ОСОБИНЕ ДОБРОГ НАСТАВНИКА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ СТУДЕНАТА АНГЛИСТИКЕ

Радмила В. Бодрич, Аида E. Тарабар

Abstract


Бројне су, сложене и захтевне улоге које наставник данас обавља како би успешно припремио ученике за глобално друштво знања, отворено радно тржиште и мултинационално радно окружење. Циљ овог рада је испитивање мишљења студената англистике о улогама наставника енглеског језика у савременој настави страних језика. За потребе истраживања конструисан је упитник који се састојао од питања отвореног типа, која су испитивала перцепције студената о личним и професионалним особинама и моделима понашања које добар наставник енглеског језика треба да поседује и испољава. Истраживање је спроведено на малом узорку испитаника да би се стекао увид у ставове студената, како би се проверило да ли је оправдано спровођење опсежнијег истраживања у будућности. Резултати спроведеног квалитативног истраживања показују да испитаници имају високо развијену свест о вишеструким улогама наставника енглеског језика, које су у складу са савременим приступом настави страних језика, што представља добру основу за развој њиховог професионалног идентитета.


Keywords


наставник, енглески као страни језик, улоге наставни- ка, квалитативно истраживање, професионални идентитет

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


АРЕНДС, КИЛЧЕР 2010: Arends, Richard and Ann Kilcher. Teaching for Student Learning: Becoming an Accomplished Teacher. New Yoork: Taylor & Francis, 2010.

БОДРИЧ 2017: Бодрич, Радмила. „Осврт студената англистике на методичку праксу као облик развијања наставничких компетенција.” У: ГУДУРИЋ, Снежана и Биљана РАДИЋ БОЈАНИЋ (ур.). Језици и културе у времену и простору VI, Тематски зборник. Нови Сад: Филозофски факултет, 2017: стр. 379-396.

БРИНКВОРТ 2017: Brinkworth, Maureen et al. “Teacher-student relationships: the positives and negatives of assessing both perspectives.” Journal of Applied Developmental Psychology, (2017): pp. 1-15.

ВИДАКОВИЋ 2016: Видаковић, Мирна. Нов модел стручног усавршавања професора пословног енглеског језика у Србији: теоријски, методолошки и практични аспекти. Необјављена докторска дисертација. Нови Сад: Филозофски факултет, 2016.

ВИЦАН 2012: Vican, Dijana. „Odlike dobrog i uspješnog nastavnika.” U: ILIĆ, Ivana, Irena IŠTVANIĆ i dr. (ur.). Upravljanje razredom. Zagreb: British Council, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 2012: стр. 21-35.

ГЛУШАЦ 2016: Глушац, Татјана. Међусобно обучавање колега као облик усавршавања професора енглеског језика. Нови Сад: Филозофски факултет, 2016.

ГЛУШАЦ, МИЛИЋ, ПИЛИПОВИЋ 2017: „Анализа педагошких уверења наставника енглеског језика у Србији.” У: ГУДУРИЋ, Снежана и Биљана РАДИЋ БОЈАНИЋ (ур.). Језици и културе у времену и простору VI, Тематски зборник. Нови Сад: Филозофски факултет: стр. 429-441.

ГОЈКОВ, СТОЈАНОВИЋ 2015: Гојков, Грозданка и Александар Стојановић. Дидактичке компетенције и европски квалификациони оквир. Београд: Српска академија образовања, 2015.

ГРЕНФЕЛ, КЕЛИ, ЏОУНС 2003: Grenfell, Michael, Michael Kelly and Diana

Jones. The European Language Teacher. Bern: Peter Lang AG, 2003.

ДАРЛИНГ-ХАМОНД 2005: Darling-Hammond, Linda. “Educating the new

educator: Teacher education and the future of democracy.” The New Educator, 1(1) (2005): pp. 1-18.

ДАРЛИНГ-ХАМОНД 2006: Darling-Hammond, Linda. “Constructing 21st-

Century Teacher Education”. Journal of Teacher Education, 57, (X) (2006): pp. 1–15.

ДАФИ 2009: Duffy, Gerald. “Teaching and the balancing of round stones.” Phi Delta Kappan, 79(10): 777-780.

ЂИГИЋ 2017: Ђигић, Гордана. Управљање разредом: Савремени приступ психологији наставника. Ниш: Филозофски факултет, 2017.

ЕРИЛМАЗ 2017: Eryilmaz, Ali. “Initial Development and Validation of the

Positive Teacher Scale.” Journal of Positive Psychology & Wellbeing, I(I),

(2017): pp. 10-21.

ИВИЋ, ПЕШИКАН, АНТИЋ 2001: Ивић, Иван, Ана Пешикан и Слободанка Антић. Активно учење 2. Београд: Институт за психологију, 2001.

ЈЕГЕДЕ, ТАПЛИН, ЧАН 2006: Jegede, Olugbemiro, Margaret Taplin and SingLai Chan. “Trainee teachers’ perception of their knowledge about expert teaching.” Educational Research, 42(3) (2006): pp. 287-308.

КАЛАНЦИС, ХАРВИ 2004: Kalantzis, Mary, Andrew Harvey. New teaching,

new learning: A vision for Australian education. Canberra: The Australian

Council of Deans of Education, 2004.

КАЛАНЦИС, КОУП, ХАРВИ 2001: Kalantzis, Mary, Bill Cope and Andrew

Harvey. New Learning: A Charter for Australian Education. Canberra: The

Australian Council of Deans of Education, 2001.

КАР 2005: Carr, David. “Personal and interpersonal relаtionships in education and teaching: A virtue ethical perspective.” British Journal of Educational Studies, 53(3) (2005): pp. 255-271.

КИД, ЧЕРЊАВСКИ 2010: Kidd, Warren and Gerry Czerniawski. Successful

Teaching 14-19. London: SAGE Publications Ltd, 2010.

КНЕЖЕВИЋ ФЛОРИЋ, НИНКОВИЋ 2012: Кнежевић Флорић, Оливера и

Стефан Нинковић. Хоризонти истраживања у образовању. Нови Сад:

Одсек за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Новом

Саду, 2012.

КОРНЕЛИЈУС-ВАЈТ 2007: Cornelius-White, Jeffrey. “Learner-centered teacherstudent relаtionships are effective: A meta-analysis.” Review of Educational Research, 77(1) (2007): pp. 113-143.

КОРТХАГЕН, ЛОКРАН, РАСЕЛ 2006: Korthagen, Fred, Jeffrey Loughran and Tom Russell. “Developing fundamental principles for teacher education programs and practices.” Teaching and Teacher Education 22 (2006): pp. 1020-1041.

КРСТИЋ 2015: Krstić, K . “Attachment in the student-teacher relationship as a factor of school achievement.” Иновације у настави, 28 (3) (2015): pp. 167-188.

ЛОКРАН 2007: Loughran, Jeffrey. “Researching teacher education practices: Responding to the challenges, demands, and expectations of self-study.” Journal of Teacher Education, 58(1) (2007): pp. 12-20.

ЛУНГУЛОВ 2010: Лунгулов, Биљана. „Мотивација ученика у настави ‒ претпоставка успеха у учењу.” Педагошка стварност, 56/3-4 (2010): стр. 294-305.

МИЛОШЕВИЋ 2017: Милошевић, Оља. „Хуманистички приступ у настави страног језика (из перспективе наставника).” Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, 47-1 (2017), стр. 167-182.

NATIONAL COMMISSION ON TEACHING AND AMERICA’S FUTURE

: What matters most: Teaching for America’s future. New York: National Commission on Teaching and America’s future, 1996.

ПЕТРИЋ 2006: Петрић, Бојана. Речник реформе образовања. Нови Сад: Платонеум, Мисао, Педагошки завод Војводине, 2006.

ПЈАНТА И ШТУЛМАН 2004: Pianta, Robert. and Megan Stuhlman. “Teacherchild relationships and children’s success in the first years of school.” School Psychology Review, 33(3) (2004): pp. 444-458.

РАДОВИЋ, ОВЕСНИ, МИХАЈЛОВИЋ 2017: Радовић, Вера, Кристинка

Овесни и Душка Михајловић. „Однос са наставником из угла ученика

‒ андрагошке и дидактичке дилеме о комуникативним компетенцијама

учитеља.” Иновације у настави, XXX, 4 (2017): стр. 72-83.

РОЏЕРС, РАЈДЕР-РОТ 2006: Rodgers, Carol and Miriam Raider-Roth. “Presence in Teaching.” Teachers and Teaching: Theory and Practice, 12(3) (2006): pp. 265-287.

СКРИВЕНЕР 2011: Scrivener, Jim. Learning Teaching: The Essential Guide to English Language Teaching. Oxford: Macmillan Publishers Limited, 2011.

ФИНОКЈАРО, БОНОМО 1973: Finocchiaro, Mary and Michael Bonomo.

The Foreign Language Teacher: A Guide for Teachers. New York: Regents

Publishing Company, 1973.

ХАРМЕР 2002: Harmer, Jeremy. The Practice of English Language Teaching. Harlow: Longman, 2002.

ХЕТИ 2009: Hattie, John. Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London: Routledge, 2009.

ЦИНДРИЋ, АНДРАКА, БИЛИЋ-ШТЕФАН 2014: Cindrić, Ivana, Marija

Andraka i Milka Bilić-Štefan. “The Student-Teachers’ Perspectives on the

Significance and Acquisition of Teaching Competences.” Croatian Journal of Education. Vol. 16, No. 1 (2014): pp. 11-42.

ЧЕРЧИЗ 2008: Churches, Andrew. “Eight habits of highly effective 21st century teachers.” Interface, 9. ww.interfacemagazine.co.nz/articles.cfm?c_id=10&id=28. 19. 2. 2018.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs