ОСОБЕНОСТИ КОМУНИКАЦИЈЕ ПОСРЕДОВАНЕ РАЧУНАРОМ У НАСТАВИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Марина Ђ. Ђукић Mirzayantz

Abstract


Овај рад се бави особеностима комуникације која се остварује посредством рачунара (енг. СМС). Њена реализација у настави страних језика посматрана је и подробно анализирана у неколико сфера: временској, социјалној, психолошкој, индивидуалној и језичкој. Разматрајући шта свака од њих подразумева, посебна пажња је посвећена најважнијим резултатима истраживања из ове области. У раду се пледира за објективан, аналитички и критички приступ сваком комуникационом средству које наставнику страног језика стоји на располагању.


Keywords


асинхрони и синхрони видови СМС-а, комуникациона средства (е-пошта, ћаскаоница, форум, Скајп), језичке вештине

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


АБРАМС 2003: Abrams, Zsuzsanna I. „The effect of synchronous and asynchronous CMC on oral performance in German”. The Modern Language Journal, 87, (2003), no. 2: 157-167.

АБУСЕИЛЕК И КАТАВНЕХ 2013: Аbuseileek, Ali F. and Khaleel Qatawneh.

„Effects of synchronous and asynchronous computer-mediated communication (CMC) oral conversations on English language learners’ discourse functions”. Computers & Education, 62 (2013): 181-190.

АЛАБУРИЋ 2007: Alaburić, Vesna. Primena računara u nastavi engleskog

kao stranog jezika. Neobjavljen magistarski rad, odbranjen na Filološkom

fakultetu u Beogradu, 2007.

ВУД И СМИТ 2005: Wood, Andrew F. and Matthew Smith. Online communication: Linking technology, identity, and culture. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2005.

ДАРХАУЕР 2002: Darhower, Mark. „Interactional features of synchronous

computer-mediated communication in the intermediate L2 class: A

sociocultural case study”. CALICO Journal, 19 (2002), no. 2: 249-277.

ДУРБАБА 2011: Дурбаба, Оливера. Теорија и пракса учења и наставе страних језика. Београд: Завод за уџбенике, 2011.

ДУРБАБА 2013: Дурбаба, Оливера. „Језичке недоумице као тема форума на интернету”. У: Вучо, Јулијана и Половина, Весна (ур.) Филолошка истраживања данас, том III. Београд: Филолошки факултет (2013): 365-378.

ЂУКИЋ МИРЗАЈАНЦ 2011: Ђукић Mirzayantz, Mарина. „Учење језика помоћу рачунара у пракси”. Теме, XXXV (2011), св. (3): 859-873.

ЗАВИШИН 2013: Zavišin, Kатарина. Teorijske osnove i kritička analiza CLIL nastave na italijanskom i srpskom jeziku u srednjoj školi u Srbiji. Необјављена докторска дисертација, одбрањена на Филолошком факултету у Београду, 2013.

КОЛОТ И БЕЛМОР 1996: Collot, Milena and Nancy Belmore. Electronic

language: a new variety of English. In: Herring, Susan (ed.) Computer-

Mediated Communication: Linguistic, social and cross-cultural perspectives. Amsterdam: John Benjamins (1996): 13-28.

ЛАИ, ЏАО И ЛИ 2008: Lai, Chun.,Yong Zhao and Ning Li. Designing distance foreign language learning. In: Goertler, Senta and Paula Winke (eds.) Opening doors through distance language education: Principles, perspectives, and practices. San Marcos: CALICO (2008): 84-108.

ЛАМИ И ХАМПЕЛ 2007: Lamy, Marie-Noëlle and Régine Hampel.

Online communication in language learning and teaching. NewYork:

PalgraveMacmillan, 2007.

ЛЕВИ И СТОКВЕЛ 2006: Levy, Mike and Glenn Stockwell. CALL dimensions: Options and issues in computer-assisted language learning. Mahawah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2006.

ЛИ 2002: Lee, Lina. „Synchronous online exchanges: A study of modification deviceson nonnative discourse interaction!”. System, 30 (2002), no. 3: 275-288.

ЛИ 2008: Lee, L. „Focus on form through collaborative scaffolding in expert to novice online interaction”. Language Learning & Technology, 12 (2008), no. 3: 53-72.

ЉУБОЈЕВИЋ 2016: Љубојевић, Данијела. Развој вештине академског писања на енглеском као страном језику помоћу алата за сарадничко

учење и оцењивање. Необјављена докторска дисертација, одбрањена на Филолошком факултету у Београду, 2016.

МАРКЕС-ШЕФЕР 2013: Marques-Schäfer, Gabriela. Deutsch lernen online:

Eine Analyse interkultureller Aktionen im Chat. Тübingen: Narr, 2013.

ПЕЈН И ВИТНИ 2002: Payne, Scott J. and Paul J. Whitney. „Developing L2

oral proficiency through synchronous CMC: Output, working memory, and

interlanguage development”. CALICO Journal, 20 (2002), no. 1: 7-32.

ПЕРЕЗ 2003: Pérez, Luisa C. „Foreign language productivity in synchronous versus asynchronous computer-mediated communication“. CALICO Journal, 21 (2003), no. 1: 89-104.

РАДИЋ-БОЈАНИЋ 2007: Radić-Bojanić, Biljana. Neko za chat?! Diskurs

elektronskih ćaskaonica na engleskom i srpskom jeziku. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2007.

САВИЋ 1993: Savić, Svenka. Diskurs analiza. Novi Sad: Filozofski fakultet, 1993.

СОТИЛО 2000: Sotillo, Susana M. „Discourse functions and syntactic complexity in synchronous and asynchronous communication”. Language Learning & Technology, 4 (2000), no. 1: 82-119.

СТОКВЕЛ 2004: Stockwell, Glenn. „Communication breakdown in asynchronous CMC”. Australian Language and Literacy Matters, 1 (2003), no. 3: 7-10.

СТОКВЕЛ И ХАРИНГТОН 2003: Stockwell, Glenn and Michael Harrington.

„The incidental development of L2 proficiency in NS-NNS email interactions”. CALICO Journal, 20 (2003), no. 2: 337-359.

ТОМИЋ 2003: Tomić, Zorana. „Mas-mediji: Uvod”. Kultura, 107/108 (2003): 9-18.

ТУДИНИ 2004: Tudini, Vincenza. „Virtual immersion: Nativ speaker chats as a bridge to conversational Italian”. Australian Review of Applied Linguistics, 18 (2004): 63-80.

ФЕРНАНДЕЗ-ГАРСИЈА И МАРТИНЕЗ-АРБЕЛАИЗ 2002: Fernández-García,

Мarisol & Asuncion Martínez-Arbelaiz. „Nonnative speaker-nonnative

speaker synchronous discussions”. CALICO Journal, 19 (2002), no. 2: 279-294.

ХЕРИНГ 1996: Herring, Susan (prir.) Computer-mediated communication:

Linguistic, social and cross-cultural perspectives. Amsterdam: John

Benjamin, 1996.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs