ПАЛАМИНО „ИЗЛОЖЕЊЕ НАОПАКОГ МНОШТВА ВАРЛААМОВИХ И АКИНДИНОВИХ ЗЛОЧЕСТИ“. СРПСКОСЛОВЕНСКИ ПРЕПИС ИЗ ЗБОРНИКА 41 МАНАСТИРА СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ КОД ПЉЕВАЉА

Authors

  • Микоња Кнежевић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.12.2020.49

Keywords:

Зборник 41, Григорије Палама, српскословенски превод, божанско суштаство, божанске енергије

Abstract

Спис под називом Изложење наопаког мноштва Варлаамових и Акиндинових злочести састављен је око 1344. године. Настао у јеку расправе коју је Григорије Палама водио са својим бившим учеником, Григоријем Акиндином, он доноси попис „јереси“ у које су, по Паламином мишљењу, упали његови опоненти. Заједно са неким другим Паламиним трактатима и овај спис је преведен на српскословенски језик, по свој прилици у посљедњем кварталу 14. вијека.

У тексту који слиједи доносим српскословенски превод Изложења, заједно са грчким изворником и преводом на савремени српски језик. За основни текст узет је пети, до сада непознати препис, који сам пронашао у Зборнику 41 рукописне библиотеке Манастира Свете Тројице код Пљеваља. Поред описа Зборника, у уводним напоменама дати су и основни подаци о спису, као и кратак осврт на његову богословску садржину.

Downloads

Download data is not yet available.

References

CERNIĆ 1981: CERNIĆ, Lucija. „O atribuciji srednjovekovnih srpskih ćirilskih rukopisa“, u: BOGDANOVIĆ, Dimitrije (ur.). Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa „Tekstologija srednjovekovnih južnoslovenskih književnosti“, 14–16. novembra 1977, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti 1981, 335–424. [orig.] ЦЕРНИЋ, Луција. „О атрибуцији средњовековних српских ћирилских рукописа“, у: БОГДАНОВИЋ, Димитрије (ур.). Зборник радова са Међународног научног скупа „Текстологија средњовековних јужнословенских књижевности“, 14–16. новембра 1977, уредник Димитрије Богдановић, Београд: Српска академија наука и уметности 1981, 335–424.

DANIČIĆ 1869: DANIČIĆ, Đuro. „Rukopis Vladislava Gramatika pisan godine 1469“, Starine I (1869): str. 44–85. [orig.] ДАНИЧИЋ, Ђуро. „Рукопис Владислава Граматика писан године 1469“, Старине I (1869): стр. 44–85.

DARUZE 1963: DARROUZÈS, Jean. « Le mémoire de Constantin Stilbès contre les Latins », Revue des études byzantines 21 (1963): str. 50–100.

DEMETRAKOPULOS 2011: DEMETRACOPOULOS, John A. “Palamas Transformed. Palamite Interpretations of the Distinction between God’s ‘Essence’ and ‘Energies’ in Late Byzantium”, у: HINTERBERGER, M. SCHABEL, Ch. (ed.) Greeks, Latins, and Intellectual History 1204–1500, Bibliotheca 11, Leuven, Paris, Walpole, MA: Peeters 2011, 263–372.

DURKOVIĆ-JAKŠIĆ 1957: DURKOVIĆ-JAKŠIĆ, Ljubomir. „Knjižnica manastira Svete Trojice kod Pljevalja“, Bibliotekar IX, 3–4 (1957): str. 227–234. [orig.] ДУРКОВИЋ-ЈАКШИЋ, Љубомир. „Књижница манастира Свете Тројице код Пљеваља“, Библиотекар IX, 3–4 (1957) 227–234.

ERIKSON 1970: ERICKSON, John. “Leavened and Unleavened: Some Theological Implications of the Schism of 1054”, St Vladimir’s Theological Quarterly 14 (1970): str. 155–176. ̕

FLOGAUS 1997: FLOGAUS, Reinhard. Theosis bei Palamas und Luther. Ein Beitrag zum ökumenischen Gespräch, Forschungen zur systematischen und ökumenischen Theologie 78, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1997.

IVANKA 1964: IVANKA, Endre von. Plato Christianus. Übernahme und Umgestaltung des Platonismus durch die Väter, Einsiedeln: Johannes Verlag 1964, 21990.

IVANOVA 1985: IVANOVA, Klimentina. „Klasifikatsiya, tipologiya i katalogizatsiya na nyakoi tipove sbornitsi v balkanskata slvyanska rakopisna traditsiya“, u: Slavyanska paleografiya i diplomatika. 2. Lektsii ot Vtoriya seminar po paleografiya i diplomatika, Sofiya, avgust 1983, SIBAL, Balkanica III. Études et documents, 4, Sofiya 1985, 173–182. [orig.] ИВАНОВА, Климентина. „Класификация, типология и каталогизация на някои типове сборници в балканската слвянска ръкописна традиция“, у: Славянска палеография и дипломатика. 2. Лекции от Втория семинар по палеография и дипломатика, София, август 1983, СИБАЛ, Balkanica III. Études et documents, 4, София 1985, 173–182.

JEVTIĆ 1994: JEVTIĆ, Atanasije. „Susret sholastike i isihazma kod Nila Kavasile“, u: Episkop Atanasije, Filosofija i teologija, Vrnjačka Banja: Bratstvo Sv. Simeona Mirotočivog 1994, 11–28. [orig.] ЈЕВТИЋ, Атанасије. „Сусрет схоластике и исихазма код Нила Кавасиле“, у: Епископ Атанасије, Философија и теологија, Врњачка Бања: Братство Св. Симеона Мироточивог 1994, 11–28.

JEVTIĆ 2013: JEVTIĆ, Atanasije. „Ispovedanje vere Svetog Grigorija Palame – srpski prevod u Pećskom rukopisu 85 iz 1353. godine“, u: KNEŽEVIĆ, Mikonja (prir.). Ousia, hypostasis, energeia. Aspekti misli Grigorija Palame, Beograd: Institut za teološka istraživanja 2013, 509–523. [orig.] ЈЕВТИЋ, Атанасије. „Исповедање вере Светог Григорија Паламе – српски превод у Пећском рукопису 85 из 1353. године“, у: КНЕЖЕВИЋ, Микоња (прир.). Οὐσία, ὑπόστασις, ἐνέργεια. Аспекти мисли Григорија Паламе, Београд: Институт за теолошка истраживања 2013, 509–523.

KAKRIDIS, TASEVA 2014: KAKRIDIS, Yannis. TASEVA, Lora. Gegen die Lateiner Trak¬tate von Gregorios Palamas und Barlaam von Kalabrien in kirchenslavischer Übersetzung, Weiher, Freiburg i. Br. Hubert & Co. 2014.

KAKRIDIS 2019: KAKRIDIS, Janis. Argumentacija kod pravoslavnih Slovena u srednjem veku, Niš: Međunarodni centar za pravoslavne studije, Centar za vizantijsko-slovenske studije Univerziteta u Nišu 2019. [orig.] КАКРИДИС, Јанис. Аргументација код православних Словена у средњем веку, Ниш: Међународни центар за православне студије, Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу 2019.

KNEŽEVIĆ 2012: KNEŽEVIĆ, Mikonja. „Poredak (τάξις) ličnosti Svete Trojice u ̓Apodiktičkim slovima̓ Grigorija Palame“, Bogoslovlje LXX, 1 (2011): str. 20–43. [orig.] КНЕЖЕВИЋ, Микоња. „Поредак (τάξις) личности Свете Тројице у ̓Аподиктичким словима̓ Григорија Паламе“, Богословље LXX, 1 (2011): стр. 20–43.

KNEŽEVIĆ, STOJANOVIĆ 2019: KNEŽEVIĆ, Mikonja. STOJANOVIĆ, Jelica. „Poslanica Ani Paleologini Grigorija Palame (uz izdanje srpskoslovenskog prevoda iz Zbornika 41 Manastira Svete Trojice kod Pljevalja)“, Zbornik radova Vizantološkog instituta 56 (2019): str. 197–231. [orig.] КНЕЖЕВИЋ, Микоња. СТОЈАНОВИЋ, Јелица. „Посланица Ани Палеологини Григорија Паламе (уз издање српскословенског превода из Зборника 41 Манастира Свете Тројице код Пљеваља)“, Зборник радова Византолошког института 56 (2019): стр. 197–231.

KOSANOVIĆ 1871: KOSANOVIĆ, Sava. „Srpske starine u Bosni. Nekolike bilješke“, Glasnik Srpskog učenog društva XII [XXIX] (1871): 158–188. [orig.] КОСАНОВИЋ, Сава. „Српске старине у Босни. Неколике биљешке“, Гласник Српског ученог друштва XII [XXIX] (1871): 158–188.

LAZIĆ 1999: LAZIĆ, Milorad. Isihazam srpske knjige, Niš: Prosveta 1999. [orig.] ЛАЗИЋ, Милорад. Исихазам српске књиге, Ниш: Просвета 1999.

MOŠIN 1955: MOŠIN, Vladimir. Ćirilski rukopisi Jugoslavenske akademije, I–II, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti 1955.

MOŠIN 1958: MOŠIN, Vladimir. „Ćirilski rukopisi manastira sv. Trojice kod Pljevalja“, Istoriski zapisi XIV, 1–2 (1958): str. 235–260. [orig.] МОШИН, Владимир. „Ћирилски рукописи манастира св. Тројице код Пљеваља“, Историски записи XIV, 1–2 (1958): стр. 235–260.

PASHALIDES 1999: PASCHALIDĒS, Symeōn A. Nikētas Dabid Paphlagōn. Tó prosōpo kai to ergo tou. Symbolē stē meletē tēs prosōpographias kai tēs hagiologikēs grammateias tēs prometaphrastikēs periodou, Byzantina Keimena kai Meletai 28, Thessaloníkē: Kentro Byzantinōn Ereunōn 1999. [orig.] ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Συμεών Ἀ. Νικήτας Δαβίδ Παφλαγών. Τό πρόσωπο καί τό ἔργο του. Συμβολή στή μελέτη τῆς προσωπογραφίας καί τῆς ἁγιολογικῆς γραμματείας τῆς προμεταφραστικῆς περιόδου, Βυζαντινά Κείμενα καί Μελέται 28, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν 1999.

PETKOVIĆ 2008: PETKOVIĆ, Sreten. Manastir Cveta Trojica u Pljevljima, drugo, dopunjeno izdanje, Pljevlja: Zavičajni muzej 2008. [orig.] ПЕТКОВИЋ, Сретен. Манастир Cвeтa Тројица у Пљевљима, друго, допуњено издање, Пљевља: Завичајни музеј 2008.

PUZOVIĆ, NIKOLIĆ 2014: PUZOVIĆ, Vladislav. NIKOLIĆ, Bogdana. „Antiohijski patrijarh Petar III (1052–1056) i crkvena kriza 1054. godine“, Zbornik radova Vizantološkog instituta LI (2014) 71–92. [orig.] ПУЗОВИЋ, Владислав. НИКОЛИЋ, Богдана. „Антиохијски патријарх Петар III (1052–1056) и црквена криза 1054. године“, Зборник радова Византолошког института LI (2014) 71–92.

RADOJIČIĆ 1949: RADOJIČIĆ, Đorđe. „Izveštaj o putu u manastir Svete Trojice kod Pljevalja i u manastir Ljubostinju“, Glasnik SAN I, 1–2 (1949): str. 220–227. [orig.] РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе. „Извештај о путу у манастир Свете Тројице код Пљеваља и у манастир Љубостињу“, Гласник САН I, 1–2 (1949): 220–227.

RADUNOVIĆ 1998: RADUNOVIĆ, Veljko. Ta erga tou Agiou Grēgoríou Palama stē serbikē grammateia tou 14ou aiōna, diatribē pou ypoblēthēke sto Tmēma Theologías tēs Theologikēs Scholēs tou A.P.Th, Theologikē Scholē tou Aristoteleiou Panepistēmiou Thessalonikēs, Thessalonikē 1998. [orig.] Ραντούνοβιτς, Βέλικο. Τα έργα του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά στη σερβική γραμματεία του 14ου αιώνα, διατριβή που υποβλήθηκε στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολης του Α.Π.Θ, Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1998.

RANKOVIĆ 2013: RANKOVIĆ, Zoran. „Književna dela sv. Grigorija Palame u srpskoslovenskoj rukopisnoj tradiciji“, u: KNEŽEVIĆ, Mikonja (prir.). Ousia, hypostasis, energeia. Aspekti misli Grigorija Palame, Beograd: Institut za teološka istraživanja 2013, 501–508. [orig.] РАНКОВИЋ, Зоран. „Књижевна дела св. Григорија Паламе у српскословенској рукописној традицији“, у: КНЕЖЕВИЋ, Микоња (прир.). Οὐσία, ὑπόστασις, ἐνέργεια. Аспекти мисли Григорија Паламе, Београд: Институт за теолошка истраживања 2013, 501–508.

SINKEVIČ 2002: SINKEWICZ, Robert. “Gregory Palamas. II. Works. V. Bibliography”, у: CONTICELLO, C. G. CONTICELLO, V. (éd.). La théologie Byzantine et sa tradition, II (XIIIe–XIXe s.), sous la direction de Corpus Christianorum. Centre d’études des religions du livre, Turnhout: Brepols 2002 138–155, 173–188.

SKARPA 2012: SCARPA, Marco. Gregorio Palamas Slavo. La tradizione manoscritta delle opere. Recensione dei codici, Milano: Edizioni Biblion 2012.

SKARPA 2014: SKARPA, Marko. «Slavjanskij perevod tvorenija Nila Kavasily: novyj vzgljad na podlinnik», u: Afon i slavjanskij mir. Sbornik 1 Materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, posvjashhennoj 1000-letiju prisutstvija russkih na Svjatoj Gore, Belgrad, 16–18 maja 2013. g., Svjataja Gora Afon: Izdanie Russkogo Svjato-Panteleimonova monastyrja na Afone 2014, 256–261. [orig.] СКАРПА, Марко. «Славянский перевод творения Нила Кавасилы: новый взгляд на подлинник», у: Афон и славянский мир. Сборник 1 Материалы международной научной конференции, посвященной 1000-летию присутствия русских на Святой Горе, Белград, 16–18 мая 2013. г., Святая Гора Афон: Издание Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне 2014, 256–261.

STANKOVIĆ 2003: STANKOVIĆ, Radoman. Rukopisne knjige manastira Svete Trojice kod Pljevalja. Vodeni znaci i datiranje, Narodna biblioteka Srbije. Opis južnoslovenskih ćirilskih rukopisa. Tom VI, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 2003. [orig.] СТАНКОВИЋ, Радоман. Рукописне књиге манастира Свете Тројице код Пљеваља. Водени знаци и датирање, Народна библиотека Србије. Опис јужнословенских ћирилских рукописа. Том VI, Народна библиотека Србије, Београд 2003.

VUKIĆEVIĆ 1901: VUKIĆEVIĆ, Mil. M. „Iz starih Srbulja“, Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini XIII, 2–3 (1901): str. 289–349. [orig.] ВУКИЋЕВИЋ, Мил. М. „Из старих Србуља“, Гласник Земаљског музеја у Босни и Херцеговини XIII, 2–3 (1901): стр. 289–349.

ŽUNJIĆ 2013: ŽUNJIĆ, Slobodan. „Protivlatinske i isihastičke rasprave u srednjovekovnoj srpskoj filozofiji“, u: KNEŽEVIĆ, Mikonja (prir.). Ousia, hypostasis, energeia. Aspekti misli Grigorija Palame, Beograd: Institut za teološka istraživanja 2013, 524–571. [orig.] ЖУЊИЋ, Слободан. „Противлатинске и исихастичке расправе у средњовековној српској филозофији“, у: КНЕЖЕВИЋ, Микоња (прир.). Οὐσία, ὑπόστασις, ἐνέργεια. Аспекти мисли Григорија Паламе, Београд: Институт за теолошка истраживања 2013, 524–571.

Извори

ANTON 1924–1930: ANTON, Мichel. Humbert und Kerullarios, I–II, Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte 21, 23, Paderborn: F. Schöningh 1924–1930.

DEMETRAKOPULOS 1866: DĒMĒTROKOPOULOU, А. K. (ed.). Ekklēsiastikē bibliothēkē, emperiekhousa Hellēnōn theologōn syngrammata, ek kheirographōn tēs en Moskha bibliothēkēs nyn prōton ekdidomena hypo arkhimandritou Andronikou K. Dēmētrokopoulou, tómos A΄, en Leipsias: typois Othōnos Bigandou 1866. [orig.] Ἐκκλησιαστικὴ βιβλιοθήκη, ἐμπεριέχουσα Ἑλλήνων θεολόγων συγγράμματα, ἐκ χειρογράφων τῆς ἐν Μόσχᾳ βιβλιοθήκης νῦν πρῶτον ἐκδιδόμενα ὑπὸ ἀρχιμανδρίτου Ἀνδρονίκου Κ. Δημητροκοπούλου, τόμος Α΄, ἐν Λειψιᾷς: τύποις Ὄθωνος Βιγάνδου 1866.

DE PLAS 1955: DES PLACES, Édouard (еd.). Diadoque de Photicé, Œuvres spirituelles. Introduction, texte critique, traduction et notes de Édouard des Places, Paris: Les Éditions du Cerf 1955.

DUNAEV 2009: DUNAEV, A. G. (ed.). Svjatitel̕ Grigorij Palama, Arhiepiskop Fessalonikijskij, Polemika s Akindinom, izdanie podgotovil A. G. Dunaev, Svjataja gora Afon: Izdanie pustyni Novaja Fivaida Afonskogo Russkogo Panteleimonova monastyrja 2009. [orig.] Святитель Григорий Палама, Архиепископ Фессалоникийский, Полемика с Акиндином, издание подготовил А. Г. Дунаев, Святая гора Афон: Издание пустыни Новая Фиваида Афонского Русского Пантелеимонова монастыря 2009.

HAJL, RITER 1990: HEIL, Günter. RITTER, Adolf Martin (ed.). Corpus Dionysiacum II. De Coelesti Hierarchia, De Ecclesiastica Hierarchia, De Mystica Theologia, Epistulae. Herausgegeben von Günter Heil und Adolf Martin Ritter, Patristische Texte und Studien 26, Berlin: Walter de Gruyter 1990.

HRESTU 1962: CHRĒSTOU, Panagyotēs (ed.). Grēgoriou tou Palama Syngrammata. Ekdidontai epimeleia P. K. Chrēstou. Tomos 1. Logoi apodeiktikoi. Antepigraphai. Epistolai pros Barlaam kai Akindynon. Hyper hēsychazontōn. Ekdidoun B. Bobrinsky, P. Papaeuangelou, I. Meyendorff, P. Chrēstou, Thessalonikē: Kyromanos 1962, 21988. [orig.] Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράμματα. Ἐκδίδονται ἐπιμελείᾳ Π. Κ. Χρήστου. Τόμος Α΄. Λόγοι ἀποδεικτικοί. Ἀντεπιγραφαί. Ἐπιστολαὶ πρὸς Βαρλαὰμ καὶ Ἀκίνδυνον. Ὑπὲρ ἡσυχαζόντων. Ἐκδίδουν B. Bobrinsky, Π. Παπαευαγγέλου, I. Meyendorff, Π. Χρήστου, Θεσσαλονίκη: Κυρομάνος 1962, 21988,

HRESTU 1966: CHRĒSTOU, Panagyotēs (ed.). Grēgoriou tou Palama Syngrammata. Ekdidontai epimeleia P. K. Chrēstou. Tomos 2. Pragmateiai kai epistolai grapheisai kata ta etē 1340–1346. Prologizei P. Chrēstou. Ekdidoun G. Mantzaridēs, N. Matsoukas, B. Pseutonkas, Thessalonikē: Kyromanos 1966, 21994. [orig.] Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράμματα. Ἐκδίδονται ἐπιμελείᾳ Π. Κ. Χρήστου. Τόμος Β΄. Πραγματεῖαι καὶ ἐπιστολαὶ γραφεῖσαι κατὰ τὰ ἔτη 1340–1346. Προλογίζει Π. Χρήστου. Ἐκδίδουν Γ. Μαντζαρίδης, Ν. Ματσούκας, Β. Ψευτογκᾶς, Θεσσαλονίκη: Κυρομάνος 1966, 21994.

HRESTU 1970: CHRĒSTOU, Panagyotēs (ed.). Grēgoríou tou Palama Syngrammata. Ekdidontai epimeleia P. K. Chrēstou. Tomos 3. Antirrhētikoi pros Akindynon. Prologizei P. Chrēstou. Ekdidoun L. Kontogiannēs. B. Phanourgakēs, Thessalonikē: Kyromanos 1970. [orig.] Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράμματα. Ἐκδίδονται ἐπιμελείᾳ Π. Κ. Χρήστου. Τόμος Γ΄. Ἀντιρρητικοὶ πρὸς Ἀκίνδυνον. Προλογίζει Π. Χρήστου. Ἐκδίδουν Λ. Κοντογιάννης. Β. Φανουργάκης, Θεσσαλονίκη: Κυρομάνος 1970.

KOLBABA 1995: KOLBABA, Tia. “Barlaam the Calabrian. Three Treatises on Papal Primacy, Introduction, Edition, and Translation”, Revue des études byzantines 53 (1995): str. 41–115.

PAVLOV 1878: Kriticheskіe opytі po istorіi drevnѣjshej greko-russkoj polemiki protiv Latinjan̕, S.-Peterburg: Tipografіja Imperatorskoj Akademіi nauk̕ 1878. [orig.] ПАВЛОВ, А. Критическіе опыті по исторіи древнѣйшей греко-русской полемики против Латинянъ, С.-Петербургъ: Типографія Императорской Академіи наукъ 1878.

PHILOKALIA 1782: Philokalia tōn hierōn nēptikōn syneranistheisa para tōn hagiōn kai theophorōn paterōn hēmōn, en hē dia tēs kata tēn praxin kai theōrian ēthikēs philosophias ho nous kathairetai, phōtizetai kai teleioutai. Epimeleia, men hoti pleistē, diorthōtheisa nyn de prōton typois ekdotheisa dia dapanēs tou timiōtatou, kai theosebestatou kyriou Iōannou Maurogordatou eis koinēn tōn orthodoxōn ōpheleian Para Antōniō tō Bortoli. Con licenza de’ superiori, e privilegio, apspb΄. Enetiēsin 1782. [orig.] Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν νηπτικῶν συνερανισθεῖσα παρὰ τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν, ἐν ᾗ διὰ τῆς κατὰ τὴν πρᾶξιν καὶ θεωρίαν ἠθικῆς φιλοσοφίας ὁ νοῦς καθαίρεται, φωτίζεται καὶ τελειοῦται. Ἐ¬πιμελείᾳ, μὲν ὅτι πλείστη, διορθωθεῖσα νῦν δὲ πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα διὰ δαπάνης τοῦ τιμιωτάτου, καὶ θεοσεβεστάτου κυρίου Ἰωάννου Μαυρογορδάτου εἰς κοινὴν τῶν ὀρθοδόξων ὠφέλειαν Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Βορτόλι. Con licenza de’ superiori, e privilegio, αψπβ΄. Ἐνετίησιν 1782.

SAFRI, VESTERINK 1974: SAFFREY, Henri Dominique. WESTERINK, Leendert Gerrit (ed.). Proclus, Théologie Platonicienne, Livre II, édited par Henri Dominique Saffrey, Leendert Gerrit Westerink, Collection des Universites de France, Paris: Les Belles Lettres 1974.

ŠOPEN 1855: SCHOPEN, Ludwig (ed.). Nicephori Gregorae Byzantina Historia, graece et latine, cum annotationibus Hier. Wolfii, Car. Ducangii, Io. Boivini et Cl. Capperonnerii, cura L. Schopeni, III, Impensis ed Weberi, Bonnae MDCCCLV.

SINKEVIČ 1988: SINKEWICZ, Robert E. (ed.). Saint Gregory Palamas. The One Hundred and Fifty Chapters. A Critical Edition, Translation and Study by Robert E. Sinkewicz, Studies and Texts 83, Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies 1988.

TOMOS AGAPES 1698: Tomos agapēs kata Latinōn syllegeis kai typotheis para Dositheou Patriarchou Hierosolymōn. Epi tēs hēgemonias tou eusebestatou kai eklamprotatou authentos kai hēgemonos kyriou Iōannou Antiochou Kōnstantinou boeboda pasēs Moldoblachias. Etypōsamen ton paranta tomon en Giasiō tēs Moldoblachias, khalkotypia kai analōmasi tou hagiou taphou dia Dionysiou monachou, ontos diorthōtou tou logiōtatou didaskalou Hieremia tou Kakkabela. Ei de kai eisi sphalmata eis tina grammata ē lexeis, touto symbebēke dia to einai ton khalkographon heteroglōsson kai mē eidita Hellēnika grammata; kai loipon estō syngnōmē. En etei tō sōtēriō 1698 mēni Martiō. [orig.] Τόμος ἀγάπης κατὰ Λατίνων συλλεγεὶς καὶ τυποθεὶς παρὰ Δοσιθέου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων. Ἐπὶ τῆς ἡγεμονίας τοῦ εὐσεβεστάτου καὶ ἐκλαμπροτάτου αὐθέντος καὶ ἡγεμόνος κυρίου Ἰωάννου Ἀντιόχου Κωνσταντίνου βοεβόδα πᾶσης Μολδοβλαχίας. Ἐτυπώσαμεν τὸν παρόντα τόμον ἐν Γιασίῳ τῆς Μολδοβλαχίας, χαλκοτυπίᾳ καὶ ἀναλώμασι τοῦ ἁγίου τάφου διὰ Διονυσίου μοναχοῦ, ὄντος διορθωτοῦ τοῦ λογιωτάτου διδασκάλου Ἱερεμία τοῦ Κακκαβέλα. Εἰ δὲ καὶ εἰσὶ σφάλματα εἰς τινά γράμματα ἢ λέξεις, τοῦτο συμβέβηκε διὰ τὸ εἶναι τὸν χαλκογράφον ἑτερόγλωσσον καὶ μὴ εἰδότα Ἑλληνικὰ γράμματα· καὶ λοιπὸν ἔστω συγγνώμη. Ἐν ἔτει τῷ σωτηρίῳ αχϞη΄ (1698) μηνὶ Μαρτίῳ.

VALTER 1899: WALTER, Carolus (ed.). Ioannis Philoponi, Libellus de Paschate, edidit et praefatione ornavit Carolus Walter, Lipsiae: Typis B. G. Teubneri MDCCCXCIX, 209–222.

VIL 1861: WILL, Cornelius (ed.). Acta et Scripta quae de controversiis ecclesiae Graeca et Latinae saeculo undecimo composita extant ex probatissimis libris emendatora edidit diversitatem lectionis enotavit annotationibus instruxit Dr. Cornelius Will, Lipsiae et Marpurgi: Sumptibus N. G. Elwerti bibliopolae academica MDCCCLXI.

Downloads

Published

2020-09-19