О СВЕТИМ МЕСТИМА СВЕТОГ САВЕ: ХИЈЕРОТОПИЈА ИСТОКА И ЗАПАДА У ДОМЕНТИЈАНОВОМ И У ТЕОДОСИЈЕВОМ ЖИТИЈУ СВ. САВЕ

Authors

  • Тамара Бабић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.14.2022.13

Keywords:

Свети Сава, Доментијан, Теодосије, хијеротопија, симболика простора, средњовековна књижевност, ходочашће

Abstract

Висока садржајност Доментијановог, и делимично Теодосијевог, својеврсног симболичко-просторног система је, уз његову врло изражену политичку актуелност кроз целокупну српску историју, била плодно полазиште за разноврсна тумачења током векова рецепције ова два дела. Темељна питања која се испостављају код ранијих проучавалаца тичу се смера и природе тумачења средњовековног приказа простора на оси исток-запад и стога се прва целина рада тиче управо проблема суштинског неразумевања природе средњовековног симболичког мишљења које резултује површним и погрешним закључивањем о значењу ових симболау контексту представљања Савиног мишљења и деловања. Новије теорије усмерене ка проучавању процеса стварања сакралних простора у средишту су нашег тумачења идејних полазишта и књижевних поступака у првом реду Доментијана, а потом и Теодосија. Сходно томе, други и трећи део рада појединачно се баве проблематиком хијеротопије истока и запада у поменутим житијима. Поетичке разлике и различит историјски контекст у ком су писци стварали своја дела и њихов утицај на приказивање простора у Савиним житијима јесу питања која се разматрају у последњој целини рада. Коначно, ова разматрања, ослањајући се и надовезјући се на претходна истраживања блиских тема, другачије осветљују неке од њених познатих проблема ‒ ауторску оригиналност, могућност спољашњих тумачења уметничког текста, однос између књижевног приказивања и физичког постојања стварности, природу западне позиције Савиног отачаства.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Извори

DOMENTIJAN 1988: DOMENTIJAN.Život Svetoga Save i Svetoga Simeona. Beograd: Prosveta i Srpska književna zadruga, 1988. [orig.] Доментијан, Живот Светога Саве и Светога Симеона, Београд: Просвета и Српска књижевна задруга, 1988.

Sveti Sava. Sabrani spisi. Beograd: Prosveta i Srpska književna zadruga, 1986. [orig.] Свети Сава.Сабрани списи. Београд: Просвета и Српска књижевна задруга, 1986.

Stefan Prvovenčani. Sabrani spisi. Beograd: Prosveta i Srpska književna zadruga, 1988. [orig.] Стефан Првовенчани, Сабрани списи, Београд: Просвета и Српска књижевна задруга, Београд, 1988.

TEODOSIJE 1988: TEODOSIJE. Žitija. Beograd: Prosveta i Srpska književna zadruga, 1988. [orig.] Теодосије. Житија. Београд: Просвета и Српска књижевна задруга, 1988.

Цитирана литература

AVERINCEV 1982: AVERINCEV, Sergej S. Poetika ranovizantijske književnosti. Beograd: Srpska književna zadruga, 1982. [orig.] Аверинцев, Сергеј С. Поетика рановизантијске књижевности. Београд: Српска књижевна задруга, 1982.

BOGDANOVIĆ 1991: BOGDANOVIĆ, Dimitrije. Istorija stare srpske književnosti. Beograd: Srpska književna zadruga, 1991. [orig.] Богдановић, Димитрије. Историја старе српске књижевности. Београд: Српска књижевна задруга, 1991.

ELIJADE 2003: ELIJADE, Mirča. Sveto i profano. Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2003. [orig.] Елијаде, Мирча. Свето и профано. Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2003.

ŽIVKOVIĆ 2021: ŽIVKOVIĆ, Miloš. „Hijerotopija kao izvor novih mogućnosti komparativnog istraživanja srednjovekovne kulture i književnostiˮ. Pojmovnik uporedne književnosti br. 2. (2021): str. 9‒41. [orig.] Живковић, Милош. „Хијеротопија као извор нових могућности компаративног истраживања средњовековне културе и књижевностиˮ. Појмовник упоредне књижевности бр. 2. стр. 9‒41.

MARINKOVIĆ 2007: MARINKOVIĆ, Radmila. Svetorodna gospoda srpska. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, 2007. [orig.] Маринковић, Радмила. Светородна господа српска. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2007.

MARJANOVIĆ-DUŠANIĆ 1997: MARJANOVIĆ-DUŠANIĆ, Smilja. Vladarska ideologija Nemanjića. Beograd: Clio, Srpska književna zadruga, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, 1997. [orig.] Марјановић-Душанић, Смиља. Владарска идеологија Немањића. Београд: Clio, Српска књижевна задруга, Свети архијерејски синод Српске православне цркве, 1997.

POLOVINA 2010: POLOVINA, Nataša. Topos putovanja u srpskim biografijama XIII veka: Domentijan i Teodosije. Novi Sad: Akademska knjiga, 2010. [orig.] Половина, Наташа.Топос путовања у српским биографијама XIII века: Доментијан и Теодосије. Нови Сад: Академска књига, 2010.

RADOJČIĆ 1988: RADOJČIĆ, Svetozar. „Lik svetog Save u Domentijanovom Životu i podvizima arhiepiskopa sve srpske i pomorske zemlje prepodnobnog i bogonosnog oca nastavnika Saveˮ, Život Svetoga Save i Svetoga Simeona. (1988): str. 39‒50. [orig.] Радојчић, Светозар. „Лик светог Саве у Доментијановом Животу и подвизима архиепископа све српске и поморске земље преподобног оца и богоносног оца и наставника Савеˮ. Живот Светога Саве и Светога Симеона (1988): стр. 39‒50.

SAVIĆ 2020: SAVIC, Аleksandar Z. „Athos – Jerusalem – Sinai: Peregrinations and Identities in the Lives of St Sava of Serbiaˮ, South-Eastern Europe and the Eastern Mediterranean (2020): стр. 23–52.

TRIFUNOVIĆ 1966: TRIFUNOVIĆ, Đorđe. „Nacrt za poetiku stare srpske književnosti”, Letopis Matice srpske god. 142, knj. 397, br. 3 (1966): str. 60‒68. [orig.] Трифуновић, Ђорђе, „Нацрт за поетику старе српске књижевности”, Летопис Матице српске год. 142, књ. 397, бр. 3 (1966): стр. 60‒68.

ĆIRKOVIĆ 1998: ĆIRKOVIĆ, Sima M. „Sveti Sava između istoka i zapadaˮ. Međunarodni naučni skup Sveti Sava u srpskoj istoriji i tradiciji (1998): str. 27‒37. [orig.] Ћирковић, Сима М, „Свети Сава између истока и запада” , Међународни научни скуп Свети Сава у српској историји и традицији (1998): стр. 27–37.

HOJZINGA 1991: HOJZINGA, Johan. Jesen srednjeg veka. Novi Sad: Matica srpska, 1991. [orig.] Хојзинга, Јохан, Јесен средњег века. Нови Сад: Матица српска,1991.

ŠPADIJER 1996: ŠPADIJER, Irena. „Problem žanra u srednjovjekovnoj književnosti”. Književna istorija knj. XXVIII, br. 100. (1996): str. 365‒373. [orig.] Шпадијер, Ирена. „Проблем жанра у средњовјековној књижевности”. Књижевна историја књ. XXVIII, бр. 100. (1996): стр. 365‒373.

ŠPADIJER 2010: ŠPADIJER, Irena. „Hronološki okviri književnog rada Teodosija Hilandarcaˮ. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor knj. LXXVI (2010): str. 3‒16. [orig.]Шпадијер, Ирена. „Хронолошки оквири књижевног рада Теодосија Хиландарцаˮ. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор књ. LXXVI (2010): стр. 3‒16.

ŠPADIJER 2012: ŠPADIJER, Irena. „The Symbolsim of Space in Medieval Hagiographyˮ, Cyrillo-Methodian Studies br. 21 (2012): стр. 300–307.

Downloads

Published

2022-06-10

Issue

Section

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ / STUDIES AND ESSAYS