КО ЈЕ ВАРВАРОГЕНИЈЕ – ИЛИ: ПЕСНИЧКА ЗЕНИТОСОФИЈА ЉУБОМИРА МИЦИЋА

Милица Стојиљковић

Abstract


У раду се разматра идеологија и продукти идеологије Љубомира Мицића – оснивача зенитизма. Да би се мо­гло про­дре­ти у су­шти­ну ње­го­ве по­е­зи­је, ко­ја је по­е­зи­ја иде­ја, где реч гу­би пси­хо­ло­шки ег­зи­стен­ци­ја­ли­зам, а по­сто­ји кроз аспект асо­ци­ја­тив­но­сти, мо­ра се раз­у­ме­ти зе­ни­то­со­фи­ја ко­ју је констру­исао и за­сту­пао. Управо тај конструктивистички приступ стваралаштву и симултаност поступака омогућава да се о Мицићевој поезији говори као о поетско-визуелном перформансу. Ин­вен­тив­не иде­је оства­ре­не кроз ме­та­фо­ру о Вар­ва­ро­ге­ни­ју по­слу­жи­ле су Мицићу да изрази свој бунт не са­мо про­тив по­ли­тич­ких ак­тив­но­сти Евро­пе, не­го и про­тив кул­ту­ре ко­ја оне­мо­гу­ћа­ва ус­по­ста­вља­ње трај­них вред­ности.


Keywords


зенитизам, Зенит, Варварогеније, зенитософија, Љубомир Мицић

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.46630/phm.11.2019.25

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 PHILOLOGIA MEDIANA

  

 

 


PHILOLOGIA MEDIANA

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs