СИМБОЛИЧКИ КАРАКТЕР СОМАТСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗАМА (НА ПЛАНУ РУСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА)

Authors

  • Емилија Јовић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.12.2020.39

Keywords:

соматизми, лингвокултура, симболи, руски језик, српски језик

Abstract

У раду се истражују симболичке особине у структури соматских фразеологизама као јединица соматског кода руске и српске лингвокултуре. Поред језичке семантике, соматизме карактерише и додатна културолошка семантика, која пак поседује одређени симболички значај који је потврђен у језичкој и културолошкој слици света и има своје фракције у представљању национално-културних заједница. Будући да регуларно мењају културни симбол у дискурсу, соматизми као репрезенти симболичког значења сами постају симболи. Симбол је производ људског сазнања, с обзиром на то да је човек одувек прибегавао симболизацији света који га окружује. У том смислу, симбол иступа као специфични елемент кодирања културно-језичког простора. Као материјал у раду су нам послужиле лексеме у чији састав улазе различите соматске компоненте, ексцерпиране из релевантних руских и српских речника и националног корпуса руског и српског језика. Методолошки се ослањамо на контрастивни и концептуални метод у анализи руских и српских соматизама, користећи се и анализом речничких дефиниција.

Downloads

Download data is not yet available.

References

APRESJAN 1997: APRESJAN, Jurij Derenikovič. Obraz čeloveka po danim jazika. Popitka sistemnogo opisanija. Izdatelstvo RAN, Voprosi jazikoznanija Moskva: 1997. [orig] АПРЕСЯН, Юрий Дереникович. Образ человека по данным языка: Попытка системного описания. Издательство РАН, Вопросы языкознания. Москва: 1997.

ARUTJUNOVA 1976: ARUTJUNOVA, Nina Davidovna. Predloženie i smisl. [orig] АРУТЮНОВА, Нина Давидовна. Предложение и смысл. Москва: Наука, 1976.

EMIROVA 1972: EMIROVA ADILE Memedovna. Nekotorie aktualnie voprosi savremenoj ruskoj frazeologiji [orig] ЭМИРОВА, Адиле Мемедовна. Некоторые актуальные вопросы современной русской фразеологии. 1972.

GAK 1977: GAK, Vladimir Grigorjevič. Sapastaviteljnaja leksikologija. [orig] ГАК, Владимир Григорьевич. Сопоставительная лексикология. Москва: 1977.

KOLESOV 2004: KOLESOV, Vladimir Viktorovič. Jazik i mentaljnost [orig] КОЛЕСОВ, Владимир Викторович. Язык и ментальность. СПб.: 2004.

KREJDLIN 2001: KREJDLIN, Grigorij Efimovič. i dr. Slovar jazika ruskih žestov. Moskva-Vena: 2001. [orig] КРЕЙДЛИН, Григорий Ефимович и др. Словарь языка русских жестов Москва - Вена: 2001.

KUZNJECOV 2000: KUZNJECOV, Sergej Aleksandrovič. Boljšoj tolkovi slovar ruskogo jazika. [orig] КУЗНЕЦОВ, Сергей Александрович. Большой толковый словарь русского языка . СПб.: НОринт: 2000.

MANAKIN 2004: MANAKIN, Vladimir Nikolajevič. Sapastaviteljnaja leksikologija. Izdatelstvo Znanija. Kiev: 2004. [orig] МАНАКИН, Владимир Николаевич. Сопоставительная лексикология. Киев: Издательство Знания, 2004.

MARKOVIĆ 2013: MARKOVIĆ, Dejan. Ruski i srpski somatizmi na primeru jedne frazeološke jedinice. u: tematski zbornik TRENDS AND TENDENCIES IN MODERN PHILOLOGY, University of Primorska, A.F.M. Krakow University, Koper. [orig] МАРКОВИЋ, Дејан. Руски и српски соматизми на примеру једне фразеолошке јединице, у: тематски зборник TRENDS AND TENDENCIES IN MODERN PHILOLOGY, University of Primorska, A.F.M. Krakow University, Koper.

MASLOVA 2004: MASLOVA, Valentina Avramovna. Kognitivnaja lingvistika. [orig] МАСЛОВА, Валентина Авраамовна. Когнитивная лингвистика. Минск: 2004.

MILOSAVLJEVIĆ 2017: MILOSAVLJEVIĆ, Tanja. Leksika srpskog prizrenskog govora. Srpski dijalektološki zbornik. Beograd: SANU, 2017. [orig] МИЛОСАВЉЕВИЋ, Тања. Лексика српског призренског говора. Српски дијалектолошки зборник. Београд: САНУ, 2017.

MOJSEJEVA 2006: MOJSEJEVA, Sofija Ahmetovna. Glagoli vosprijatija v zapadno-romanskih jazikah. [orig] МОИСЕЕВА, Сoфья Ахметовна. Глаголы восприятия в западно-романских языках. 2006. http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/290 . 30.03.2020.

MORDKOVIČ 1971: MORDKOVIČ, Engelina Mihajlovna. Semantiko-tematičeskie grupi somatičeskih frazeologizmov. Aktualni problemi frazeologiji. [orig] МОРДКОВИЧ, Энгелина Михайловна. Семантико-тематические группы соматических фразеологизмов. Актуальные проблемы фразеологии. 1971.

SAMOJLOVA 2007: SAMOJLOVA, Galina Saveljevna. Problemi jazikovoj kartini mira v naučnih isledovanijah studentov Nižnjegorodskogo gosudarstvenogo universiteta. Njižni Novgorod: 2007. [orig] САМОЙЛОВА, Галина Савельевна. Проблемы языковой картины мира в научных исследованиях студентов Нижегородского государственного педагогического университета. Нижний Новгород , 2007.

TELIJA 1996: TELIJA, Veronika Nikolajevna. Ruskaja frazeologija: semantičeski, pragmatičeski i lingvokulturni aspekti. Moskva: 1996. [orig] ТЕЛИЯ, Вероника Николаевна. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. Москва, 1996.

ČERDJANCEVA 1988: ČERDJANCEVA, Tamara Zaharovna. Metafora i simvol vo frazeologičeskih jedinicah. Metafora v jazike i tekste. Moskva: 1988. [orig] ЧЕРДЯНЦЕВА, Тамара Захаровна. Метафора и символ во фразеологических единицах. Метафора в языке и тексте. Москва, 1988.

ČERKASOVA 1991: ČERKASOVA, Irina Nikolaevna. Simvolni komponent v sastave idiom. Maket slovarnoj statji dlja Avtomatizirovanogo tolkovo-ideografičeskogo slovarja ruskih frazeologizmov. Moskva: 1991. [orig] ЧЕРКАСОВА, Ирина Николаевна. Символьный компонент в составе идиом. Макет словарной статьи для Автоматизированного толково-идеографического словаря русских фразеологизмов. Москва, 1991.

ŠTRBAC, ŠTASNI 2017: ŠTRBAC, Gordana i Štasni, Gordana. Somatizmi i konceptualizacija stvarnosti u srpskom jeziku (glava i njeni delovi). Novi Sad: 2017. [orig] ШТРБАЦ, Гордана и ШТАСНИ Гордана. Соматизми и концептуализација стварности у српском језику (глава и њени делови). Нови Сад: 2017.

Извори

KREJDLIN 2001: KREJDLIN, Grigorij Efimovič. i dr. Slovar jazika ruskih žestov. Moskva-Vena: 2001. [orig] КРЕЙДЛИН, Григорий Ефимович и др. Словарь языка русских жестов Москва - Вена: 2001.

MOKIENKO 2007: MOKIENKO, V. M. Boljšoj ruski slovar pogovorok. Moskva: 2007. [orig] МОКИЕНКО, В. М. Большой русский словарь поговорок. Москва: 2007.

MOLOTKOV 1986. MOLOTKOV, A. I. Frazeologičeski slovar ruskogo jazika. [orig] МОЛОТКОВ, А. И. Фразеологический словарь русского языка. Москва: Русский язык, 1986.

MUŠOVIĆ 2002: MUŠOVIĆ, Abdulah. Somatske frazeološke jedinice za izražavanje emocija i njihova sintaksička funkcija. Izd. Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica: 2002. [orig] Мушовић, Абдулах. Соматске фразеолошке јединице за изражавање емоција и њихова синтаксичка функција. Изд. Филозофски факултет, Косовска Митровица: 2002.

NKRJ - Nacionalni korpus ruskog jezika. [orig] НКРЯ – Национальный корпус русского языка. URL: http://ruscorpora.ru/index.html.

Downloads

Published

2020-09-19