ОД ОБНОВЕ СРБИСТИКЕ ДО ИМЕНА ДЕПАРТМАНА

Authors

  • Драгиша Бојовић

Keywords:

србистика, обнова србистике, Петар Милосављевић, Филозофски факултет у Нишу, Департман за србистику

Abstract

У раду су представљени најзначајнији догађаји и процеси у последњој обнови србистике, која се везује за име професора Петра Милосављевића, као и за друге филологе окупљене око Покрета за обнову србистике. Посебна пажња је посвећена оснивању Друштва за обнову србистике у Приштини. У завршном делу рада акценат је стављен на развој националне филологије (посебна на фазе променa имена студијског програма и департмана) на Филозофском факултету у Нишу. Истиче се значај установљења и постојања имена србистика у оквиру студија српског језика и књижевности на овом факултету.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ALEKSIĆ 2018: Aleksić, Slađana. Teorijsko i metodološko delo Petra Milosavljevića, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica 2018. [orig.] Алексић, Слађана. Теоријско и методолошко дело Петра Милосављевића, Филозофски факултет, Косовска Митровица 2018.

BOJOVIĆ 1998: Bojović, Dragiša, „Društvo za obnovu srbistike – Centar Priština”, Srbistika/Serbica 1, 1998, 117–120. [orig.] Бојовић, Драгиша, „Друштво за обнову србистике – Центар Приштина”, Србистика/Serbica 1, 1998, 117–120.

BOJOVIĆ 2016:Bojović, Dragiša. Muk i zvona. Intervjui, komentari, besede i poslanice, izdanje autora, Niš 2016. [orig.] Бојовић, Драгиша. Мук и звона. Интервјуи, коментари, беседе и посланице, издање аутора, Ниш 2016.

BOJOVIĆ 2017: Bojović, Dragiša, „Apologijom književnosti protiv duha krivotvorenja”, Liceum 18, 2017, 147–163. [orig.] Бојовић, Драгиша, „Апологијом књижевности против духа кривотворења”, Лицеум 18, 2017, 147–163.

DIMITRIJEVIĆ 2012: Dimitrijević, Bojana (priredila). Četrdeset godina Filozofskog fakulteta u Nišu, Filozofski fakultet, Niš 2012. [orig] Димитријевић, Бојана (приредила). Четрдесет година Филозофског факултета у Нишу, Филозофски факултет, Ниш 2012.

KOVAČEVIĆ 2002: Kovačević, Miloš, „Petar Milosavljević o Vukov(sk)oj i Jagićev(sk)oj filološkoj paradigmi”, Delo Petra Milosavljevića i srbistika, priredio Slobodan Kostić, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica 2002, 245–254.

[orig.] Ковачевић, Милош, „Петар Милосављевић о Вуков(ск)ој и Јагићев(ск)ој филолошкој парадигми”, Дело Петра Милосављевића и србистика, приредио Слободан Костић, Филозофски факултет, Косовска Митровица 2002, 245–254.

KOSTIĆ 2002: Kostić, Slobodan, „Stvaralačka ličnost”, Delo Petra Milosavljevića i srbistika, priredio Slobodan Kostić, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica2002, 189–195. [orig.] Костић, Слободан, „Стваралачка личност”, Дело Петра Милосављевића и србистика, приредио Слободан Костић, Филозофски факултет, Косовска Митровица 2002, 189–195.

MAKSIMOVIĆ, OSMANOVIĆ 2017: Maksimović, Jelena, Osmanović, Jelena, „Tri decenije studija srpskog jezika i književnosti na Univerzitetu u Nišu: hronologija, stanje i perspektive”, Philologia Mediana 9, 2017, 447–461.

MARKOVIĆ, JOVIĆ 2014: Marković, Jordana, Jović, Nadežda, „Istorija srbistike na Filozofskom fakultetu u Nišu kroz istoriju njenih publikacija”, Balkanske sinteze, Časopis za društvena pitanja, kulturu i regionalni razvoj 1, 2014, 197–203. [orig.] Марковић, Јордана, Јовић, Надежда, „Историја србистике на Филозофском факултету у Нишу кроз историју њених публикација”, Балканске синтезе, Часопис за друштвена питања, културу и регионални развој 1, 2014, 197–203.

MAROJEVIĆ 1991: Marojević, Radmilo. Ćirilica na raskršću vekova. Ogledi o srpskoj etničkoj i kulturnoj samosvesti, Dečje novine, Gornji Milanovac, Srpski fond slovenske pismenosti i slovenskih kultura, Beograd 1991. [orig.] Маројевић, Радмило. Ћирилица на раскршћу векова. Огледи о српској етничкој и културној самосвести, Дечје новине, Горњи Милановац, Српски фонд словенске писмености и словенских култура, Београд 1991.

MILOSAVLJEVIĆ 2004: Milosavljević, Vera. Čuvari imena. Ogledi i rasprave, Miroslav, Beograd 2004. [orig.] Милосављевић, Вера. Чувари имена. Огледи и расправе, Мирослав, Београд 2004.

MILOSAVLJEVIĆ 1997: Milosavljević, Petar. Srbi i njihov jezik. Hrestomatija, Narodna i univerzitetska biblioteka, Priština 1997. [orig.] Милосављевић, Петар. Срби и њихов језик. Хрестоматија, Народна и универзитетска библиотека, Приштина 1997.

MILOSAVLJEVIĆ 1998: Milosavljević, Petar, „Uz prvi broj Srbistike“, Srbistika/Serbica 1, 1998, 5–18. [orig.] Милосављевић, Петар, „Уз први број Србистике“, Србистика/Serbica 1, 1998, 5–18.

MILOSAVLJEVIĆ 2000: Milosavljević, Petar. Srpski filološki program, Trebnik, Beograd 2000. [orig.] Милосављевић, Петар. Српски филолошки програм, Требник, Београд 2000.

MILOSAVLJEVIĆ 2002: Milosavljević, Petar. Uvod u srbistiku, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica, Trebnik, Beograd 2002. [orig.] Милосављевић, Петар. Увод у србистику. Филозофски факултет, Косовска Митровица, Требник, Београд 2002.

PEVULJA 2013: Pevulja, Duško. Obnova srbistike, Narodna i univerzitetska biblioteka, Banja Luka 2013. [orig.] Певуља, Душко. Обнова србистике, Народна и универзитетска библиотека, Бања Лука 2013.

PEVULJA 2015: Pevulja, Duško. Povratak srbistici, Art print, Banja Luka 2015. [orig.] Певуља, Душко. Повратак србистици, Арт принт, Бања Лука 2015.

PEVULJA 2019: Pevulja, Duško, „Radmilo Marojević o obnovi srbistike”, Srpski jezik XXIV, 2019, 767–777. [orig.] Певуља, Душко, „Радмило Маројевић о обнови србистике”, Српски језик XXIV, 2019, 767–777.

ŠIJAKOVIĆ 2021: Šijaković, Bogoljub, „Bogoslovski doprinos profesora Dragiše Bojovića”, Crkvene studije 18, 2021, 499– 500. [orig.] Шијаковић, Богољуб, „Богословски допринос професора Драгише Бојовића”, Црквене студије 18, 2021, 499–500.

Downloads

Published

2021-06-16