ОСНОВНО (НАУЧНО-ПОПУЛАРНО) ИЗДАЊЕ ЛУЧЕ МИКРОКОЗМА И СПРОВОДА ПРАХУ С. МИЛУТИНОВИЋА ПЕТРА II ПЕТРОВИЋА-ЊЕГОША

Authors

  • Радмило Н. Маројевић

Keywords:

Петар II Петровић-Његош, спјев Луча микрокозма, пјесма¬ некролог Спровод праху Симеона Милутиновића, научно издање

Abstract

У овом се раду[1]* разматрају Његошеви пјеснички текстови који се об­јав­љују у формату основних (научно­‑популарних) издања и упоређују с критичким и акценатским издањима, и то спјев Луча микрокозма и пјесма­‑некролог Спровод пра­ху Симеона Милутиновића. С друге стране, образлаже се цјелисходност објав­љивања наведене пјесме у прилогу основног и сваког другог издања Луче: Спро­вод праху Симеона Милутиновића је пјесников post scriptum уз космогонијску по­ему о природи људске душе, која је и посвећена Симеону Милутиновићу као пје­с­ничком учитељу Његошевом.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kalezić 2005: Kalezić, Dimitrije M. „Njegoševa Pjesma nad pjesmama“. Go­­diš­njak. Foča: Pravoslavni bogoslovski fakultet „Sveti Vasili­je Ostroš­ki“, knj. IV/4 (2005): str. 9–18. [Preštampano u: Kalezić 2009: str. 133–141]. [orig.] Калезић, Димитрије М. „Његошева Пјесма над пјесмама“. Го­­диш­њак. Фоча: Православни богословски факултет „Свети Васили­је Острош­ки“, књ. IV/4 (2005): стр. 9–18. [Прештампано у: Калезић 2009: стр. 133–141]

Kalezić 2009: Kalezić, Dimitrije M. Njegoševe teme. Beograd: Izdavač­ki fond Srp­ske pravoslavne crkve Arhiepiskopije beogradsko­‑karlo­va­čke, 2009. [orig.] Кале­зић, Димитрије М. Његошеве теме. Београд: Издавач­ки фонд Срп­ске пра­вославне цркве Архиепископије београдско­‑карло­ва­чке, 2009.

Маrојеvić 2016: Marojević, Radmilo (prir.). Pe­tar II Petrović-Njegoš. Luča mi­­krokozma. Pod­go­­ri­ca: CID – Cetinje: Na­rodni muzej Crne Gore, 2016. [orig.] Маројевић, Радмило (прир.). Пe­тaр II Пeтрoвић-Њeгoш. Лучa ми­крoкoзмa. Под­го­­ри­ца: ЦИД – Цетиње: Na­rodni muzej Crne Gore, 2016.

Маrојеvić 2017a: Marojević, Radmilo (prir.). Pe­tr II Petrovič-Negoš. Luč mi­krokosma. Perevod s serb­skogo Il’i Či­slova // Petar II Petrović­‑Njegoš. Lu­ča mikrokozma. Nikšić: Eparhija Budim­ljansko­‑nikšićka, Be­rane, Knji­ževno dru­štvo „Njegoš“, Nikšić – Beo­grad: „Štampar Ma­ka­rije“, 2017. [orig.] Петр II Петрович­‑Негош. Луч микрокосма. Перевод с серб­ского Ильи Чи­слова // Петар II Петровић­‑Његош. Лу­ча микрокозма. Никшић: Епархија Будим­љанско­‑никшићка, Бе­ране, Књи­жевно друштво „Његош“, Никшић – Бео­град: „Штампар Ма­ка­рије“, 2017.

Маrојеvić 2017b: Marojević, Radmilo (prir.). Petar II Petrović­‑Njegoš. Bilježnica. Podgorica: CID, 2017. [orig.] Ма­ројевић, Радмило (прир.). Пe­тaр II Пeтрo­вић-Њeгoш. Биљежница. Подгорица: ЦИД, 2017.

Маrојеvić 2018: Marojević, Radmilo (prir.). Petar II Petrović­‑Njegoš. Luča mi­krokozma. Gor­ski vi­je­nac. Šće­pan Mali. Nikšić: Budimljan­sko­‑nikšićka epar­hija – Beograd: Društvo za negovanje Njegoševog dela, 2018. [orig.] Мароје­вић, Радмило (прир.). Пe­тaр II Пeтрoвић-Њeгoш. Лучa микрo­кoзмa. Гор­­ски ви­је­нац. Шће­пан Мали. Никшић: Будимљан­ско­‑никшић­ка епар­хија – Београд: Друштво за неговање Њего­шевог де­ла, 2018.

Marojević 2020: Marojević, Radmilo N. „Tekstološki aspekti proučavanja Nje­goševih djela (kri­tič­ka, akcenat­ska i osnovna iz­danja)”. Njegošev zbornik Ma­tice srp­­ske, knj. 4 (2020): str. 69–89. [orig.] Ма­ро­је­вић, Рад­ми­ло Н. „Те­к­сто­лошки аспекти проучавања Његошевих дјела (кри­тич­ка, акценат­ска и основна из­дања)”. Његошев зборник Ма­тице срп­­ске, књ. 4 (2020): стр. 69–89.

Маrојеvić 2021: Marojević, Radmilo (prir.). Petar II Petrović­‑Njegoš. Luča mikro­kozma. Gor­ski vi­je­­nac. Šće­pan Ma­li. Noć skuplja vijeka. Podgorica: CID, 2021. [orig.] Мароје­вић, Радмило (прир.). Петар II Петровић­‑Његош. Лучa ми­крo­кoзмa. Гор­ски ви­је­­нац. Шће­пан Ма­ли. Ноћ скупља вијека. Подгорица: ЦИД, 2021.

Marojević 2022a: Marojević, Radmilo N. „Njegošev Sprovod prahu S. Milu­ti­novića (S teksto­lo­š­kog i verso­lo­škog stanovišta)”. Stu­di­je srp­ske i slo­­ven­­ske. Se­­ri­ja I: Srp­ski je­zik, knj. XXVII (2022): str. 131–168. [orig.] Ма­ро­је­вић, Рад­ми­ло Н. „Његошев Спровод праху С. Милути­но­вића (с текстолошког и версолошког становишта)”. Сту­ди­је срп­ске и сло­вен­ске. Се­ри­ја I: Срп­ски је­зик, књ. XXVII (2022): стр. 131–168.

Marojević 2022b: Marojević, Radmilo N. „Sprovod prahu S. Miluti­no­vića: (Pje­s­ma­‑nekrolog Petra II Petrovića­‑Njegoša), Okto­ih, knj. ХII/13 (2022): str. 25–52. [orig.] Ма­ро­је­вић, Рад­ми­ло Н. „Спровод праху С. Милути­но­вића: (Пје­с­ма­‑некролог Петрa II Петровићa­‑Његоша)”. Окто­их, књ. ХII/13 (2022): стр. 25–52.

Downloads

Published

2023-05-12

Issue

Section

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ / STUDIES AND ESSAYS