ИНТЕРТЕКСТУАЛНЕ ВЕЗЕ У ПОДЖАНРОВИМА ДОМЕНТИЈАНОВОГ ЖИТИЈА СВЕТОГА САВЕ

Authors

  • Сара Немат

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.12.2020.30

Keywords:

житије, (под)жанр, молитва, похвала, плач, посланица, беседа, интертекстуалност, интертекстуалне везе, Доментијан

Abstract

У раду се дефинишу (под)жанровске одлике Доментијановог Житија Светога Саве и утврђују се интертекстуалне везе у њима. Уочено је да се сваки поджанр позива на ауторитативне (византијске) жанрове и да је конституисан по узору на њих. Притом, жанрови у старој српској књижевности не постоје изоловано, већ су у односу међусобног прожимања. Циљ овог рада јесте утврђивање извора цитатности у поджанровима, као и указивање на степен присуства интертекстуалности у Доментијановом Житију Светога Саве.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ANĐELKOVIĆ 2019: ANĐELKOVIĆ, Maja. Žitije Svetog Simeona i intertekstualnost. Godišnjak centra za crkvene studije, br. 16/1. Niš: Centar za crkvene studije, 2019. [оrig.] АНЂЕЛКОВИЋ, Маја. Житије Светог Симеона и интертекстуалност. Годишњак Центра за црквене студије бр. 16/1. Ниш: Центар за црквене студије, 2019.

BOGDANOVIĆ 1980: BOGDANOVIĆ, Dimitrije. Istorija stare srpske književnosti. Beograd: SKZ, 1980. [оrig.] БОГДАНОВИЋ, Димитрије. Историја старе српске књижевности. Београд: СКЗ, 1980.

BOJOVIĆ 2014: BOJOVIĆ, Dragiša. Domentijan i sofiologija Svetog apostola Pavla. Glasnik SPC, br. 10, 2014. [оrig.] БОЈОВИЋ, Драгиша. Доментијан и софиологија Светог апостола Павла. Гласник СПЦ, бр. 10, 2014.

BOJOVIĆ 2011: BOJOVIĆ, Dragiša. Antologija plača. Izbor, predgovor i propratni tekstovi Dragiša Bojović. Niš: Prosveta, Kragujevac: Grafostil, 2011. [оrig.] БОЈОВИЋ, Драгиша. Антологија плача. Избор, предговор и пропратни текстови Драгиша Бојовић. Ниш: Просвета, Крагујевац: Графостил, 2011.

BOJOVIĆ 2009a: BOJOVIĆ, Dragiša. Ponavljanje patrističkih citata u srpskoj crkvenoj književnosti, Philologia Mediana, god. 1, br. 1, Niš, 2009a [оrig.] БОЈОВИЋ, Драгиша. Понављање патристичких цитата у српској црквеној књижевности, Philologia Mediana, год. 1, бр. 1, Ниш, 2009а.

BOJOVIĆ 2009b: BOJOVIĆ, Dragiša. Trpeza premudrosti. Beograd: Raška škola, Niš: Centar za crkvene studije, 2009b [оrig.] БОЈОВИЋ, Драгиша. Трпеза премудрости. Београд: Рашка школа, Ниш: Центар за црквене студије, 2009б.

BOJOVIĆ 2006: BOJOVIĆ, Dragiša. Starozavetni obraz krsta. Godišnjak centra za crkvene studije, 3, Niš, 2006. [оrig.] БОЈОВИЋ, Драгиша. Старозаветни образ крста. Годишњак Центра за црквене студије, 3, Ниш, 2006.

BOJOVIĆ 2002: BOJOVIĆ, Dragiša. Molitve Svetoga Save. Prir. Dragiša Bojović. Niš: Centar za crkvene studije, Punta, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, 2002. [оrig.] БОЈОВИЋ, Драгиша. Молитве Светога Саве. Прир. Драгиша Бојовић. Ниш: Центар за црквене студије, Пунта, Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2002.

BUŽINJSKA, MARKOVSKI 2009: BUŽINJSKA, Ana. Mihail Pavel Markovski. Književne teorije XX veka. Beograd: Službeni glasnik, 2009.

DAMASKIN 2002: DAMASKIN, Jovan, Sveti. Besede. Prev. Episkop Atanasije. Trebinje, Vrnjci, 2002. [оrig.] ДАМАСКИН, Јован, Свети. Беседе. Прев. Епископ Атанасије. Требиње, Врњци, 2002.

DAMASKIN, Jovan, Sveti. Kanon Pashe. <http://www.novisrbljak.narod.ru/PDF_files/Mojirad/pasha.pdf>. 11. 10. 2019. [оrig.] Дамаскин, Јован, Свети. Канон Пасхе. <http://www.novisrbljak.narod.ru/PDF_files/Mojirad/pasha.pdf>. 11. 10. 2019.

JEVTIĆ 2004: JEVTIĆ, Atanasije. Bogoslovlje Svetog Save. Vrnjci, Trebinje, 2004. [оrig.] ЈЕВТИЋ, Атанасије. Богословље Светог Саве. Врњци, Требиње, 2004.

JUHAS GEORGIEVSKA 2001: JUHAS GEORGIEVSKA, Ljiljana. Književno delo jeromonaha Domentijana. Predg. Žitiju Svetoga Save, Domentijan. Beograd: SKZ, 2001. [оrig.] ЈУХАС ГЕОРГИЕВСКА, Љиљана. Књижевно дело јеромонаха Доментијана. Предг. Житију Светога Саве, Доментијан. Београд: СКЗ, 2001.

JUHAS GEORGIEVSKA 2004: JUHAS GEORGIEVSKA, Ljiljana. Principi konstituisanja i uloga mikro-žanrova u Domentijanovom Životu Svetog Save. Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Beograd: Međunarodni slavistički centar na Filološkom fakultetu, 2004. [оrig.] ЈУХАС ГЕОРГИЕВСКА, Љиљана. Принципи конституисања и улога микро-жанрова у Доментијановом Животу Светог Саве. Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд: Међународни славистички центар на Филолошком факултету, 2004.

KOSTIĆ TMUŠIĆ 2017: KOSTIĆ TMUŠIĆ, Aleksandra. Poetski elementi u srpskoj hagiografskoj književnosti. Priština, K. Mitrovica: Filozofski fakultet, Niš: Međunarodni centar za pravoslavne studije, Valjevo: Valjevo print, 2017. [оrig.] КОСТИЋ ТМУШИЋ, Александра. Поетски елементи у српској хагиографској књижевности. Приштина, К. Митровица: Филозофски факултет, Ниш: Међународни центар за православне студије, Ваљево: Ваљево принт, 2017.

NAUMOV 2009: NAUMOV, Aleksandar. Staro i novo. Niš: Centar za crkvene studije, 2009. [оrig.] НАУМОВ, Александар. Старо и ново. Ниш: Центар за црквене студије, 2009.

TRIFUNOVIĆ 1990: TRIFUNOVIĆ, Đorđe. Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova. Beograd: Nolit, 1990. [оrig.] ТРИФУНОВИЋ, Ђорђе. Азбучник српских средњовековних књижевних појмова. Београд: Нолит, 1990.

Извори:

BIBLIJA: Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta. Prev. Đuro Daničić i Vuk Stefanović Karadžić. Beograd: Glas mira, Preporod, 2009. [оrig.] Библија: Свето писмо Старога и Новога завјета. Прев. Ђуро Даничић и Вук Стефановић Караџић. Београд: Глас мира, Препород, 2008.

DOMENTIJAN 1988: Domentijan. Život Svetoga Save i Život Svetoga Simeona. Prir. R. Marinković, prev. Lazar Mirković. Beograd: Prosveta, Srpska književna zadruga, 1988. [оrig.] Доментијан. Живот Светога Саве и Живот Светога Симеона. Прир. Р. Маринковић, прев. Лазар Мирковић. Београд: Просвета, Српска књижевна задруга, 1988.

Downloads

Published

2020-09-19