ГЛАС, СЛОГ И СУГЛАСНИЧКЕ ГРУПЕ У ПЕСМИ МЕ­ЂУ ЈА­ВОМ И МЕД СНОМ ЛАЗЕ КОСТИЋА

Authors

  • Александра Јанић

Keywords:

глас, слог, хијат, сугласничке групе, песма Ме­ђу ја­вом и мед сном.

Abstract

У овом раду ће песма Ме­ђу ја­вом и мед сном Лазе Костића бити квантитативно анализирана. Посебно ће се обратити пажња на гласове, њихову учесталост јављања у песми; на слогове, њихову структуру, која ће бити и табеларно приказана, отвореност и затвореност; хијат, сугласничке групе.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Бугарски 1995: Ранко Бугарски, Увод у општу лингвистику, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.

Гудурић 2004: Снежана Гудурић, О природи гласова, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.

Гудурић, Петровић 2005: Снежана Гудурић, Драгољуб Петровић, „О природи гласа [р] у српском језику“, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, год. 48, бр. 1-2, 135–150.

Гудурић, Петровић 2006: Драгољуб Петровић, Снежана Гудурић, „О проблему слога у српском језику“, Годишњак за српски језик и књижевност, год. XX, бр. 8, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 327–343.

Гудурић, Петровић 2008: Снежана Гудурић, Драгољуб Петровић, „Прилог проучавању фонетске природе гласова српског језика: струјни сугласници“, Јужнословенски филолог, бр. 64, 73–108.

Гудурић, Петровић 2010: Драгољуб Петровић, Снежана Гудурић, Фонологија српскога језика, Институт за српски језик САНУ /Београдска књига / Матица српска, Београд.

Зец 2007: Драга Зец, „Слоготворни гласови у српском језику“, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, L, Нови Сад, 281–295.

Јакобсен 2008: Пер Јакобсен, „Структура слога“, Јужнословенски филолог (Београд), LXIV (2008), 135–141.

Јанић 2009: Александра Јанић, „Једносложнице у рими песме ʼSanta Maria della Saluteʼ“, Бдење (Сврљиг/Књажевац), VIII/21-22 (2009), 119–125.

Јанић 2011: Александра Јанић, „Квантитативно-фонолошка анализа песме Santa Maria della Salute Лазе Костића“, Philologia Mediana, год. III, бр. 3, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 465–483.

Кашић 1998: Зорка Кашић, „Слогови и консонантски скупови у артикулационој бази српског језика“, Београдска дефектолошка школа 1, 101–109.

Кашић, Јовичић, Ђорђевић 2006: Зорка Кашић, Слободан Јовичић, Миодраг Ђорђевић, „О дефинисању краја изговорене речи“, ЕТРАН, Београд, 462–465.

Кристал 1999: Дејвид Кристал, Енциклопедијски речник модерне лингвистике, Нолит, Београд.

Мозаик знања 1972: Енциклопедијски лексикон – Мозаик знања, Српскохрватски језик, Интерпрес, Београд.

Правопис 2010: Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мато Пижурица, Правопис српскога језика, Матица српска, Нови Сад.

Симић, Остојић 1981: Радоје Симић, Бранислав Остојић, Основи фонологије српскохрватскога језика, Титоград.

Станојчић, Поповић 2000: Граматика српскога језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.

Стевановић 1981: Михаило Стевановић, Савремени српскохрватски језик, I, Научна књига, Београд.

Стошић 2009: Јелена Стошић, „Техничка помоћ у изучавању квантитативних односа у тексту“, Шта очекујем од проучавања језика писаца, Писци и језик, књ. 1, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Одсек за српски језик, Ниш, 72–76.

Downloads

Published

2020-12-17