ЈАВНИ И ПРИВАТНИ ЖИВОТ У МАТАВУЉЕВИМ БЕОГРАДСКИМ ПРИЧАМА

Authors

  • Јелена Милић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.12.2020.34

Keywords:

јавни и приватни живот, простор, контекст, Београд, Матавуљ

Abstract

Полазећи од схватања литературе као секундарног моделативног система, у складу са методолошким поставкама Јурија Лотмана као представника семиотичке тартуско-московске школе, овај рад за предмет истраживања има слику приватног и јавног живота у Матавуљевим београдским причама. С обзиром на то да у теорији Ј. М. Лотмана уметнички простор представља важно конструктивно начело којим се изражавају и други, непросторни односи, у раду се анализирају међусобне релације и преплитања различитих видова приватног и јавног живота са индивидуалним/колективним, физичким/менталним спацијалним сферама у културном контексту Београда с краја деветнаестог и почетка двадесетог века.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BAHTIN 1978: BAHTIN, Mihail. Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjeg veka i renesanse. Prev. Ivan Šop i Tihomir Vučković. Beograd: Nolit, 1978.

BAHTIN 1989: BAHTIN, Mihail. O romanu. Prev. Aleksandar Badnjarević. Beogrаd: Nolit, 1989.

BOROZAN 2006: BOROZAN, Igor. Kultura smrti u srpskoj građanskoj kulturi 19. i prvim decenijama 20. veka. Ana Stolić, Nenad Makuljević (prir.). Privatni život kod Srba u devetnaestom veku: od kraja osamnaestog veka do početka prvog svetskog rata. Beograd: Clio, 2006, 899–983. [orig.] БО¬РО¬ЗАН, Игор. Кул¬ту¬ра смр¬ти у срп¬ској грађан¬ској кул¬ту¬ри 19. и првим деценија¬ма 20. ве¬ка. Ана Столић, Ненад Макуљевић (прир.). Приватни живот код Срба у деветнаестом веку: од краја осамнаестог века до почетка првог светског рата. Београд: Clio, 2006, 899–983.

VUKIĆEVIĆ 2006: VUKIĆEVIĆ, Dragana. Privatni život u ogledalu realističke književnosti. Ana Stolić, Nenad Makuljević (prir.). Privatni život kod Srba u devetnaestom veku: od kraja osamnaestog veka do početka prvog svetskog rata. Beograd: Clio, 2006, 457– 482. [orig.] ВУКИЋЕВИЋ, Драгана. Приватни живот у огледалу реалистичке књижевности. Ана Столић, Ненад Макуљевић (прир.). Приватни живот код Срба у деветнаестом веку: од краја осамнаестог века до почетка првог светског рата. Београд: Clio, 2006, 457–482.

VUKIĆEVIĆ 2014: VUKIĆEVIĆ, Dragana. Urbane teme: šetnja Matavuljevim fikcijskim Beogradom. Dragana Vukićević, Snežena Milosavljević Milić. Ogledavanja: Laza Lazarević – Simo Matavulj. Niš: Filozofski fakultet 2014, 201–246. [orig.] ВУКИЋЕВИЋ, Драгана. Урбане теме: шетња Матавуљевим фикцијским Београдом. Драгана Вукићевић, Снежена Милосављевић Милић. Огледавања: Лаза Лазаревић – Симо Матавуљ. Ниш: Филозофски факултет 2014, 201–246.

VULETIĆ 2006: VULETIĆ, Aleksandra. Vlast muškaraca, pokornost žena – između ideologije i prakse. Ana Stolić, Nenad Makuljević (prir.). Privatni život kod Srba u devetnaestom veku: od kraja osamnaestog veka do početka prvog svetskog rata. Beograd: Clio, 2006, 112–132. [orig.] ВУЛЕТИЋ, Александра. Власт мушкараца, покорност жена – између идеологије и праксе. Ана Столић, Ненад Макуљевић (прир.). Приватни живот код Срба у деветнаестом веку: од краја осамнаестог века до почетка првог светског рата. Београд: Clio, 2006, 112–132.

LOTMAN 1976: LOTMAN, Jurij Mihajlovič. Struktura umetničkog teksta. Prev. Novica Petković. Beograd: Nolit, 1976.

MAKSIMOVIĆ 2004: MAKSIMOVIĆ, Goran. Gradovi, podneblja i ljudi Sime Matavulja. Kazivanje grada i drugi ogledi. Niš: Filozofski fakultet, 2004. [orig.] МАКСИМОВИЋ, Горан. Градови, поднебља и људи Симе Матавуља. Казивање града и други огледи. Ниш: Филозофски факултет, 2004.

MAKULJEVIĆ 2006: MAKULJEVIĆ, Nenad. Pluralizam privatnosti: kulturni modeli i privatni život kod Srba u 19. veku. Ana Stolić, Nenad Makuljević (prir.). Privatni život kod Srba u devetnaestom veku: od kraja osamnaestog veka do početka prvog svetskog rata. Beograd: Clio, 2006, 17–53. [orig.] МАКУЉЕВИЋ, Ненад. Плурализам приватности: културни модели и приватни живот код Срба у 19. веку. Ана Столић, Ненад Макуљевић (прир.). Приватни живот код Срба у деветнаестом веку: од краја осамнаестог века до почетка првог светског рата. Београд: Clio, 2006, 17–53.

MATAVULJ 2009: MATAVULJ, Simo. Građa. Sabrana dela Sime Matavulja. Knj. 8. Beograd: Zavod za udžbenike/ Zagreb: Srpsko kulturno društvo ,,Prosvjeta“, 2009. [orig.] МАТАВУЉ, Симо. Грађа. Сабрана дела Симе Матавуља. Књ. 8. Београд: Завод за уџбенике/ Загреб: Српско културно друштво ,,Просвјета“, 2009.

PEJČIĆ 2011: PEJČIĆ, Aleksandar. Matavuljev(i) beogradski svet(ovi). Dragana Vukićević, Dušan Ivanić (ur.). Simo Matavulj: delo u vremenu. Zbornik radova sa Međunarodnog skupa Književno delo Sime Matavulja. Beograd: Filološki fakultet, 2011, 79–98. [orig.] ПЕЈЧИЋ, Александар. Матавуљев(и) београдски свет(ови). Драгана Вукићевић, Душан Иванић (ур.). Симо Матавуљ: дело у времену. Зборник радова са Међународног скупа Књижевно дело Симе Матавуља. Београд: Филолошки факултет, 2011, 79–98.

SIMIĆ 2006: SIMIĆ, Vladimir. Svet deteta i njegova slika u srpskoj umetnosti 19. veka. Ana Stolić, Nenad Makuljević (prir.). Privatni život kod Srba u devetnaestom veku: od kraja osamnaestog veka do početka prvog svetskog rata. Beograd: Clio, 2006, 133– 164. [orig.] СИМИЋ, Владимир. Свет детета и његова слика у српској уметности 19. века. Ана Столић, Ненад Макуљевић (прир.). Приватни живот код Срба у деветнаестом веку: од краја осамнаестог века до почетка првог светског рата. Београд: Clio, 2006, 133–164.

STOJANOVIĆ 2009: STOJANOVIĆ, Dubravka. Kaldrma i asfalt: urbanizacija i evropeizacija Beograda 1890–1914. Beograd: Udruženje za društvenu istoriju, 2009. [orig.] СТОЈАНОВИЋ, Дубравка. Калдрма и асфалт: урбанизација и европеизација Београда 1890–1914. Београд: Удружење за друштвену историју, 2009.

TIMOTIJEVIĆ 2006: TIMOTIJEVIĆ, Miroslav. Privatni prostori i mesta privatnosti. Ana Stolić, Nenad Makuljević (prir.). Privatni život kod Srba u devetnaestom veku: od kraja osamnaestog veka do početka prvog svetskog rata. Beograd: Clio, 2006, 165–244. [orig.] ТИМОТИЈЕВИЋ, Мирослав. Приватни простори и места приватности. Ана Столић, Ненад Макуљевић (прир.). Приватни живот код Срба у деветнаестом веку: од краја осамнаестог века до почетка првог светског рата. Београд: Clio, 2006, 165–244.

Извори

МАТАВУЉ 2007: MATAVULJ, Simo. Pripovetke III. Sabrana dela Sime Matavulja. Knj. 3. Beograd: Zavod za udžbenike, 2007. [orig.] МАТАВУЉ, Симо. Приповетке III. Сабрана дела Симе Матавуља. Књ. 3. Београд: Завод за уџбенике, 2007.

Downloads

Published

2020-09-19