ГАЗДА МЛАДЕН – ЖИВОТ У СТРАХУ2 (ПАТРИЈАРХАТ КАО ИНСТРУМЕНТ ОБЛИКОВАЊА КЊИЖЕВНОГ ЛИКА)

Authors

  • Јелена Стојковић Стојанов

Keywords:

патријархат, симболичко насиље, aлијенација, колектив, индивидуа, улоге домаћина, газде, главе породице

Abstract

У раду се разматра Станковићев недовршени роман Газда Младен у циљу анализе главног мушког лика. Намера је да се покаже колико неписани закони средине, нереализоване прилике, страх од разочарања ближњих, потреба да се буде увек у оквирима очекиваног, и начин одрастања имају утицаја приликом обликовања књижевног лика. За предмет рада узето је отуђење као последица прилагођавања неписаним законима патријархалне средине, где по правилу јунак страда. Између осталог биће речи и о скривеним коренима понашања, поступцима, (не)делању, затворености и заробљености животно неоствареног књижевног лика. Улога мушкарца заузима централно место и све остало подређено је њеном бољем расветљавању. Колектив и индивидуа стоје у опречном односу. Подређени су моралу, дужности, одговорности. Рад се позива и на разлику између улоге домаћина, газде, главе породице, бате. Осврће се и ка супституцији као чиниоцима који су утицали на формирање главног лика. У окретању прошлости, у раскораку између субјективног и објективног, приказана је и промашеност живота.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BURDJE 2001: BURDJE, Pjer. Vladavina muškaraca. Podgorica: CID, Univerzitet Crne Gore, 2001.

ČOLAK 2008: ČOLAK, Bojan. ,,Stereotipne predstave o muškom identitetu i književno delo Borisava Stankovića“. Književna istorija, LX, broj 136: str. 485-500. [orig.] ЧОЛАК, Бојан. ,,Стереотипне представе о мушком идентитету и књижевно дело Борисава Станковића“. Књижевна историја, LX, 2008, број 136: стр. 485-500.

ČOLAK 2009: ČOLAK, Bojan. Roman patrijarhalne kulture. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2009. [orig.] Чолак, Бојан. Роман патријархалне културе. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2009.

HUGHSON 2017: HUGHSON, Marina. Muškarci u Srbiji, druga strana rodne ne/ravnopravnosti. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2017.

KIROVA 2011: KIROVA, Milena. David, Velikija. Istorija i mžestvenost v evrejskata biblija, kniga 1. Sofija: Silea, 2011. [orig.] Кирова, Милена. Давид, Великия. История и мъжественост в еврейската библия, книга 1. София: Сиела, 2011.

MILOSAVLJEVIĆ MILIĆ 2013: MILOSAVLJEVIĆ MILIĆ, Snežana. Otpori i prekoračenja: poetika pripovedanja Bore Stankovića, Niš: Filozofski fakultet, 2013. [orig.] Милосављевић Милић, Снежана. Отпори и прекорачења: поетика приповедања Боре Станковића, Ниш: Филозофски факултет, 2013.

STOJKOVIĆ 2012: STOJKOVIĆ, Maja. ,,Prinuda i moralizam ili pitanje oblikovanja kolektivnog identiteta“. Filologija i univerzitet. Niš: Filozofski fakultet, 2012. [orig.] Стојковић, Маја. ,,Принуда и морализам или питање обликовања колективног идентитета“. Филологија и универзитет. Ниш: Филозофски факултет, 2012.

ŠMALE 2011: ŠMALE, Volfgang. Istorija muškosti u Evropi (1450-2000). Beograd: Clio, 2011. [orig.] ШМАЛЕ, Волфганг. Историја мушкости у Европи (1450-2000). Београд: Clio, 2011.

VUČKOVIĆ 1990: VUČKOVIĆ, Radovan. ,,Pripovedanje o čežnji i rasulu (B. Stanković). Moderna srpska proza kraj XIX i početak XX veka. Beograd: Službeni glasnik, 1990. [orig.] Вучковић, Радован. ,,Приповедање о чежњи и расулу (Б. Станковић)“. Модерна српска проза крај XIX и почетак XX века, Београд: Службени гласник, 1990.

STANKOVIĆ 1988: STANKOVIĆ, Borisav. Gazda Mladen – Pevci. Beograd: Bigz –Prosveta, 1988. [orig.] Станковић, Борисав. Газда Младен – Певци. Београд: Бигз – Просвета, 1988.

Downloads

Published

2021-06-16