по­е­зи­ја се­ман­тич­ког ци­ни­зма: „No­tre la plaj­ka toj (МАЈА ПА­ЛА НА ПОД)“ Са­ше Јо­ва­но­ви­ћа и Са­ше Д. Ло­ви­ћа

Authors

  • Горан Миленковић

Keywords:

Саша Јовановић, Саша Д. Ловић, нонсенс поезија, семантички цинизам, идеологија, лудило.

Abstract

У тексту ће, у контексту историје српске нонсенс поезије, бити представљен један облик модерне поезије семантичког цинизма. Као пример узет је ванканонски рад из поезије двојице аутора, Саше Јовановића и Саше Д. Ловића (део самиздатне збирке Зву­чи­трн и Ком­по­тал). Песма „Notre la plajka toj“ компонована је дводелно, у првом делу је псеудошпански оригинал, у другом превод на српски језик под називом „Маја пала на под“. Песма целином укида семантичку аналогију између двају делова талогом постиделошког цинизма. Живот, у покушају да буде изражен језиком, одсуство је значења. Када значење у језику бива унеколико успостављено, у фрагменту и издвојености, оно задобија  бразину лудила. Поезијом се тако проблематизују сми­сао и жи­вот као филозофске категорије и је­зик, фор­ма и пре­во­ђе­ње
као категорије уметничке комуникације.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Berman, Antoan. Prevođenje i slo­vo ili konačište za da­le­kog. Prevod Aleksandra Mančić. Beograd: Rad/AAOM, 2004.

Винавер, Станислав. Пан­то­ло­ги­ја срп­ске и ју­го­сло­вен­ске пе­лен­ги­ри­ке. Приредио Јован Христић. Београд: Нолит, 1966.

Деспотов, Војислав. Са­бра­не пе­сме. Приредио Гојко Божовић. Зрењанин: Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, 2002.

Donat, Branimir (ur.). An­to­lo­gi­ja dadaističke po­e­zi­je, Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo, 1985.

Sloterdijk, Peter. Kri­ti­ka ciničnog uma. Prevod Boris Hudoletnjak. Podgorica: CID, 2008.

Tigges, Wim. An Ana­tomy of Li­te­rary Non­sen­se. Amsterdam: Rodopi, 1988.

Фридрих, Ниче. Не­са­вре­ме­на раз­ма­тра­ња. Београд: Просвета, 1997.

Cuddon, J. A. „Nonsense.“ The Pen­guin Dic­ti­o­nary of Li­te­rary Terms and Li­te­rary The­ory. Rev. by C. E. Preston. London: Penguin Books, 1999, 551–553.

Lohner, Dejvid. „Postmodernizam i dadaistički pokret.“ Treći pro­gram 127–128 (2005), 342–352.

Moroni, Mario. „Dynamics of Subjectivity in the Historical Avant-Garde.“ Avant-Gar­de Cri­ti­cal Stu­di­es. Su­bjec­ti­vity. Ed. Willem van Reijem and Willem G. Wessteijn, (2000), 3–27.

Popović, Tanja. „Nonsens poezija.“ Rečnik književnih ter­mi­na, Beograd: Logos Art, 2007, 472.

Šnel, Ralf. „Nonsens.“ Lek­si­kon sa­vre­me­ne kul­tu­re: te­me i te­o­ri­je, ob­li­ci i insti­tu­ci­je od 1945. do da­nas. Prevod Spomenka Krajčević i dr. Beograd: Plato, 2005, 472–473.

Šuvaković, Miško. „Apsurd“. Poj­mov­nik mo­der­ne i post­mo­der­ne li­kov­ne umetno­sti i te­o­ri­je po­sle 1950. go­di­ne. Ur. Olga Jevrić i Dragoslav Srejović. Beograd i Novi Sad: Prometej, 1999, 43–44.

Agamben, Giorgio. „Što je savremenik?“ Prevod Mario Kopić. http://pescanik. net/2011/12/sto-je-savremenik/ 21. 12. 2011.

Downloads

Published

2020-12-25