ПРЕГЛЕД СТАВОВА О ПРИРОДИ КЊИЖЕВНЕ КРИТИКЕ У СРПСКОЈ НАУЦИ О КЊИЖЕВНОСТИ

Authors

  • Јелена Младеновић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.12.2020.29

Keywords:

књижевна критика, метакритика, академска критика, дневна критика, српска филологија

Abstract

Проблематични статус књижевне критике у оквиру науке о књижевности присутан је готово од момента диференцирања свести о постојању ове посебне научне области која се бави тумачењем и вредновањем књижевних дела. Ово истраживање спровели смо са циљем да систематизујемо део теоријских ставова о природи књижевне критике, које проналазимо у српској науци о књижевности током 20. века. Размишљања о књижевној критици, као и о теоријском дискурсу у књижевнокритичким есејима, разматраћемо преко метакритичких ставова присутних најпре у канонским текстовима класика српске књижевне критике – Љубомира Недића, Богдана Поповића и Јована Скерлића, а потом и код низа филолога који су стварали током 20. века – Бранка Лазаревића, Исидоре Секулић, Милана Богдановића, Зорана Мишића, Драгана М. Јеремића, Петра Џаџића, Предрага Палавестре и других. Управо због своје хетерогене природе, а имајући у виду поделу на академску и текућу критику, у прегледу ставова о природи књижевне критике уочавамо да код критичара постоји стална потреба за њеним поновним дефинисањем и одређивањем њене улоге у оквиру науке о књижевности, као и њеног односа према књижевности, кроз читав 20. век до данашњег дана.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BOGDANOVIĆ 1979: BOGDANOVIĆ, Milan. Kritički radovi Milana Bogdanovića. Novi Sad: Matica srpska – Beograd: Institut za književnost i umetnost, 1979. [orig.] БОГДАНОВИЋ, Милан. Критички радови Милана Богдановића. Нови Сад: Матица српска – Београд: Институт за књижевност и уметност, 1979.

BRAJOVIĆ 2009: BRAJOVIĆ, Tihomir. Kratka istorija preobilja: kritički bedeker kroz savremenu srpsku poeziju i prozu. Zrenjanin: Agora, 2009. [orig.] БРАЈОВИЋ, Тихомир. Кратка историја преобиља: критички бeдекер кроз савремену српску поезију и прозу. Зрењанин: Агора, 2009.

DŽADŽIĆ 1996а: DŽADŽIĆ, Petar. Iz dana u dan I. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1996. [orig.] ЏАЏИЋ, Петар. Из дана у дан I. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1996.

DŽADŽIĆ 1996б: DŽADŽIĆ, Petar. Iz dana u dan II. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1996. [orig.] ЏАЏИЋ, Петар. Из дана у дан II. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1996.

IGLTON 1987: EAGLETON, Terry. Književna teorija. Prev. Mia Pervan-Plavec. Zagreb: Liber, 1987.

JEREMIĆ 1965: JEREMIĆ, Dragan. Kritičar i estetski ideal. Titograd: Grafički zavod, 1965.

JERKOV 2013: JERKOV, Aleksandar. „Šta bi srpska kritika bila?” U: M. Radulović (ur.) Srpska književna kritika druge polovine XX veka: tipološka proučavanja. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2013: 413‒434. [orig.] Јерков, Александар. „Шта би српска критика била?” У: М. Радуловић (ур.). Српска књижевна критика друге половине XX века: типолошка проучавања. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2013: 413‒434.

KOMPANJON 2001: KOMPANJON, Antoan. Demon teorije. Prev. M. Kozić, V. Kapor, B. Rakić. Novi Sad: Svetovi, 2001. [orig.] КОМПАЊОН, Антоан. Демон теорије. Прев. М. Козић, В. Капор, Б. Ракић. Нови Сад: Светови, 2001.

LAZAREVIĆ 1975: LAZAREVIĆ, Branko. Kritički radovi Branka Lazarevića. Novi Sad: Matica srpska – Beograd: Institut za književnost i umetnost, 1975. [orig.] ЛАЗАРЕВИЋ, Бранко. Критички радови Бранка Лазаревића. Нови Сад: Матица српска – Београд: Институт за књижевност и уметност, 1975.

MIŠIĆ 1965: MIŠIĆ, Zoran. Kritika pesničkog iskustva. Beograd: SKZ, 1965. [ориг.] МИШИЋ, Зоран. Критика песничког искуства. Београд: СКЗ, 1965.

MUKARŽOVSKI 1987: MUKARŽOVSKI, Jan. Struktura, funkcija, znak, vrednost: ogledi iz estetike i poetike. Beograd: Nolit, 1987.

NEDIĆ 1977: NEDIĆ, Ljubomir. Studije i kritike Ljubomira Nedića. Novi Sad: Matica srpska – Beograd: Institut za književnost i umetnost, 1977. [orig.] НЕДИЋ, Љубомир. Студије и критике Љубомира Недића. Нови Сад: Матица српска – Београд: Институт за књижевност и уметност, 1977.

PALAVESTRA 2008: PALAVESTRA, Predrag. Istorija srpske književne kritike: 1768‒ 2007. Tom 1. Novi Sad: Matica srpska, 2008. [orig.] ПАЛАВЕСТРА, Предраг. Историја српске књижевне критике: 1768‒2007. Том 1. Нови Сад: Матица српска, 2008.

PANTIĆ 1984: PANTIĆ, Mihajlo. „O nekim odlikama dnevne kritike”. U: P. Palavestra (ur.). Prilozi za istoriju srpske književne kritike. Beograd: Institut za književnost i umetnost – Novi Sad: Matica srpska, 1984: 131‒141. [orig.] ПАНТИЋ, Михајло. „О неким одликама дневне критике”. У: П. Палавестра (ур.). Прилози за историју српске књижевне критике. Београд: Институт за књижевност и уметност – Нови Сад: Матица српска, 1984: 131‒141.

PERIŠIĆ 2013: PERIŠIĆ, Igor. „Estetička kritka i književna teorija: Prilog za tipologizaciju srpske književne kritike”. U: M. Radulović(ur.). Srpska književna kritika druge polovine XX veka: tipološka proučavanja. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2013: 165‒182. [orig.] ПЕРИШИЋ, Игор. „Естетичка критка и књижевна теорија: Прилог за типологизацију српске књижевне критике”. У: М. Радуловић (ур.). Српска књижевна критика друге половине XX века: типолошка проучавања. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2013: 165‒182.

PERIŠIĆ 2014: PERIŠIĆ, Igor. Kritika i metakritika: prilozi za teoriju i istoriju srpske književne kritike. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2014. [orig.] ПЕРИШИЋ, Игор. Критика и метакритика: прилози за теорију и историју српске књижевне критике. Београд: Инститит за књижевност и уметност, 2014.

PETKOVIĆ 2008: PETKOVIĆ, Novica. „Poezija i kritika: Uvod u tumačenje lirske poezije”. U: O. Radulović (ur.). Tumačenje književnog dela i metodika nastave. Deo 1. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2008: 383‒419. ПЕТКОВИЋ, Новица. „Поезија и критика: Увод у тумачење лирске поезије”. У: О. Радуловић (ур.). Тумачење књижевног дела и методика наставе. Део 1. Нови Сад: Филозофски факултет, 2008: 383‒419.

PETROVIĆ 2009: PETROVIĆ, Svetozar. Nauka o književnosti: izabrani spisi. Beograd: službeni glasnik, 2009.

POPOVIĆ 1977: POPOVIĆ, Bogdan. Kritički radovi Bogdana Popovića. Novi Sad: Matica srpska – Beograd: Institut za književnost i umetnost, 1977. [orig.] ПОПОВИЋ, Богдан. Критички радови Богдана Поповића. Нови Сад: Матица српска – Београд: Институт за књижевност и уметност, 1977.

POPOVIĆ 1979: POPOVIĆ, Pavle. Pavle Popović i istorijska kritika: izabrani kritički radovi Pavla Popovića. Novi Sad: Matica srpska ‒ Beograd: Institut za književnost i umetnost, 1979. [orig.] ПОПОВИЋ, Павле. Павле Поповић и историјска критика: изабрани критички радови Павла Поповића. Нови Сад: Матица српска ‒ Београд: Институт за књижевност и уметност, 1979.

RADULOVIĆ 2013: RADULOVIĆ, Milan. „Sistematizacija srpske književne kritike”. U: M. Radulović (ur.). Srpska književna kritika druge polovine XX veka: tipološka proučavanja. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2013: 435‒469. [orig.] РАДУЛОВИЋ, Милан. „Систематизација српске књижевне критике”. У: М. Радуловић (ур.). Српска књижевна критика друге половине XX века: типолошка проучавања. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2013: 435‒469.

SEKULIĆ 1977: SEKULIĆ, Isidora. Kritički radovi Isidore Sekulić. Novi Sad: Matica srpska – Beograd: Institut za književnost i umetnost, 1977. СЕКУЛИЋ, Исидора. Критички радови Исидоре Секулић. Нови Сад: Матица српска – Београд: Институт за књижевност и уметност, 1977.

SKERLIĆ 2000: SKERLIĆ, Jovan. Pisci i knjige II. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2000. [orig.] СКЕРЛИЋ, Јован. Писци и књиге II. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2000.

Downloads

Published

2020-09-19