СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА ЛЕКСЕМЕ FOYER У ФРАНЦУСКОМ ЈЕЗИКУ И ЊЕНИ СРПСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Authors

  • Анђела Васиљевић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.12.2020.38

Keywords:

лексема, foyer, огњиште, жариште, семантичка анализа, архисема, специфичне семе, полисемија, етимологија

Abstract

У раду се спроводи семантичка анализа француске лексеме foyer и њених српских еквивалената. Будући да је реч о лексеми која припада општем лексичком фонду, као и да се њено примарно значење ‘огњиште’ односи на егзистенцијално, културолошки и социолошки важан појам у историји човечанства, очекивано је одликује богат семантички садржај. Најпре се пружа осврт на њен историјски развој, како на фонолошком, тако и на семантичком плану, успостављањем паралела са одговарајућим српским еквивалентима, које се увиђају на неколико нивоа. Затим се посредством контрастивне, компоненцијалне и квалитативне методе врши анализа грађе ексцерпиране из етимолошких (DUBOIS, MITTERAND et al. 2007; GREIMAS 1987; SKOK 1971–1974), једнојезичних (RMS, RSJ, TLF) и двојезичних речника (PUTANEC 2003; STRUGAR 1998) датих језика, у циљу утврђивања значењских еквивалената у зависности од фактора комуникативне ситуације. Посебна се пажња посвећује механизмима проширења основног значења, из ког се потом развијају нове употребне вредности посредством различитих аналошких веза. Напослетку, за сваку од уочених значењских компоненти предлажу се контекстуализовани упарени примери на француском и српском, преузети из база паралелних електронских корпуса (PARCOLAB, FRANCUSKO-SRPSKI KORPUS 2012) и веб-сајтова.

Downloads

Download data is not yet available.

References

COMMELIN 1960 : COMMELIN, Pierre. Mythologie grecque et romaine. Édition illustrée de nombreuses reproductions. Paris : Éditions Garnier Frères, 1960. <http://classiques.uqac.ca/classiques/commelin_pierre/mythologie/mythologie_greco_rom.pdf>. 15.3.2020.

DRAGIĆEVIĆ 2010: DRAGIĆEVIĆ, Rajna. Leksikologija srpskog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike, 2010. orig. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна. Лексикологија српског језика. Београд: Завод за уџбенике, 2010.

GORTAN-PREMK 2004: GORTAN-PREMK, Darinka. Polisemija i organizacija leksičkog sistema u srpskome jeziku. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2004. orig. ГОРТАН-ПРЕМК, Даринка. Полисемија и организација лексичког система у српскоме језику. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2004.

IVANOVIĆ-BARIŠIĆ 2007: IVANOVIĆ-BARIŠIĆ, Milina. Kalendarski praznici i običaji u podavalskim selima. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, Etnografski institut, 2007. orig. ИВАНОВИЋ-БАРИШИЋ, Милина. Календарски празници и обичаји у подавалским селима. Београд: Српска академија наука и уметности, Етнографски институт, 2007.

KLAJN 1987: KLAJN, Ivan. Istorijska gramatika španskog jezika. II izdanje. Beograd: Naučna knjiga, 1987.

LANDHEER 2002: LANDHEER, Robert. « La métaphore, une question de vie ou de mort ». Semen : Revue de sémio-linguistique des textes et discours, 15 (novembre 2002) : p. 1–12. <https://journals.openedition.org/semen/2368>. 22.4.2020.

LOMA 2005: LOMA, Aleksandar. „Stara slovenska religija: jedan lični pogled iz komparativnog ugla“. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. 53, sv. 1–3 (decembar 2005): str. 9–27. orig. ЛОМА, Александар. „Стара словенска религија: један лични поглед из компаративног угла“. Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 53, св. 1–3 (децембар 2005): стр. 9–27.

MILANOV 2016: MILANOV, Nataša. „O značenjima leksema vatra i oganj u srpskom jeziku“. U: Mišić Ilić, Biljana i Vesna Lopičić (ur.). Jezik, književnost, značenje. Jezička istraživanja: zbornik radova (str. 89–100). Niš: Filozofski fakultet, 2016. orig. МИЛАНОВ, Наташа. „О значењима лексема ватра и огањ у српском језику“. U: Mišić Ilić, Biljana i Vesna Lopičić (ur.). Jezik, književnost, značenje. Jezička istraživanja: zbornik radova (str. 89–100). Niš: Filozofski fakultet, 2016.

MILORADOVIĆ 2018: MILORADOVIĆ, Sofija. „Oganj, pa žiška, ožeg, žar i još ponešto oko vatre u prizrensko-timočkim dijalekatskim rečnicima“. U: Piper, Predrag i Marjan Markoviḱ (ur.). Jezik kao zapis kulture u etnološkoj i lingvističkoj analizi na relaciji Srbija – Makedonija, tom 1 (str. 113–146). Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 2018. orig. МИЛОРАДОВИЋ, Софија. „Огањ, па жишка, ожег, жар и још понешто око ватре у призенско-тимочким дијалекатским речницима“. У: Пипер, Предраг и Марјан Марковиќ (ур.). Језик као запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи на релацији Србија – Македонија, том 1 (стр. 113–146). Београд: Српска академија наука и уметности, Македонска академија на науките и уметностите, 2018.

POPOVIĆ 2005: POPOVIĆ, Mihailo. Reči francuskog porekla u srpskom jeziku. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2005.

POPOVIĆ 2009: POPOVIĆ, Mihailo. Leksička struktura francuskog jezika: morfologija i semantika. Beograd: Zavod za udžbenike, 2009. orig. ПОПОВИЋ, Михаило. Лексичка структура француског језика: морфологија и семантика. Београд: Завод за уџбенике, 2009.

POPOVIĆ 2014: POPOVIĆ, Mihailo. Istorija francuskog jezika. Beograd: Jasen, 2014.

ROSSI 2014: Rossi, Micaela. « Métaphores terminologiques : fonctions et statut dans les langues de spécitalité ». In : Neveu, Frank et Peter Blumenthal, Linda Hriba, Anette Gerstenberg, Judith Meinschaefer, Sophie Prévost (eds.). SHS Web of Conferences. Actes du 4e congrès mondial de Linguistique française – CMLF 2014 (p. 713–724). Les Ulis: EDP Sciences, 2014.

TOLSTOJ, RADENKOVIĆ 2001: TOLSTOJ, Svetlana i Ljubinko RADENKOVIĆ (ur.). Slovenska mitologija: enciklopedijski rečnik. Beograd: Zepter book world, 2001. orig. ТОЛСТОЈ, Светлана и Љубинко РАДЕНКОВИЋ (ур.). Словенска митологија: енциклопедијски речник. Београд: Zepter book world, 2001.

TROJANOVIĆ 1990: TROJANOVIĆ, Sima. Vatra u običajima i životu srpskog naroda. Beograd: Prosveta, 1990. orig. ТРОЈАНОВИЋ, Сима. Ватра у обичајима и животу српског народа. Београд: Просвета, 1990.

ULLMANN 1952: ULLMANN, Stephen. Précis de sémantique française. Berne : A. Francke, 1952.

Извори (лексикографски и корпусни)

DUBOIS, MITTERAND et al. 2007: DUBOIS, Jean et Henri Mitterand, Albert Dauzat. Dictionnaire étymologique & historique du français. Paris : Larousse, 2007.

FSK: VITAS, Duško i Miloš UTVIĆ. Korpus savremenog srpskog jezika, verzija Francusko-srpski korpus 2012. Beograd: Grupa za jezičke tehnologije Univerziteta u Beogradu, 2012. <http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/korpus/login.php>. 10.3.2020.

GREIMAS 1987: GREIMAS, Algirdas JULIEN. Dictionnaire de l’ancien français jusqu’au milieu du XIVe siècle. Paris : Larousse, 1987.

PARCOLAB: Višejezični korpus ParCoLab. Tuluz – Beograd: Univerzitet Tuluz Žan Žores, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu. <http://parcolab.univ-tlse2.fr/>. 9.3.2020.

PUTANEC 2003: PUTANEC, Valentin. Francusko-hrvatski rječnik. IX izdanje. Zagreb: Školska knjiga, 2003.

RMS: STEVANOVIĆ, Mihailo. Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika, I–VI. Novi Sad  Zagreb: Matica srpska, Matica hrvatska, 19671976. orig. СТЕВАНОВИЋ, Михаило. Речник српскохрватскога књижевног језика, I–VI. Нови Сад – Загреб: Матица српска, Матица хрватска, 1967–1976.

RSJ: NIKOLIĆ, Miroslav (ur.). Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska, 2007. orig. НИКОЛИЋ, Мирослав (ур.). Речник српскога језика. Нови Сад: Матица српска, 2007.

SKOK I, III: SKOK, Petar. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I–IV. Zagreb: Jugoslovenska akademija znanosti i umjetnosti, 1971–1974.

STRUGAR 1998: STRUGAR, Novak. Srpsko-francuski rečnik: politika, pravo, ekonomija. Beograd: Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije, 1998.

TLF : Trésor de la Langue Française informatisé. ATILF – CNRS & Université de Lorraine. <http://atilf.atilf.fr/>. 10.3. – 20.3.2020.

http://www.encyclopedie.bseditions.fr/article.php?pArticleId=125&pChapitreId=30484&pSousChapitreId=30486&pArticleLib=Foyer+industriel+%5BHistoire+%3A+1900%2C+l%92Europe+domine+le+monde-%3ELa+puissance+europ%E9enne%5D 20.3.2020.

https://www.allodocteurs.fr/maladies/maladies-infectieuses-et-tropicales/coronavirus/un-nouveau-foyer-de-coronavirus-en-france_28902.html 17.3.2020.

https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/foyer+de+douleur.html 17.3.2020.

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-la-coree-du-sud-fait-etat-de-74-nouveaux-cas-des-chiffres-en-leger-declin-6781515 17.3.2020.

Downloads

Published

2020-09-19