КОНЦЕПТ ИМПЛИЦИТНОГ ЧИТАОЦА ВОЛФГАНГА ИЗЕРА

Authors

  • Мирјана Бојанић Ћирковић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.12.2020.28

Keywords:

Волгфанг Изер, имплицитни читалац, празно место, значење, теорије читања

Abstract

У раду се систематизацију и критички разматрају теоријско-методолошка истраживања имплицитног читаоца, концепта који је афирмисао Волфганг Изер (Wolfgang Iser), значајан теоретичар читања у савременој науци о књижевности. Концепт имплицитног читаоца се сагледава у релацији са сродним методолошким концептима наратолога и теоретичара читања (наративном и ауторском публиком Џејмса Фелана), при чему се, у рекурзивном односу, осветљавају и нове перспективе концепта који је предмет разматрања овог рада. Значајан део рада посвећен је активностима, могућностима и ограничењима емпиријског читаоца у улози имплицитног читаоца. У закључку рада указујемо на допринос концепта имплицитног читаоца савременим теоријама читања и на разлоге његове актуелности у науци о књижевности.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BOJANIĆ ĆIRKOVIĆ 2018: BOJANIĆ ĆIRKOVIĆ, Mirjana. „Savremene teorije čitanja”. Philologia Mediana X, br. 10, Niš: Filozofski fakultet, 2018, str. 89–102. [orig.] БОЈАНИЋ ЋИРКОВИЋ, Мирјана. „Савремене теорије читања”. Philologia Mediana X, бр. 10, Ниш: Филозофски факултет, 2018, стр. 89–102.

WOLF 2006: WOLF, Werner. „Framing Borders in Frame Stories”. U: Framing Borders in Literature and Other Media. Eds: W. Wolf and Walter Bernhart, Studies in Intermediality, 1. Amsterdam: Rodopi 2006, 1–40.

DOLEŽEL 2008: DOLEŽEL, Lubomir. Heterokosmika: fikcija i mogući svetovi. Beograd: Službeni glasnik 2008.

IZER 1974: IZER, Wolfgang. The Implied Reader: Patterns of Communication in Prose Fiction from Bunyann to Beckett. Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1974.

IZER 1978: IZER, Wolfgang. The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response. London and Henley: Routledge & Kegan Paul, 1978.

IZER 1989: IZER, Wolfgang. „Interakcija između teksta i čitaoca”. Književna kritika, XX, 3, 1989, 51–60.

IZER 1992: IZER, Wolfgang. „Lutajuće motrište i čitateljska svijest”. Biti, Vladimir (prir.), Suvremena teorija pripovedanja. Zagre: Globus 1992, 158–177.

IZER 2002: Izer, Wolfgang. „Proces čitanja: jedan fenomenološki pristup”. U: Lešić, Zdenko (ur.). Poststrukturalistička čitanka: nova čitanja. Sarajevo: Kaligraf, 2002.

INGARDEN 1971: INGARDEN, Roman. O saznavanju književnog umetničkog dela. Beograd: SKZ, 1971.

MILOSAVLjEVIĆ MILIĆ 2006: MILOSAVLJEVIĆ MILIĆ, Snežana, Modeli komentara u srpskom romanu 19. veka. Niš: Prosveta. [orig.] Милосављевић Милић, Снежана, Модели коментара у српском роману 19. века. Ниш: Просвета, 2006.

MILOSAVLjEVIĆ MILIĆ 2015: MILOSAVLJEVIĆ MILIĆ, Snežana. „Negativni svetovi priče”, Književna istorija, XLVII, br. 155, Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2015, str. 57– 82. [orig.] МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛИЋ, Снежана. „Негативни светови приче”, Књижевна историја, XLVII, бр. 155, Београд: Институт за књижевност и уметност, 2015, стр. 57–82.

MILOSAVLJEVIĆ MILIĆ 2016: MILOSAVLJEVIĆ MILIĆ, Snežana. Virtuelni narativ: ogledi iz kognitivne naratologije. Novi Sad – Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2016.

TOMPKINS 1980: JANE, Tompkins (editor). Reader-Response Criticism: From Formalism To Post- Structuralism. Baltimore and London: The John Hopkins University Press 1980.

NINING 2008: NÜNNING, Ansgar. „Implier Reader”. In: D. Herman et al. (eds.). Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Routledge: London and New York 2008, 240.

POPOV 1993: POPOV, Jovan. Oslobođeni čitalac. Novi Sad: Matica srpska 1993. [orig.] Попов, Јован. Ослобођени читалац. Нови Сад: Матица српска 1993.

RAIČEVIĆ 1997: RAIČEVIĆ, Gorana. Čitanje kao kreacija. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine 1997. [orig.] Раичевић, Горана. Читање као креација. Нови Сад: Савез педагошких друштава Војводине 1997.

FELAN 2011: PHELAN, James. „Rhetoric, Ethics and Narrative Communication: Or, from Story and Discourse to Authors, Resources and Audiences”. Soundings: An Interdisciplinary Journal, Vol. 94, No.1/2 (Spring/Summer). USA: Penn State UP 2011, 55–75.

FIŠ 1981: FISH, Stanley. „Why No One’s Afraid Of Wolfgang Iser”. Diacritics, Vol. 11, No. 1 (Spring, 1981), John Hopkins University Press 1981, 2–13.

Downloads

Published

2020-09-19