ТВОРБЕНЕ И СЕМАНТИЧКЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ ИМЕНИЦА НА -АЧ И -ER ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ОСОБА У СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Authors

  • Ђорђе Шуњеварић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.14.2022.21

Keywords:

суфикс -ач, суфикс -er, nomina agentis, nomina professionis, српски језик, енглески језик

Abstract

Предмет рада је контрастивна анализа именица са суфиксом -ач у српском језику и именица са суфиксом -er у енглеском чије се значење односи на особу која врши радњу или се бави неким занимањем. Грађа је ексцерпирана из Обратног речника српскога језика М. Николића и онлајн речника Oxford Advanced Learner's Dictionary. У анализи се ексцерпираним именицама приступа са творбеног и семантичког аспекта. Циљ је да се утврде сличности и разлике у структури именица за означавање особа у српском и енглеском језику сагледавањем начина грађења, врсте основе речи и броја слогова основе. Такође, одређују се и морфолошки фактори који утичу на значење именица са агентивним суфиксом. Полази се од хипотеза да је српски суфикс -ач у највећем броју случајева еквивалентан енглеском -er и да они долазе доминантно на глаголске творбене основе. Анализа показује да 44% именицa са суфиксом -ач из грађе има свој еквивалент на -er у енглеском. Посебно се издвајају примери који у енглеском немају суфикс -er, а одговарају српским именицама на -ач, али и обратно. Више je примера на -er који у српском имају неки други суфикс (47%), док 22% примера из српског дела грађе одговара енглеским именицама које не садрже -er. Семантика ексцерпираних примера у српском језику одређује искључиво особе које врше радњу означену мотивним глаголом или имају неко занимање. У енглеском језику 48% примерa из грађе има и додатна значења попут биљке, превозног средства, неког предмета или уређаја и сл.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AJDŽANOVIĆ 2008: AJDŽANOVIĆ, Milan. Funkcionalno opterećenje sufiksa za obeležavanje osoba. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2008. [orig.] АЈЏАНОВИЋ, Милан. Функционално оптерећење суфикса за обележавање особа. Нови Сад: Филозофски факултет, 2008.

BAUER 1988: BAUER, Laurie. Introducing Linguistic Morphology. Washington D.C.: Georgetown University Press, 1988.

BAUER, LIEBER i dr. 2013: BAUER, Laurie, Rochelle LIEBER, Ingo PLAG. The Oxford Reference Guide to English Morphology. Oxford: Oxford University Press, 2013.

BELIĆ 1936: BELIĆ, Aleksandar. „O građenju novih reči”. Naš jezik, IV/5–10 (1936): 129–131, 161–165, 193–197, 225–232, 257–264. [orig.] БЕЛИЋ, Александар. „О грађењу нових речи”. Наш језик, IV/5–10 (1936): 129–131, 161–165, 193–197, 225–232, 257–264.

BUGARSKI 2003: BUGARSKI, Ranko. Žargon. Beograd: Biblioteka XX vek, 2003.

ĆORIĆ 2008: ĆORIĆ, Božo. Tvorba imenica u srpskom jeziku. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, 2008. [orig.] ЋОРИЋ, Божо. Творба именица у српском језику. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2008.

JANIĆ 2020: JANIĆ, Aleksandra. „Anglicizmi u žargonu jugoistočne Srbije”. Ishodišta, 6 (2020): 109–127. [orig.] ЈАНИЋ, Александра. „Англицизми у жаргону југоисточне Србије”. Исходишта, 6 (2020): 109–127.

KLAJN 2003: KLAJN, Ivan. Tvorba reči u savremenom srpskom jeziku. Deo 2. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Institut za srpski jezik SANU; Novi Sad: Matica srpska, 2003. [orig.] КЛАЈН, Иван. Творба речи у савременом српском језику. Део 2. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, Институт за српски језик САНУ; Нови Сад: Матица српска, 2003.

MARINKOVIĆ 1997: MARINKOVIĆ, Nebojša. „Polisemantička disperzija i konkurencija tvorbenih formanata kod modela opšte oznake nomina agentis”. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 26/2 (1997): 321–328. [orig.] МАРИНКОВИЋ, Небојша. „Полисемантичка дисперзија и конкуренција творбених форманата код модела опште ознаке nomina agentis”. Научни састанак слависта у Вукове дане, 26/2 (1997): 321–328.

MRAZOVIĆ, VUKADINOVIĆ 2009: MRAZOVIĆ, Pavica i Zora VUKADINOVIĆ. Gramatika srpskog jezika za strance. Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2009.

PERVAZ 1969: PERVAZ, Draginja. „Agentivni sufiks -er u savremenom engleskom jeziku”. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, XII/2 (1969): 473–485.

PIPER, KLAJN 2014: PIPER, Predrag i Ivan. KLAJN. Normativna gramatika srpskog jezika. Novi Sad: Matica srpska, 2014. [orig.] ПИПЕР, Предраг и Иван КЛАЈН. Нормативна граматика српског језика. Нови Сад: Матица српска, 2014.

PLAG 2003: PLAG, Ingo. Word-formation in English. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

PRĆIĆ 2019: PRĆIĆ, Tvrtko. Engleski u srpskom. Elektronsko izdanje. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2019.

STEVANOVIĆ 1986: STEVANOVIĆ, Mihailo. Savremeni srpskohrvatski jezik. Deo 1. Beograd: Naučna knjiga, 1986. [orig.] СТЕВАНОВИЋ, Михаило. Савремени српскохрватски језик. Део 1. Београд: Научна књига, 1986.

ŠMID 2011: SCHMID, Hans-Jörg. English morphology and word-formation. An introduction. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2011.

ŠTASNI, ŠTRBAC 2015: ŠTASNI, Gordana R. i Gordana R. ŠTRBAC. „Imenički anglicizmi na -er u srpskom jeziku”. Južnoslovenski filolog, LXXI, 1–2 (2015): 43–67. [orig.] ШТАСНИ, Гордана Р. и Гордана Р. ШТРБАЦ. „Именички англицизми на -ер у српском језику”. Јужнословенски филолог, LXXI, 1–2 (2015): 43–67.

VUJIĆ 2006: VUJIĆ, Jelena. Osnovi morfologije engleskog jezika. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, 2006.

ŽIVKOVIĆ 2011: ŽIVKOVIĆ, Natalija. „Upotreba leksema iz engleskog jezika u žargonizmima u srpskom jeziku”. Savremena proučavanja jezika i književnosti, II, 1 (2011): 163–168. [orig.] ЖИВКОВИЋ, Наталија. „Употреба лексема из енглеског језика у жаргонизмима у српском језику”. Савремена проучавања језика и књижевности, II, 1 (2011): 163–168.

Извори

OALD: Oxford Advanced Learner's Dictionary <https://www.oxfordlearnersdictionaries.

com>.

ORSJ: Miroslav Nikolić. Obratni rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska, 2000. [orig.] Мирослав Николић. Обратни речник српскога језика. Нови Сад: Матица српска, 2000.

RSJ: Miroslav Nikolić (ur.). Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska, 2011. [orig.] Мирослав Николић (ур.). Речник српскога језика. Нови Сад: Матица српска, 2011.

Downloads

Published

2022-06-10

Issue

Section

ИСТРАЖИВАЊА / RESEARCH