ЛА­КА­НО­ВА­ ТО­ПО­ЛО­ГИ­ЈА­ КАО ­ПА­РО­ДИЈ­СКА ДЕ­КОН­СТРУК­ЦИ­ЈА­ ТЕ­О­РИЈ­СКОГ­ ДИС­КУР­СА

Authors

  • Марјан Мишић

Keywords:

Лаканова топологија, стадијум огледала, психоанализа, симболна кастрација, означитељ, деконструкција, теоријски дискурс

Abstract

Текст представља критички увод у топологију Жака Лакана. Полазећи од основне тезе да несвесно има структуру чистог дискурса који претходи сваком рационалном дискурсу, Лакан деконструише нарцисистички фантазам рационалности од којег пати сваки теоријски дискурс, јер претендује на апсолутну извесност (тоталност рационализације стварности) коју никако не може да пружи. С друге стране, у покушају да примарну форму сваког теоријског дискурса сведе на чист ланац означитеља, дакле, да онтологизује његову природу у несвесном, Лакан користи високоформализоване формулативно­геометријске обрасце чиме практично понавља илузију коју жели да деконструише – пракса традиционалне дискурзивне циркуларности постаје суштинско обележје његовог поступка. Тако, определивши се за математичке алгоритме, Лакан недвосмислено улази у простор пародијског, јер једну деконструктивистичку праксу конструише дискурсом друге циркуларне праксе.

Downloads

Download data is not yet available.

References

АРИСТОТЕЛ 1965: Aristotel, Or­ga­non, Beograd: Kultura.

ВАЈНБЕРГ 1997: С. Вајнберг, Сно­ви­о­ко­нач­ној­те­о­ри­ји,­тра­га­њеза­те­мељ­ним­за­ко­ни­ма­при­ро­де, Београд: Поларис.

ЖИЖЕК 1976: S. Žižek, Znak/označitelj/pi­smo, Zagreb:Mladost.

ЖИЖЕК 2008: S. Žižek Is­pi­ti­va­nje­ Re­al­nog,­ Novi Sad: Akademska knjiga.

ЈЕВРЕМОВИЋ 2000: П. Јевремовић, Ла­кан­ и ­пси­хо­а­на­ли­за, Београд: Плато.

ЛАКАН 1983: Ž. Lakan, Spi­si,­(izbor), Beograd: Prosveta.

МЕКАМБЕР 1993: J. McCumber, The­com­pany­of­words:­He­gel,­langu­a­ge­and­syste­ma­tic­phylo­sophy, Evaston, Illinois:Northwestern

University Press.

ПЕТРОВИЋ 1972: С. Петровић, Увод ­у ­ан­тич­ку ­ре­то­ри­ку, Ниш: Градина.

РАБАТ 2003: The­ Cam­brid­ge­ Com­pa­nion­ to­ La­can, edited by JeanMichel Rabaté, Cambridge University Press.

ФРОЈД 1970: S. Frojd, Sigmund, Tumačenje­sno­va, Novi Sad: Matica srpska.

ХЕГЕЛ 1986: G.V.F Hegel, Fe­no­me­no­lo­gi­ja­du­ha,­Beograd: BIGZ.

Downloads

Published

2020-12-07