ПЕРИОДИЗАЦИЈА ЕПОХЕ РОМАHТИЗМА У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ

Горан М. Максимовић

Abstract


У огледу су размотрени различити поступци периодизације епохе романтизма у српској књижевности. Указано је на доминацију филолошког концепта периодизације нове српске књижевности (Стојан Новаковић, Јован Грчић, Андра Гавриловић и слично), све до појаве књижевноисторијске периодизације Јована Скерлића, а за њим и каснијих периодизација: Миодрага Поповића, Драгише Живковића и Јована Деретића. Указано је на два периодизацијска критеријума: књижевноисторијски и стилско-формацијски, као и на три основна значења појма романтизма, као „естетичке категорије” која се заснива на проучавању односа умјетничког дјела према емоцијама, као историјски неомеђеног стваралачког „метода” који је присутан у умјетности од античких времена до данас, те као доминантне „стилске формације” из средине 19. вијека, која се манифестовала као поетички сродан „књижевни период/епоха/раздобље” романтизма.


Keywords


српска књижевност, епоха романтизма, периодиза- ција, књижевноисторијски приступ, стилско-формацијски приступ

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


ДЕРЕТИЋ 1983: Јован Деретић, Историја српске књижевности, Нолит, Београд, стр. 250-253; 306-307.

ДЕРЕТИЋ 1985: Јован Деретић, „Периодизација српске књижевности”, Књижевна историја, број 69-70, Београд, стр. 387-436.

ЖИВКОВИЋ 1959: Драгиша Живковић, „Две стилске црте српског романтизма”, Умјетност ријечи, број 1-4, Загреб, стр. 49-66.

ЖИВКОВИЋ 1965: Драгиша Живковић, „Теоријски нацрт за историјскокњижевну периодизацију”, Прилози за књижевносз, језик, историју и фолклор, књ. ХХХI, св. 1-2, Београд, стр. 1-15.

ЖИВКОВИЋ 1969: Драгиша Живковић, „Скерлићева подела нове српскекњижевности на периоде”, Јовану Скерлићу у спомен, 1914-1964, зборник радова, Београд, стр. 113-121.

ЖИВКОВИЋ 1970: Драгиша Живковић, „Скерлићева подела нове српске књижевности на периоде”, Европски оквири српске књижевности, Просвета, Београд, стр. 351-364.

ЖИВКОВИЋ 1972: Драгиша Живковић, „Периодизација српске књижевности ХVIII-XX века”, Летопис Матице српске, књ. 410, св. 4, Нови Сад, стр. 309-325.

ЖИВКОВИЋ 1977: Драгиша Живковић, „Типолошке особине романтизма у српској књижевности”, Летопис Матице српске, књ. 420, св. 3, Нови Сад, стр. 269-276.

ЖИВКОВИЋ 1980: Драгиша Живковић, „Период романтизма у српској књижевности”, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. ХХVIII, св. 2, Нови Сад, стр. 201-235.

ЖИВКОВИЋ 1982/1: Драгиша Живковић, „Типолошке особине романтизма у српској књижевности”, Европски оквири српске књижевности III, Просвета, Београд, стр. 161- 172.

ЖИВКОВИЋ 1982/2: Драгиша Живковић, „Периодизација српске књижевности ХVIII-ХХ века”, Европски оквири српске књижевности III, Просвета, Београд, стр. 315-336.

FLAKER 1986: Aleksandar Flaker, „Romantizam”, Stilske formacije, drugo

izdanje, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb.

МАРКОВИЋ 1987: Светозар Марковић, „Певање и мишљење”, Светозар

Марковић и критичари реализма, приредио: Предраг Протић, Српска

књижевна критика, књига 5, Матица српска-Институт за књижевност и уметност, Нови Сад-Београд, стр. 51-60.

НОВАКОВИЋ 1871: Стојан Новаковић, Историја српске књижевности: преглед урађен за школску потребу с једним литографисаним снимком, друго са свим прерађено издање, Издање и штампа Државне штампарије, Београд, стр. 172-218; 220-276; 277-294.

ПОПОВИЋ 1985/1: Миодраг Поповић, Историја српске књижевности-Романтизам, књига прва, Завод за уџбенике, Београд.

ПОПОВИЋ 1985/2: Миодраг Поповић, Историја српске књижевности-Романтизам, књига друга, Завод за уџбенике, Београд.

СКЕРЛИЋ 1964: Јован Скерлић, „Подела нове српске књижевности на периоде”, Писци и књиге I, Сабрана дела Јована Скерлића, књига прва, редактори: Мухсин Ризвић и Мидхат Бегић, Просвета, Београд, стр. 27-54.

СКЕРЛИЋ 1967: Јован Скерлић, Историја нове српске књижевности, Сабрана дела Јована Скерлића, књига тринаеста, редактор: Радојка Радуловић, Просвета, Београд.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 PHILOLOGIA MEDIANA

Philologia Mediana

Филозофски факултет Ниш / Faculty of Philosophy Niš

Ћирила и Методија 2 / Ćirila i Metodija 2

18000 Ниш / 18000 Niš

www.filfak.ni.ac.rs