ПИСМА БОЖИДАРА КОВАЧЕВИЋА МИЛАНУ ЋУРЧИНУ (1954–1957)

Authors

  • Марија Божић

Keywords:

Божидар Ковачевић, Милан Ћурчин, преписка

Abstract

У раду је објављено и прокоментарисано пет писама књижевника Божидара Ковачевића упућених Милану Ћурчину у периоду од 1954. до 1957. године. Писма доприносе свеобухватнијем сагледавању личности пошиљаоца и примаоца, њиховог живота и научног рада. Посебна пажња усмерена је на идентификовање личности из области културе и науке које су били Ковачевићеви и Ћурчинови савременици и сарадници.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bibliografja­Leksikografskog­zavoda­8, br. 10186–10218; 11, br. 8103–8135.

BOGDANOVIĆ Mira, „Mesto Nove­Evrope u levičarskoj tradiciji.“ Tokovi бр. 1–2 (1992): стр. 13–42.

БОЖИЋ Софија, „Поезија Милана Ћурчина између оспоравања и признавања.“ Philologia­Mediana II, бр. 2 (2010): стр. 275–284.

ВИТОШЕВИЋ Драгиша, Српски­ књижевни­ гласник­ 1901–1914, Нови Сад: Матица српска, Београд: Институт за књижевност и уметност: „Вук Караџић“, 1990.

ВОЈИНОВИЋ Станиша, „Библиографија 1 (1919–1930).“ Свеске­ Матице српске 16 (1990): стр. 34–61.

ДИМИТРИЈЕВИЋ Коста, Животне­исповести:­Милан­Будимир;­БожидарКовачевић;­Војислав­Минић, Београд: Филип Вишњић, 2001.

ДИМИТРИЈЕВИЋ Коста, „Живот, дело, време Божидара Ковачевића.“ Рашка св. 19 (1983): стр. 43–58.

ЂОРЂЕВИЋ Милош, „Др Милан Ћурчин (14. XI 1880 – 20. I 1960).“ Прилози­ за­ књижевност,­ језик,­ историју­ и­ фолклор XXVI, 3–4 (1960): стр. 370–372.

Enciklopedija­Jugoslavije­1, Zagreb 1955.

Enciklopedija­Jugoslavije­2, Zagreb 1956.

Enciklopedija­Jugoslavije­3, Zagreb 1958.

Enciklopedija­Jugoslavije­3, Zagreb 1984.

ЈОВАНОВИЋ М., „Допуна библиографије Б. К.“ Браничево 4 (1959): стр. 99.

ЈОВАНОВИЋ М., „Списи Божидара Ковачевића.“ Браничево 2 (1958): стр. 96–99.

КОВАЧЕВИЋ Божидар, Мирис­ векова:­ приповетке, приредио Станиша Војиновић, Београд: Прометеј, 2010.

КОВАЧЕВИЋ Божидар, О ­српској­ књижевности: ­есеји­ и­ чланци, приредио Станиша Војиновић, Београд: Прометеј, 2011.

МОЈАШЕВИЋ Миљан, „У спомен Милану Ћурчину 1880–1960.“ Живи језици књ. II, бр. 1 (1960): стр. 7–10.

НЕДИЋ Марко, МАТОВИЋ Весна (ур.).­Нова­Европа­1920–1941:­зборникрадова, Београд: Институт за књижевност и уметност, 2010.

ПЕТРОВИЋ Љубомир, Југословенска­ држава­ и­ друштво­ у­ периодици­ 1920–1941, Београд: Институт за савремену историју, 2000. Српска­ библиографија ­9, бр. 41832–41859.

ТЕШИЋ Гојко, Српска­ књижевна­ авангарда­ (1902–1934):­ књижевноисторијски ­контекст, Београд: Институт за књижевност и уметност: Службени гласник, 2009.

ТУТЊЕВИЋ Станиша, НЕДИЋ Марко (ур.). Сто­ година­ Српског књижевног гласника.­ Аксиолошки­ аспект­ традиције­ у­ српској књижевној ­периодици: ­зборник ­радова, Нови Сад: Матица српска, Београд: Институт за књижевност и уметност, 2003.

ЋУРЧИН Иван, „Модерна америчка поезија.“ Летопис­ Матице­ српске књ. 373, св. 2 (фебруар 1954): стр. 158–167.

ЋУРЧИН Милан, Драга ­моја..., приредила Федора Бикар, поговор Васа Павковић, Нови Сад: Аурора, 2002.

ЋУРЧИН Милан, „Јагић и народно јединство (Из успомена и писама).“ Књижевност­ и­ језик бр. 5–6 (1957): стр. 171–188.

ЋУРЧИН Милан, Сабране песме, приредио и написао предговор Васа Павковић, Панчево: Заједница књижевника Панчева, 1991.

ЋУРЧИН Милан, Песме­ Васе­ Живковића, Београд: С. Б. Цвијановић, 1907.

Downloads

Published

2020-12-04