СЛИКА САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА У СЛИКОВ- НИЦАМА ПОПА Д. ЂУРЂЕВА

Authors

  • Тамара Грујић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.12.2020.45

Keywords:

поезија за децу, дете, игра, хумор, сликовница, илустрација, друштво

Abstract

У раду се анализира друштвена ангажованост садржаја трилогије Попа Д Ђурђева: Фарма пуна шарма, Аматери од звери и Бића из зоо вртића. Својим песмама песник комуницира са децом, али и са одраслима. Комуникација са децом постиже се пре свега илустрацијама и илустрацијама-преклапалицама, које у потпуности прате текст и допуњују га. Животиње које Поп Д. Ђурђев ситуира у три различита простора: фарму, дивљину и зоолошки врт, јесу антропоморфизоване и по особинама и понашању алудирају на човека и различите проблеме у друштву: малограђанштина, тврдоглавост, слаткоречивост, примитивност, једноличност и монотоност, љубавна превара, пороци, нестручност, необразованост, лукавост, лицемерје, незадовољство.

Рад указује на иновативност и оригиналност песничког израза Попа Д. Ђурђева, у којем спајањем вербалног и визуелног, односно игром и забавом са поуком, песник успешно одговора различитим изазовима савременог времена и друштва и код деце развија традиционалне животне вредности.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ČALENIĆ 1972: ČALENIĆ, Momir. Seo car na kantar. Narodna književnost za decu. Beograd: Naučna knjiga, Beograd, 1972. [orig.] ЧАЛЕНИЋ, Момир. Сео цар на кантар. Народна књижевност за децу. Београд: Научна књига, Београд, 1972.

ĐORĐEVIĆ 2017: ĐORĐEVIĆ, Časlav. „Intermedijalna dečja poezija“. Detinjstvo – Časopis o književnosti za decu, god. XLIII, br. 3 (jesen 2017): str. 19–27. [orig.] ЂОРЂЕВИЋ, Часлав. Интермедијална дечја поезија. Детињство – Часопис о књижевности за децу, год. XLIII, бр. 3 (јесен 2017): стр. 19–27.

ĐURĐEV 2006a: ĐURĐEV, Pop Dušan. Virus u memorijalnom centru. Novi Sad: Dnevnik, 2006. [orig.] ЂУРЂЕВ, Поп Душан. Вирус у меморијалном центру. Нови Сад: Дневник, 2006.

ĐURĐEV 2006b: ĐURĐEV, Pop Dušan. Farma puna šarma. Novi Sad: Pikom, 2006. [orig.] ЂУРЂЕВ, Поп Душан. Фарма пуна шарма. Нови Сад: Пиком, 2006.

ĐURĐEV 2007: ĐURĐEV, Pop Dušan. Ameteri od zveri. Novi Sad: Pikom, 2007. [orig.] ЂУРЂЕВ, Поп Душан. Аметери од звери. Нови Сад: Пиком, 2007.

ĐURĐEV 2008: ĐURĐEV, Pop Dušan. Bića iz zoo vrtića. Novi Sad: Pikom, 2008. [orig.] ЂУРЂЕВ, Поп Душан. Бића из зоо вртића. Нови Сад: Пиком, 2008.

ĐURĐEV 2009: ĐURĐEV, Pop Dušan. „Književnost za decu, paraliterarne forme i izazovi nove tehnološke civilizacije“. Detinjstvo – Časopis o književnosti za decu, god. XXXV, br. 1–2 (proleće–leto 2009): str. 58–62. [orig.] ЂУРЂЕВ, Поп Душан. „Књижевност за децу, паралитерарне форме и изазови нове технолошке цивилизације“. Детињство – Часопис о књижевности за децу, год. XXXV, бр. 1–2 (пролеће–лето 2009): стр. 58–62.

GRUJIĆ 2019: GRUJIĆ, Tamara. „Žanrovska prekoračenja u poeziji Popa D. Đurđeva“. Detinjstvo – Časopis o književnosti za decu, god. XLV, br. 2 (leto 2019): str. 59–67. [orig.] ГРУЈИЋ, Тамара. „Жанровска прекорачења у поезији Попа Д. Ђурђева“. Детињство – Часопис о књижевности за децу, год. XLV, бр. 2 (лето 2019): стр. 59–67.

JAŠOVIĆ 2006: JAŠOVIĆ, Predrag. „Multimedijalni iskaz za budućnost“. Detinjstvo – Časopis o književnosti za decu, god. XXXII, br. 1–2 (leto 2006): str. 112–113. [orig.] ЈАШОВИЋ, Предраг. Мултимедијални исказ за будућност. Детињство – Часопис о књижевности за децу, год. XXXII, бр. 1–2 (лето 2006): стр. 112–113.

JAŠOVIĆ 2008: JAŠOVIĆ, Predrag. „Otkrivanje virusa u memorijalnom centru srpskog opstajanja“. Književne pritoke II. Novi Sad: Bistrica, 2008: str. 9–19. [orig.] ЈАШОВИЋ, Предраг. „Откривање вируса у меморијалном центру српског опстајања“. Књижевне притоке II. Нови Сад: Бистрица, 2008: стр. 9–19.

JAŠOVIĆ 2014: JAŠOVIĆ, Predrag. „Vizuelizacija kao intertekstualna i žanrovska prožimanja u poeziji Popa D. Đurđeva“. Detinjstvo – Časopis o književnosti za decu, god. XL, br. 1 (proleće 2014): str. 66–73. [orig.] ЈАШОВИЋ, Предраг. „Визуелизација као интертекстуална и жанровска прожимања у поезији Попа Д. Ђурђева“. Детињство – Часопис о књижевности за децу, год. XL, бр. 1 (пролеће 2014): стр. 66–73.

JOCIĆ 2013: JOCIĆ, Miloš. „Rebus poezija Popa D. Đurđeva“. Detinjstvo – Časopis o književnosti za decu, god. XXXIX, br. 3 (jesen 2013): str. 3–9. [orig.] ЈОЦИЋ, Милош. „Ребус поезија Попа Д. Ђурђева“. Детињство – Часопис о књижевности за децу, год. XXXIX, бр. 3 (јесен 2013): стр. 3–9.

KARADŽIĆ 1987: KARADŽIĆ, Stefanović Vuk. Srpske narodne poslovice, (priredio Miroslav Pantić). Beograd: Prosveta – Nolit, Beograd, 1987. [orig.] КАРАЏИЋ, Стефановић Вук. Српске народне пословице, (приредио Мирослав Пантић). Београд: Просвета – Нолит, Београд, 1987.

LJUŠTANOVIĆ 2018: LJUŠTANOVIĆ, Jovan. „O podetinjenju homo ludensa-a u poeziji Popa D. Đurđeva“. Detinjstvo – Časopis o književnosti za decu, god. XLIV, br. 4 (zima 2018): str. 35–44. [orig.] ЉУШТАНОВИЋ, Јован. „О подетињењу homo ludensa-a у поезији Попа Д. Ђурђева“. Детињство – Часопис о књижевности за децу, год. XLIV, бр. 4 (зима 2018): стр. 35–44.

MAKAVEJEV 1971: MAKAVEJEV, Dušan. Šaljive narodne priče. Beograd: Prosveta, 1971. [orig.] МАКАВЕЈЕВ, Душан. Шаљиве народне приче. Београд: Просвета, 1971.

MAZE 2008: Maze. Kaspar. Bezgranična zabava. Uspon masovne kulture 1850–1970. Prevela Nina Petrović. Beograd: Službeni glasnik, 2008.

OPAČIĆ 2007: OPAČIĆ, Zorana. „Nasleđe Ljubivoja Ršumovića u poeziji savremenih pesnika za decu“. Detinjstvo – Časopis o književnosti za decu, god. XXXIII, br. 1–2 (proleće–leto 2007): str. 16–24. [orig.] ОПАЧИЋ, Зорана. „Наслеђе Љубивоја Ршумовића у поезији савремених песника за децу“. Детињство – Часопис о књижевности за децу, год. XXXIII, бр. 1–2 (пролеће–лето 2007): стр. 16–24.

OPAČIĆ 2009: OPAČIĆ, Zorana. „Savremeno dete između vizuelne kulture i književnosti“. Detinjstvo – Časopis o književnosti za decu, god. XXXV, br. 4 (zima 2009): str. 8–13. [orig.] ОПАЧИЋ, Зорана. „Савремено дете између визуелне културе и књижевности“. Детињство – Часопис о књижевности за децу, год. XXXV, бр. 4 (зима 2009): стр. 8–13.

PEŠIĆ, MILOŠEVIĆ-ĐORĐEVIĆ 2011: PEŠIĆ, Radmila, MILOŠEVIĆ-ĐORĐEVIĆ, Nada. Narodna književnost – rečnik. 2. izdanje. Kragujevac: Lira; Beograd: Zlatna zemlja, 2011. [orig.] ПЕШИЋ, Радмила, МИЛОШЕВИЋ-ЂОРЂЕВИЋ, Нада. Народна књижевност – речник. 2. издање. Крагујевац: Лира; Београд: Златна земља, 2011.

RADIKIĆ 2009: РАДИКИЋ, Василије. „Књига и књижевност за децу у постгутемберској ери“. Детињство – Часопис о књижевности за децу, год. XXXV, бр. 3 (јесен 2009): стр. 17–20. [orig.] РАДИКИЋ, Василије. „Књига и књижевност за децу у постгутемберској ери“. Детињство – Часопис о књижевности за децу, год. XXXV, бр. 3 (јесен 2009): стр. 17–20.

RADIKIĆ 2010: РАДИКИЋ, Василије. „Римовање слике и речи“. Цврчак или мрав. Огледи из књижевности за децу. Нови Сад: Змајеве дечје игре, 2010: стр. 170–173. [orig.] РАДИКИЋ, Василије. „Римовање слике и речи“. Цврчак или мрав. Огледи из књижевности за децу. Нови Сад: Змајеве дечје игре, 2010: стр. 170–173.

RADOVIĆ 2008: RADOVIĆ, Dušan. Baš svašta. Sabrani spisi. Priredio Miroslav Maksimović. Beograd: Zavod za udžbenike, 2008. [orig.] РАДОВИЋ, Душан. Баш свашта. Сабрани списи. Приредио Мирослав Максимовић. Београд: Завод за уџбенике, 2008.

SAMARDŽIJA 2011: SAMARDŽIJA, Snežana. Oblici usmene proze. Beograd: Službeni glasnik, 2011. [orig.] САМАРЏИЈА, Снежана. Облици усмене прозе. Београд: Службени гласник, 2011.

STOLIĆ 2015: STOLIĆ, Danica. „Palimsest i vizuelizacija kao postupci dekanonizacije u pesništvu Popa D. Đurđeva“. Detinjstvo – Časopis o književnosti za decu, god. XLI, br. 4 (zima 2015): str. 34–40. [orig.] СТОЛИЋ, Даница. „Палимсест и визуелизација као поступци деканонизације у песништву Попа Д. Ђурђева“. Детињство – Часопис о књижевности за децу, год. XLI, бр. 4 (зима 2015): стр. 34–40.

STOLIĆ, MURATOVIĆ DROBAC 2017: STOLIĆ, Danica, Muratović Drobac, Vesna. „Slikovnica i dečji uzrast“. Detinjstvo – Časopis o književnosti za decu, god. XLIII, br. 4 (zima 2017): str. 55–61. [orig.] СТОЛИЋ, Даница, Муратовић Дробац, Весна. „Сликовница и дечји узраст“. Детињство – Часопис о књижевности за децу, год. XLIII, бр. 4 (зима 2017): стр. 55–61.

VARNICA-NENIN 2009: VARNICA-NENIN, Nevena. „Knjiga za veliku i malu decu: slikovnica Farma puna šarma Popa D. Đurđeva“. Detinjstvo – Časopis o književnosti za decu, god. XXXVI, br. 4 (zima 2009): str. 45–48. [orig.] ВАРНИЦА-НЕНИН, Невена. „Књига за велику и малу децу: сликовница Фарма пуна шарма Попа Д. Ђурђева“. Детињство – Часопис о књижевности за децу, год. XXXVI, бр. 4 (зима 2009): стр. 45–48.

VUKOVIĆ 1996: VUKOVIĆ, Novo. Uvod u književnost za djecu i omladinu. Podgorica: Unireks, 1996.

VUKSANOVIĆ 2012: VUKSANOVIĆ, Divna. „Vizuelna kultura u eri medija“. Kultura, br. 134, 2012: str. 309–315.

Downloads

Published

2020-09-19