА ЛИТЕРАТУРА:

Бахтин, М. (1978) Стваралаштво Франсоа Раблеа и народна култура средњег века и ренесансе, превод Иван Шоп и Тихомир Вучковић. Београд: Нолит.

Бергсон, А. (1993) Смех, Есеј о значењу комичног, превео Срећко Џамоња. Београд: Лапис.

Бетелхајм, Б. (1979) Значење бајки, превео Бруно Вучићевић. Београд: Просвета.

Бошковић-Стули, М. (1971) „Усмена књижевност у склопу повијести хрватске књижевности” у Усмена књижевност, (приредила Маја Бошковић-Стули). Загреб: Школска књига.

Бошковић-Стули, М. (1971) „Свијет бајке и дијете”, Умјетност и дијете, IV (19-20): 28-32.

Витез, Г. (1969) „Дјетињство и поезија”, Умјетност и дијете, (3): 4-21.

Вуковић, Н. (1996) Увод у књижевност за дјецу и омладину. Подгорица: Унирекс.

Данојлић, М. (2004) Наивна песма. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Ђорђевић, Т. Р. (1990) Деца у веровањима и обичајима нашега народа. Београд, Ниш: Просвета, Идеа.

Јакобсон, Р., Богатирјов, П. (1971) „Фолклор као нарочит облик стваралаштва”, превео Стјепан Степанов у Усмена књижевност – избор студија и огледа, (приредила Маја Бошковић-Стули). Загреб: Школска књига.

Јолес, А. (1978) Једноставни облици, превод Владимир Бити. Загреб: Студентски центар Свеучилишта у Загребу.

Караџић, В. С. (1957) Живот и обичаји народа српског. Београд: Српска књижевна задруга, L (340).

Клеут, М. (1997) „Дете – усмена култура – масовна култура”, Детињство, (3): 5-7.

Клеут, М. (2001) „Увод у читање српске народне књижевности” у Српска народна књижевност, (приредила Марија Клеут). Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

Клеут, М. (2006) Народна књижевност – фрагменти скрипти. Нови Сад: Филозофски факултет.

Кнежевић, М. (1957) „О народним говорним умотворинама” у Антологија народних умотворина, (приредио Миливоје Кнежевић). Нови Сад, Београд: Матица српска, Српска књижевна задруга.

Кољевић, С. (2005) Вјечна зубља, Одјеци усмене у писаној књижевности. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Кулишић, Ш., Петровић, П. Ж., Пантелић, Н. (1998) Српски митолошки речник. Београд: Етнографски институт САНУ, Интерпринт.

Латковић, В. (1982) Народна књижевност I. Београд: Научна књига.

Лити, М. (1987) „Аспекти Märchen и предања”, (превео Рандал Мејџор), Поља, 33 (340): 238-241.

Лити, М. (1994) Европска народна бајка, (аутор поговора Жарко Требјешанин). Београд: Орбис.

Лихачов, Д. С. (1972) Поетика старе руске књижевности. Београд, Српска књижевна задруга.

Љуштановић, Ј. (1996) „Књижевност за децу – наравоученије слободе”, Детињство, (4): 28-31.

Љуштановић, Ј. (2004) Црвенкапа грицка вука. Нови Сад: Дневник, Змајеве дечје игре.

Љуштановић, Ј. (2009) Брисање лава. Нови Сад: Дневник.

Максимовић, Г. (1998) Магија Сремчевог смијеха. Београд: Просвета.

Марковић, С. Ж. (2007) Записи о књижевности за децу III-IV. Београд: Београдска књига.

Милошевић-Ђорђевић, Н. (2006) Од бајке до изреке. Обликовање и облици српске усмене прозе. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.

Пешић, Р., Милошевић-Ђорђевић, Н. (1984) Народна књижевност. Београд: ИРО „Вук Караџић.

Пешикан Љуштановић, Љ. (1996) „Поука традицијског низа”, Детињство, 4:56-57.

Пешикан-Љуштановић, Љ. (2007) Станаја село запали, Огледи о усменој књижевности. Нови Сад: Дневник.

Пешикан-Љуштановић, Љ. (2009) Усмено у писаном. Београд: Београдска књига.

Пијановић, П. (2005) Наивна прича. Београд: Српска књижевна задруга.

Поповић, М. (1968) Историја српске књижевности, Романтизам I-III.

Београд: Нолит.

Пражић, М. (1971) Игра као слобода. Змајеве дечје игре, Нови Сад: Културни центар.

Проп, В. Ј. (1984) Проблеми комике и смеха, превео Богдан Косановић. Нови Сад: НИШРО „Дневник”, Књижевна заједница Новог Сада.

Раденковић, Љ. (1986) Народна бајања код Јужних Словена. Београд: Просвета, Балканолошки институт САНУ.

Речник књижевних термина (1992), Београд: Нолит.

Самарџија, С. (1986) „Шаљива народна приповетка” у Шаљиве народне приче, (приредила Снежана Самарџија). Београд: Рад.

Самарџија, С. (1995) „Структура и функција усмене загонетке” у Српске народне загонетке, Антологија, (приредила Снежана Самарџија). Београд: Гутенбергова галаксија.

Самарџија, С. (1997) Поетика усмених прозних облика. Београд: Народна књига – Алфа

Самарџија, С. (2002) „Особености народне басне и приче о животињама” у Народне басне и приче о животињама, Антологија, (приредила Снежана Самарџија). Београд: Гутенбергова галаксија.

Самарџија, С. (2004) Пародија у усменој књижевности. Београд: Народна књига – Алфа.

Самарџија, С. (2006) „Одлике шаљиве народне приповетке” у Шаљиве народне приповетке, Антологија, (приредила Снежана Самарџија). Крушевац: Гутенбергова галаксија.

Самарџија, С. (2007) Увод у усмену књижевност. Београд: Народна књига – Алфа.

Сикимић, Б. (1996) Етимологија и мале фолклорне форме. Београд: Институт за српски језик САНУ.

Скерлић, Ј. (2006) Историја нове српске књижевности. Београд: Завод за уџбенике.

Турјачанин, З. (1987) „Вук и наше народне дјечје пјесме”, Умјетност и

дијете, (5-6): 419-423.

Цуцић, С. (1978) Огледи из књижевности за децу. Зрењанин: Градска библиотека „Жарко Зрењанин”.

Чајкановић, В. (1994) Сабрана дела из српске религије и митологија, књига I-V, (приредио Војислав Ђурић). Београд: Српска књижевна задруга, БИГЗ, Просвета, Партенон М. А. М.

Чаленић, М. (1972) Сео цар на кантар, Народна књижевност за децу. Београд: Научна књига.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs