СО­ФИ­О­ЛО­ШКИ ОКВИР СА­ВИ­НОГ ЖИ­ТИ­ЈА СВЕ­ТОГ СИ­МЕ­О­НА НЕ­МА­ЊЕ

Authors

  • Дарко Ј. Крстић

Keywords:

Свети Сава, Житије, Свети Симеон, софиологија, мудри владар, опроштајни говор, Соломон, Премудрост

Abstract

Свети Сава користи у Жи­ти­ју Све­тог Си­ме­о­на Не­ма­ње мноштво софиолошких мотива у циљу приказивања свог оца као парадигматског мудрог владара, по угледу на библијске узоре - Јосифа, Давида и Соломона. Немањина софиолошки обојена биографија, као Савин приказ Немањиног живота у маниру касније софиолошке историографије, нема за циљ да опише цео светитељев живот по хронолошком реду, већ да назначи најзначајније тренутке његовог живота у којима се он приказује као мудар владар. Зато Свети Сава изабира два кључна момента Немањиног живота из софиолошке
перспективе, одлазак са власти и смрт. У оба случаја мудри владар у маниру библијских опроштајних говорâ оставља својим следбеницима поуке софиолошког библијског карактера, које тематски, а често и лектички, одсликавају библијски софиолошки текст, чиме Стефан Немања постаје још један у низу библијских мудрих владара.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Деретић, Јован. Исто­ри­ја срп­ске књи­жев­но­сти, Зрењанин: Sezam Book, 2007.

Јовановић, Томислав. Све­ти Са­ва- Са­бра­на Де­ла. Београд: Српска Књижевна Задруга, 1998.

Кашанин, Милан. Срп­ска књи­жев­ност у сред­њемве­ку. Београд: Просвета, 1990.

Трифуновић, Ђорђе. Ста­ра срп­ска књи­жев­ност. Београд: Филип Вишњић, 1995.

Crenshaw, James L. Old Te­sta­ment Wis­dom-An In­tro­duc­tion. Atlanta: John Knox, 1981.

Crenshaw, James L. „Education in Ancient Israel”, Jo­ur­nal for Bi­bli­cal Li­te­ratu­re књ. 104 (1985): стр. 601-615.

Scott, Robert B.Y. „Solomon and the Beginnings of Wisdom in Israel”, у зборнику чланака Wis­dom in Israel and the An­ci­ent Ne­ar East

изд. M. North и D. W. Thomas). Leiden: Brill, 1960.

Skehan, Patrick W-di Lella, Alexander A. The Wis­dom of Ben Si­ra, Anchor Bible 39. New York: Doubleday, 1987.

Stauffer, Eberhard. „Abschiedsreden”, Re­al­le­xi­kon fu­er An­ti­ke und Chri­stentum књ.1 (1950): стр. 29-35.

Suggs, Morton J. Wis­dom, Chri­sto­logy and Law in Mat­thew’s Go­spel, Cambridge: Cambridge University Press, 1970.

Whybray, Roger N. The Bo­ok of Pro­verbs, Cambridge: Cambridge University Press, 1972.

Winston, David. The Wis­dom of So­lo­mon, Anchor Bible 43, Garden City, New York:Doubleday, 1979.

Downloads

Published

2020-12-26