По­зи­ти­ви­зам­ и ­ин­тер­пре­та­ци­ја у АЛМАНАСИМА ВУКОВОГ ДОБА ЈОВАНА ДЕРЕТИЋА

Authors

  • Ненад Николић

Keywords:

алманах, Вуково доба, интерпретација, Јован Деретић, књижевна историја, позитивизам, српска књижевност XIX века, херменеутика

Abstract

У раду се анализира на који начин је књижевноисторијска интерпретација управљала представљањем алманаха Вуковог доба, у монографији Јована Деретића која има позитивистичку претензију откривања књижевности каква је била у свом времену. Анализа показује да није могуће објективно представљање књижевне прошлости, али ни да интерпретација која није освешћена не доводи до херменеутичке књижевне историје: Деретићевом интерпретацијом управља традиционална књижевноисторијска прича схваћена као објективна структура развоја српске књижевности.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ДЕРЕТИЋ, Јован, „Доситејев ‘Зли Баил’“. Дос­и­теј­ и ­ње­го­во ­доба, Београд: Филолошки факултет, 1969.

ДЕРЕТИЋ, Јован, Алм­а­наси ­Вуковог ­­до­ба, Београд: „Вук Караџић“, 1979.

ДЕРЕТИЋ, Јован, П­оетика­­ с­рпске­ књи­жевнос­ти, Београд: „Филип Вишњић“, 1997.

ЖИВКОВИЋ, Драгиша, „Трохеј или јамб Бранка Радичевића“ (1961). Евро­пск­и­ ­оквири­ с­рпске­ књиж­е­вности, књига III, Београд: Просвета, 1994.

КАШАНИН, Милан, Судбин­е­ и­ људ­и:­ ­огледи­ о­ српс­ким­ писци­ма (1968), Загреб: Српско културно друштво Просвјета, 2001.

ЛОМПА Р, Мило, Књиже­вн­и ­истори­ча­р ­­Јован­­ Де­ретић:­ пре­давање одрж­ан­о­ 19.­­ мар­та ­2003­.­­ год­ине, К­оларч­ева ­за­д­ужбина, ­­Ма­ла­ ­сала, Београд: Задужбина Илије М. Коларца, 2003.

ПОПОВИЋ, Павле, „О изворима С­лавено­сербског­ магази­на од 1768“ (1912). Но­ва­ к­њижевнос­т­ I:­ Од­ ­До­ситеја­ ­до­ Вука­ и Стериј­е, приредио Предраг Палавестра­­ (С­аб­рана­ дела ­Павла­ Поповић­а, књ. 5), Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2000.

ПОПОВИЋ, Павле, „Један стари књижевни лист: Вила, 1865–186­ 8“ (1921).­ Нова­ ­књижевнос­т­ ­II:­ Од­ ­Бр­анка­ до­ Шантић­а, приредио Предраг Палавестра ­­(С­аб­рана ­дела ­Павл­а ­Поповић­а, књ. 6), Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1999.

ПОПОВИЋ, Павле, „Љубомир Ненадовић као путописац“ (1922). Нова ­­књижевнос­т ­­II:­ Од­­ Бр­анка­ до ­Шантић­а, приредио Предраг Палавестра ­­(С­аб­рана ­дела ­Павл­а­ Поповић­а, књ. 6), Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1999.

Downloads

Published

2020-12-11