ТВОР­БА ОСНОВ­НИХ БРО­ЈЕ­ВА У РУ­СКОМ И СРП­СКОМ ЈЕ­ЗИ­КУ

Authors

  • Јелена Б. Лепојевић

Keywords:

бројеви, основни бројеви, прости бројеви, прости изведени бројеви, двокомпонентни бројеви, бројни изрази.

Abstract

Бројеви у српском језику нису класификовани са становишта начина њихове творбе. Циљ овог рада је да покаже да је класификација бројева са творбеног аспекта из руског језика у потпуности применљива на српски језик.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Д: Фјодор Достојевски, Дечко, превели Милена и Радмило Маројевић, Радуга, Москва, 1992.

ДкС, т. I: Милош Црњански, Друга књига сеоба, I, ЗУНС, Београд, 2002.

ДкС, т. II: Милош Црњански, Друга књига сеоба, II, ЗУНС, Београ, 2002.

П: Федор Михайлович Достоевский, Подросток Пере, т. I, к. I: Милош Црнянский, Переселение, книга I, перевод И.

Дорбы, Художественная литература, Москва, 1978.

Пере, т. I, к. II: Милош Црнянский, Переселение, книга I, перевод И. Дорбы, Художественная литература, Москва, 1978.

Пере, т. II, к. II: Милош Црнянский, Переселение, книга II, перевод И. Дорбы, Художественная литература, Москва, 1978.

С: Милош Црњански, Сеобе, ЗУНС, Београд, 2002.

Зализняк, А. А. Грамматический словарь русского языка, „Русский язик”, Москва, 1977.

Ожегов, С. И/Шведова, Н. Ю. Толковый словарь русского языка, РАН, Москва, 2003.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4-х т.: Пер. с нем. – 2-е изд., стереотип. – Прогресс, Москва, 1986. – Т. 1. – 573 с. (с доп.)

Речник МС у шест томова: Матица српска – Матица хрватска. Речник српскохрватскога књижевногјезика, Нови Сад – Загреб, 1969. (друго фототипско издање, 1990)

Babić, Stjepan. Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku, Nacrt za gramatiku, Zagreb 1986, Djela JAZU 62.

Белић, Александар. Савремени српскохрватски књижевни језик. II. Наука о грађењу речи. Београд, 1949, 329 стр.

Виноградов, В. В. Русский язык, Москва, „Русский язик”, 2001.

Земская, Е. А. Современный русский язык Словообразование, издательство „Флинта”, Москва, 2009.

Клајн, Иван. Творба речи у савременом српском језику. Први део. Слагање и префиксација. Београд, 2002. (Прилози граматици српскога језика. I)

Клајн, Иван. Творба речи у савременом српском језику. Други део. Суфиксација и конверзија. Београд, 2003. (Прилози граматици

српскога језика. II)

Маројевић, Радмило. Српски језик данас. Београд, 2000.

Маројевић, Радмило. Творба речи у савременом српском језику Ивана Клајна (I). [Приказ књиге: Клајн 2002 I]. – Студије српске и

словенске. Серија I. Српски језик, број 10/1–2, година X, 685–779,

Београд, 20051.

Маројевић, Радмило. Творба речи у савременом српском језику Ивана Клајна (II). [Приказ књиге: Клајн 2002 II]. – Студије српске и

словенске. Серија I. Српски језик, број 12/1–2, година XII, 501–600, Београд, 2007.

Маројевић, Радмило. Творбена и морфолошка анализа у граматичком систему савременог српског језика (I). – Наука и образовање: Зборник радова са научног скупа (Бања Лука, 11–12. новембра 2005).

Бања Лука, 20052 , 123–151. (Научни скупови. Књ. 6. Т. I).

Мароевич, Радмило. Русская грамматика, сопоставительная грамматика русского и сербского языков с историческими комментариями (в двух томах), том I, Типология. Фонология. Морфология имени, Москва – Белград, 20011.

Мароевич, Радмило. Русская грамматика, сопоставительная грамматика русского и сербского языков с историческими комментариями (в двух томах), том II, Морфология глагола. Синтаксис. Теория перевода, Москва – Белград, 2001.

Маројевић, Радмило. Бошковићев метод творбено-семантичке реконструкције (и његов значај за компаративно-историјску

дериватологију словенских језика), I лингвистички научни скуп у спомен на Радосава Бошковића, Титоград, 1988.

Русская грамматика. Tом I. Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. Москва, 2005 (1980).

Современный русский язык, под ред. В. А. Белошапковой, издание третье, исправленное и дополненное, Азбуковник, Москва, 1999.

Станојчић, Живојин – Поповић, Љубомир. Граматика српскога језика. Уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе. Седмо издање, Београд, 2000.

Стевановић, Михаило. Савремени српскохрватски језик (Граматички системи и књижевно-језичка норма) I, Београд 1964, I–X + 1–692. Поглавље Грађење речи 401–624. Друго изд. Београд 1970, I–X + 653; треће изд. Београд 1975, 653 стр; четврто изд. 1981, 653 стр.

Downloads

Published

2020-12-03