СКРИ­ВЕ­НИ И ОТ­КРИ­ВЕ­НИ СМИ­САО СВЕ­ТОГ ПИ­СМА

Authors

  • Ивана Ж. Петковић

Keywords:

херменеутика, феноменологија, Стари завет, Нови завет

Abstract

Рад се бави унутрашњим и спољашњим смислом Библије, њеним текстом и применом, теоријом и праксом Светог списа. Истражује живот и (с)мисао смисла исказаног у Њему; однос Старог и Новог завета спрам наведеног. Питања на која се ставља нагласак су: њено осмишљење и оживотворење и обрнуто – дело, овековечено у (Светом) тексту; слојевитост значења, остварено и неостварено, оно што се одиграло и што је наговештено и обећано. Средишња оса разматрања
је Богочовечанска (тео-антропоцентрична). Кроз анализу смисла Светог списа и дела, анализира се и растегљивост човекових могућности на подвижничком путу кретања ка Есхатону, али из различитих углова: старозаветног у коме се
разматра више једносмеран, активан однос Бога према пасивном човеку; и новозаветног, у коме је тај однос обострано делатан, и стога свеобухватан.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај, Д. Ве­ра Све­тих: ка­ти­хи­зис Ис­точ­не пра­вослав­не цр­кве. Београд: Свети архијерејски синод СПЦ, б.г.

КУБАТ, Родољуб. Осно­ве ста­ро­са­ве­зне ан­тро­по­ло­ги­је. - Београд-Нови Сад: Универзитет у Београду, Православни Богословски факултетБеседа, 2008.

Св. АТАНАСИЈЕ ВЕЛИКИ. О очо­ве­че­њу Бо­га Ло­го­са. Нови Сад: Беседа, 2003.

БИ­БЛИ­ЈА: Све­то пи­смо Ста­рог и Но­вог за­ве­та. прев. Ђуре Даничића и Вука Караџића са исправкама и допунама Вл.Николаја Велимировића. Ваљево: Глас цркве, 2007.

БИГОВИЋ, Радован (прир.). Пра­во­слав­на те­о­ло­ги­ја. Београд: Теолошки факултет, 1995.

ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај, Д. Ве­ра Све­тих: ка­ти­хи­зис Ис­точ­не пра­вослав­не цр­кве. Београд: Свети архијерејски синод СПЦ, б.г.

WHITCOMB, John C, Henry M. Morris. Bi­blij­ski po­top: naučna po­tvr­da biblij­skog izveštaja o stva­ra­nju i po­to­pu. Sremska Kamenica: Eden, 2005.

ЗИЗИЈУЛАС, Јован. Од ма­ске до лич­но­сти. Србиње-Ваљево-Минхен: Универзитетски образовани православни богослови- иландарски фонд Задужбина „Николај Велимировић и Јустин Поповић“, 1998. стр. 6-54.

ЈАНАРАС, Христо. Азбуч­ник ве­ре. Нови Сад: Беседа, 2000.

ЈЕРОТИЋ, Владета. Бо­жан­ска и људ­ска му­дрост у Да­ви­до­вим Псал­ми­ма. Београд: Ars Libri-Невен, 2005.

Св. ЈЕФРЕМ СИРИЈСКИ. Ог­ње­ни стуб: под­ви­жнич­ке по­у­ке и ту­ма­че­ња Ста­рог за­ве­та. Београд: Православна мисионарска школа при храму Св. Александра Невског, 2003. стр. 7-271.

КЕСИЋ, Веселин. Пр­ви дан но­ве тва­ри: вас­кр­се­ње и хри­шћан­ска ве­ра. Краљево: Епархијски управни одбор Епархије жичке, 2006.

КУБАТ, Родољуб. Осно­ве ста­ро­са­ве­зне ан­тро­по­ло­ги­је. Београд-Нови Сад: Универзитет у Београду, Православни Богословски факултет-Беседа, 2008.

МАЦУКАС, Никос А. Свет, чо­век, за­јед­ни­ца по све­то­ме Мак­си­му Ис­повед­ни­ку. Нови Сад: Беседа, 2007.

МИЛИН, Драган. Ста­ро­за­вет­на исто­ри­ја. Београд: Издавачки фонд Архиепископије београдско-карловачке, 2005.

ПАНАЈОТИС, Христу. Тај­на Бо­га. Тај­на чо­ве­ка. Београд: Хиландарски фонд Богословског факултета СПЦ, 1995.

ПОПОВИЋ, Јустин. Дог­ма­ти­ка пра­во­слав­не цр­кве: Бо­го­чо­век и ње­го­во де­ло. књ. 2. Београд: манастир Ћелије, 1980.

ПОПОВИЋ, Јустин. На Бо­го­чо­ве­чан­ском пу­ту. Ваљево: манастир Ћелије, 1980.

ПОПОВИЋ, Јустин. Пут Бо­го­по­зна­ња. Београд: Наследници Оца Јустина, 1999.

ПОПОВИЋ, Јустин. Ту­ма­че­ње Све­тог Еван­ђе­ља по Јо­ва­ну. Београд: манастир Ћелије код Ваљева, 1989.

РИКЕР, Пол. Соп­ство као дру­ги. Београд-Никшић: Јасен, 2004.

СОКОЛОВ, Дмитриј Павлович. Би­блиј­ска исто­ри­ја. Београд: Bookur publisher, 2009.

ТОМАСОВИЋ, Мирко Ђ. Бог Ло­гос: ге­не­за иде­је о Ло­го­су у све­тло­сти би­блиј­ско-све­то­о­тач­ког по­и­ма­ња. Фоча: Православни Богословски факултет СПЦ, 2007.

ФРАНК, Семјон Лудвигович. Сми­сао жи­во­та. Београд: Логос-Ортодос, 1995.

Downloads

Published

2020-12-17