ПЕРИОДИЗАЦИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ ЈОВАНА СУБОТИЋА

Authors

  • Душко Певуља

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.12.2020.27

Keywords:

Јован Суботић, историја српске књижевности, књижевноисторијска свијест, периодизација српске књижевности

Abstract

Поред бројних других подручја у којима се са успјехом исказивао, Јован Суботић је оставио трага и у теорији српске књижевне историје. Он није био историчар књижевности, али је у неким својим радовима који  припадају овој науци дошао до рјешења која су често примјењивана и преузимана, а ни до данас нису изгубила своју оправданост. Иако у расправи „Неке черте из повестнице сербског књижестваˮ књижевноисторијски доста поуздано сагледава књижевност прве половине деветнаестог вијека, у њеној проширеној варијанти на њемачком језику те у предговору антологији Цветник српске словесности Суботић успоставља самосвојан периодизацијски концепт цјелокупне српске књижевности, потврђујући тиме један од кључних принципа сваке  релевантне књижевне историје: да се поједини дијелови једне националне књижевности, као и питање закономјерности њеног развитка, не могу приказати без увида у њену цјелину. Књижевноисторијска рјешења која је утемељио представљају Суботића као свестраног ствараоца који је умио да књижевноисторијски мисли и имао изражену књижевноисторијску свијест.

Downloads

Download data is not yet available.

References

SKERLIĆ 2006: SKERLIĆ, J. (2006). Istorija nove srpske književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike. [orig.] СКЕРЛИЋ, Ј. (2006). Историја нове српске књижевности. Београд: Завод за уџбенике.

POPOVIĆ 1985: POPOVIĆ, M. (1985). Istorija srpske književnosti: Romantizam, knjiga 2, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. [orig.] ПОПОВИЋ, М. (1985). Историја српске књижевности: Романтизам, књига 2, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

LEOVAC 1979: LEOVAC, S. (1979). Portreti srpskih pisaca XIX veka. Beograd: Srpska književna zadruga. [orig.] ЛЕОВАЦ, С. (1979). Портрети српских писаца XIX века. Београд: Српска књижевна задруга.

ŽIVKOVIĆ 1983: ŽIVKOVIĆ, D. (1983). Zasnivanje nacionalne kritike (prir.). Novi Sad–Beograd: Matica Srpska–Institut za književnost i umetnost. [orig.] ЖИВКОВИЋ, Д. (1983). Заснивање националне критике (прир.). Нови Сад–Београд: Матица Српска–Институт за књижевност и уметност.

MILOSAVLJEVIĆ 2012: MILOSAVLJEVIĆ, P. (2012). Drugi tok srpske književnosti. Beograd– Gračanica: Matica srpska u Dubrovniku–Miroslav–Knjigotvornica Logos. [orig.] МИЛОСАВЉЕВИЋ, П. (2012). Други ток српске књижевности. Београд–Грачаница: Матица српска у Дубровнику–Мирослав–Књиготворница Логос.

DERETIĆ 1996: DERETIĆ, J. (1996). Put srpske književnosti. Beograd: Srpska književna zadruga. [orig.] ДЕРЕТИЋ, Ј. (1996). Пут српске књижевности. Београд: Српска књижевна задруга.

PEVULJA 2012: PEVULJA, D. (2012). „Doprinos Jovana Ristića i Jovana Subotića srpskoj književnoj istorijiˮ, u: Na počecima srpske filologije (prir.) Gordana Ilić Marković, Ana Krečmer i Miloš Okuka, Peter Lang: Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxlles–New York–Oxsford –Vien. [orig.] ПЕВУЉА, Д. (2012). „Допринос Јована Ристића и Јована Суботића српској књижевној историјиˮ, у: На почецима српске филологије (прир.) Гордана Илић Марковић, Ана Кречмер и Милош Окука, Peter Lang: Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxlles–New York–Oxsford –Vien.

KOSTIĆ 1988: KOSTIĆ, J. Đ. (1988). Pavel Jozef Šafarik o novoj srpskoj književnosti. Beograd: Balkanološki institut. [orig.] КОСТИЋ, Ј. Ђ. (1988). Павел Јозеф Шафарик о новој српској књижевности. Београд: Балканолошки институт.

ĐORĐEVIĆ 1974: ĐORĐEVIĆ, N. (1974). „Doprinos Jozefa Dobrovskog upoznavanju Evrope sa našom kulturom i tradicijomˮ, u: Zbornik za slavistiku, broj 4, Novi Sad: Matica srpska, str. 15–29. [orig.] ЂОРЂЕВИЋ, Н. (1974). „Допринос Јозефа Добровског упознавању Европе са нашом културом и традицијомˮ, у: Зборник за славистику, број 4, Нови Сад: Матица српска, стр. 15–29.

SUBOTIĆ 1983: SUBOTIĆ, J. (1983). „Neke čerte iz povestnice serbskog knjižestvaˮ, u: Zasnivanje nacionalne kritike, Dragiša Živković (prir.), Novi Sad–Beograd: Matica Srpska–Institut za književnost i umetnost, str. 195–214. [orig.] СУБОТИЋ, Ј. (1983). „Неке черте из повестнице сербског књижестваˮ, у: Заснивање националне критике, Драгиша Живковић (прир.), Нови Сад–Београд: Матица Српска–Институт за књижевност и уметност, стр. 195–214.

SUBOTIĆ 1853: SUBOTIĆ, J. (1853). Cvetnik srpske slovesnosti, Beč. [orig.] СУБОТИЋ, Ј. (1853). Цветник српске словесности, Беч.

MILOSAVLJEVIĆ 2004: MILOSAVLJEVIĆ, P. (2004). Antologija srpske poezije: srednje doba. Beograd: Srpska književna zadruga–BIGZ. [orig.] МИЛОСАВЉЕВИЋ, П. (2004). Антологија српске поезије: средње доба. Београд: Српска књижевна задруга–БИГЗ.

RAKITIĆ 2011: RAKITIĆ, S. (2011). Antologija poezije srpskog romantizma. Beograd: Srpska književna zadruga. [orig.] РАКИТИЋ, С. (2011). Антологија поезије српског романтизма. Београд: Српска књижевна задруга.

PAVLOVIĆ 1969: PAVLOVIĆ, M. (1969). Antologija srpskog pesništva. Beograd: Srpska književna zadruga. [orig.] ПАВЛОВИЋ, М. (1969). Антологија српског песништва. Београд: Српска књижевна задруга.

DAMJANOV 2009: DAMJANOV, S. (2009). „Autobiografija kao romanˮ, u: Jovan Subotić, Autobiografija (pogovor), Novi Sad: Gradska biblioteka, str. 275–286. [orig.] ДАМЈАНОВ, С. (2009). „Аутобиографија као романˮ, у: Јован Суботић, Автобиографија (поговор), Нови Сад: Градска библиотека, стр. 275–286.

SUBOTIĆ 1839: SUBOTIĆ, J. (1839). „Neke misli o sojuzu književnom Slovena na jugu i toga sojuza imenuˮ, Serbski letopis, Novi Sad: Matica srpska, 93–124. [orig.] СУБОТИЋ, Ј. (1839). „Неке мисли о сојузу књижевном Словена на југу и тога сојуза именуˮ, Сербски летопис, Нови Сад: Матица српска, 93–124.

SUBOTIĆ 1840: SUBOTIĆ, J. (1840). „Ideja naroda, sila njena nad duhovima ljudi i dužnost členova naroda spram svoga narodaˮ, Serbski letopis, Novi Sad: Matica srpska, 1–44. [orig.] СУБОТИЋ, Ј. (1840). „Идеја народа, сила њена над духовима људи и дужност членова народа спрам свога народаˮ, Сербски летопис, Нови Сад: Матица српска, 1–44.

Downloads

Published

2020-09-19