ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТ ЗБИРКЕ ПЕСАМА ПОПА Д. ЂУРЂЕВА ИЗВОЂАЧ БЕСНИХ ГЛИСТА

Authors

  • Милица Алексић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.12.2020.43

Keywords:

Поп Д. Ђурђев, интертекстуалност, поезија за децу, двогласност речи, игра

Abstract

У раду ће бити анализирана интертекстуалност између песама из збирке Попа Д. Ђурђева Извођач бесних глиста и народне и неких других текстова ауторске књижевности, са освртом и на везу између ове Ђурђевљеве збирке песама и некњижевних типова дискурса какви су научни дискурс, телевизија и филм. Оваква усмереност метатекста на прототекст чини Ђурђевљеву поезију двогласном у бахтиновском смислу. Најчешћи облици двогласности речи у његовом тексту јесу стилизација и пародија, које доводе до хуморног или сатиричног ефекта, док се међу интертекстуалним поступцима издвајају цитат, алузија и парафраза. У раду ће бити указано и на повезаност између вербалног поигравања и хумора и нонсенса као доминантних елемената поезије за децу Попа Д. Ђурђева.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BAHTIN 1989: BAHTIN, Mihail. О romanu. Preveo Aleksandar Badnjarević. Beograd: Nolit, 1989.

BAHTIN 1967: BAHTIN, Mihail. Problemi poetike Dostojevskog. Prevela Milica Nikolić. Beograd: Nolit, 1967.

DANOJLIĆ 2004: DANOJLIĆ, Milovan. Naivna pesma: ogledi i zapisi o dečjoj književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2004. [orig.] Данојлић, Милован. Наивна песма: огледи и записи о дечјој књижевности. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2004.

JUVAN 2013: JUVAN, Marko. Intertekstualnost. Prevela Bojana Stojanović Pantović. Novi Sad: Akademska knjiga, 2013.

LJUŠTANOVIĆ 2012: LJUŠTANOVIĆ, Jovan. Književnost za decu u ogledalu kulture. Novi Sad: Zmajeve dečje igre, 2012. [orig.] Љуштановић, Јован. Књижевност за децу у огледалу културе. Нови Сад: Змајеве дечје игре, 2012.

MILOSAVLJEVIĆ MILIĆ 2006: MILOSAVLJEVIĆ MILIĆ, Snežana. Modeli komentara u srpskom romanu 19. veka. Niš: Filozofski fakultet – Prosveta, 2006: 255–268. [orig.] Милосављевић Милић, Снежана. Модели коментара у српском роману 19. века. Ниш: Филозофски факултет – Просвета, 2006: 255–268.

Извори

BIČER STOU 1990: BIČER STOU, Harijeta. Čiča Tomina koliba. Sarajevo: Svjetlost, 1990.

ĐURĐEV 1988: ĐURĐEV, Pop D. Bludilnik: poetski praktikum za usmerenjake. Beograd: „Vuk Karadžić, 1988. [orig.] ЂУРЂЕВ, Поп Д. Блудилник: поетски практикум за усмерењаке. Београд: „Вук Караџић“, 1988.

ĐURĐEV 2002: ĐURĐEV, Pop D. Izvođač besnih glista: knjiga koju je zahvatila elementalna nepogoda. Zrenjanin: Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“, 2002. [orig.] ЂУРЂЕВ, Поп Д. Извођач бесних глиста: књига коју је захватила елементална непогода. Зрењанин: Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 2002.

ĐURIĆ 1991: „Biberče“. Antologija narodnih pripovedaka. Priredio Vojislav Đurić. Beograd: Srpska književna zadruga, 1991: 223–226. [orig.] „Биберче“. Антологија народних приповедака. Приредио Војислав Ђурић. Београд: Српска књижевна задруга, 1991: 223–226.

GLIŠIĆ 1963: GLIŠIĆ, Milovan. „Prva brazda“. Sabrana dela I. Beograd: Prosveta, 1963: 477–484. [orig.] Милован Ђ. ГЛИШИЋ, „Прва бразда“. Сабрана дела I, Београд: Просвета, 1963: 477–484.

GRIM 1988: BRAĆA GRIM. „Ivica i Marica“. Grimove bajke. Sarajevo: Svjetlost, 1988: 23–34. [orig.] БРАЋА ГРИМ. „Ивица и Марица“. Гримове бајке. Сарајево: Свјетлост, 1988: 23–34.

GRIM 2009a: BRAĆA GRIM. „Crvenkapa“. Izabrane bajke. Zemun: JRJ, 2009: 68–71. [orig.] БРАЋА ГРИМ. „Црвенкапа“. Изабране бајке. Земун: ЈРЈ, 2009: 68–71.

GRIM 2009b: BRAĆA GRIM. „Pepeljuga“. Izabrane bajke. Zemun: JRJ, 2009: 100–108. [orig.] БРАЋА ГРИМ. „Пепељуга“. Изабране бајке. Земун: ЈРЈ, 2009: 100–108.

IGO 1985: IGO, Viktor. Bogorodičina crkva u Parizu. Izabrana dela, knj. 2. Beograd: Rad, 1985.

JAKŠIĆ 1978: JAKŠIĆ, Đura. „Kroz ponoć...“. Pesme. Sabrana dela Đure Jakšića, knj. 1. Beograd: Slovo ljubve, 1978: 70. [orig.] Ђура ЈАКШИЋ, „Кроз поноћ...“. Песме. Сабрана дела Ђуре Јакшића, књ. 1. Београд: Слово љубве, 1978: 70.

KARADŽIĆ 1965: Srpske narodne poslovice. Sabrana dela Vuka Karadžića, knj. 9. Priredio Miroslav Pantić. Beograd: Prosveta, 1965. [orig.] Српске народне пословице. Сабрана дела Вука Караџића, књ. 9. Приредио Мирослав Пантић. Београд: Просвета, 1965.

KARADŽIĆ 2006: KARADŽIĆ, Vuk. Srpske narodne pjesme. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2006. [orig.] КАРАЏИЋ, Вук. Српске народне пјесме. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2006.

LOVRIĆ 1989: LOVRIĆ, Mate. (prir.). Deda i repa. Zagreb: Naša djeca, 1989. [orig.] ЛОВРИЋ, Мате. (прир.). Деда и репа. Загреб: Наша дјеца, 1989.

LUKIĆ 2018: LUKIĆ, Dragan. „Lovac Joca“. Svakoga dana. Beograd: Bookland, 2018: 17. [orig.] ЛУКИЋ, Драган. „Ловац Јоца“. Свакога дана. Београд: Bookland, 2018: 17.

MILJKOVIĆ 2003: MILJKOVIĆ, Branko „Pesma i naslov”. Pesme. Beograd: Narodna knjiga – Alfa, 2003: 189. [orig.] МИЉКОВИЋ, Бранко. „Песма и наслов“. Песме. Београд: Народна књига – Алфа, 2003: 189.

PERO 1969: PERO, Šarl. Mačak u čizmama. Zagreb: Mladost, 1969. [orig.] ПЕРО, Шарл. Мачак у чизмама. Загреб: Младост, 1969.

RAJIĆ 1964: RAJIĆ, Velimir. „Na dan njenog venčanja“. Antologija novije srpske lirike. Priredio Bogdan Popović. Beograd – Ljubljana: Savremena škola – Mladinska knjiga, 1964: 185–186.

RŠUMOVIĆ 1988: RŠUMOVIĆ, Ljubivoje. Još nam samo ale fale. Čakovec: Zrinski, 1988.

VERN 1986: VERN, Žil. 20.000 milja pod morem. Sarajevo: Svjetlost, 1986.

VINAVER 2002: VINAVER, Stanislav. (prev.). Ali Baba i četrdeset razbojnika: priče iz 1001 noći. Beograd: Prosveta, 2002. [orig.] Винавер, Станислав. (прев.). Али Баба и четрдесет разбојника: приче из 1001 ноћи. Београд: Просвета, 2002.

VUJČIĆ 2008: VUJČIĆ, Nikola. (prir.). Srpska narodna književnost za decu. Beograd: Zavod za udžbenike, 2008. [orig.] Вујчић, Никола. (прир.) Српска народна књижевност за децу. Београд: Завод за уџбенике, 2008.

„Šta će meni konji vranci“. <https://srbin.info/kultura/uz-narodnu-romansu-sta-ce-meni-konji-vranci-zelimo-vam-prijatnu-noc/> 28.5.2020.

„Pozorište u kući“. <https://sr.wikipedia.org/srec/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5_%D1%83_%D0%BA%D1%83%D1%9B%D0%B8 > 28.5.2020.

Downloads

Published

2020-09-19