ФИГУРА ПЕСНИКА У ЦИКЛУСУ „КРИТИКА ПОЕЗИЈЕ” БРАНКА МИЉКОВИЋА

Authors

  • Сара З. Арва

Keywords:

Миљковић, песник, песма, фигура песника, песнички субјект, критика поезије

Abstract

У овом истраживању сагледана је фигура песника унутар циклуса „Критика пое-
зије” из збирке Порекло наде (1960) Бранка Миљковића. Настављајући јасно и једногласно
профилисану Миљковићеву аутореференцијалност и поетичке склоности које га именују
песником песме, овај рад ће проблематизовати питање – може ли се Миљковић тумачити и
као песник песника? Анализом поезије из предоченог циклуса представићемо стваралачку
позицију лирског субјекта, а потом преиспитати и могућности да се лирско Ја идентифи-
кује са песницима и тиме тумачи као песнички субјект – песник у песми, песник који са
песницима остварује имагинарни дијалог. Поетску фигуру ћемо размотрити и уз Ничеове
и Хегелове поставке о амбивалентном сазнању које је инхерентно контемплативцима и
ствараоцима, али које условљава и њихову деструкцију. Кроз завршницу циклуса, пробле-
матизоваћемо и друштвену позицију песника, а потом и могућност да се циклус тумачи у
насловној инверзији – као поезија критике – критике будућих поетика, нестанка песнич-
ког језика, песме и песника уопште.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BRAJOVIĆ 2013: БРАЈОВИЋ, Тихомир. Нарцисов парадокс. Проблем песничке самосвести и српска лирика модерног доба (европски и јужнословенски контекст). Београд: Службени гласник, 2013.

KORUNOVIĆ 2017: КОРУНОВИЋ, Горан. Статус лирског субјекта у јужнословенским књижевностима (1970–1980). Београд: Универзитет у Београду, Филолошки факултет, 2017.

KOSTIĆ 1990: КОСТИЋ, Слободан. Стварање и тумачење I. Приштина: Јединство, Београд: Просвета, 1990.

LAZIĆ 2015: ЛАЗИЋ, Небојша. „Филозофска свест Бранка Миљковића као свест о песмиˮ, у Бранко Миљковић: ново читање. Ниш: Филозофски факултет, 2015, стр. 27–39.

LOTMAN 1976: ЛОТМАН, Јуриј. Структура уметничког текста. Београд: Нолит, 1976.

MILJKOVIĆ 2018: МИЉКОВИЋ, Бранко. Есеји и критике. Ниш: Нишки културни центар, 2018.

MILJKOVIĆ 1988: МИЉКОВИЋ, Бранко. Порекло наде. Поезија Бранка Миљковића. Ниш: Градина, 1988.

NIČE 1984: НИЧЕ, Фридрих. Весела наука, прев. Милан Табаковић, Београд: Графос, 1984.

NIČE 2005: НИЧЕ, Фридрих. Књига о филозофу. Антихрист. Дионисови дитирамби, прев. Јовица Аћин, Београд: Дерета, 2005.

STANOJEVIĆ 2014: СТАНОЈЕВИЋ, Љубисав. „Песма о Песмиˮ, у Бранко Миљковић: моћ речи. Зборник радова о стваралаштву Бранка Миљковића (1934–1961), Крагујевац: Народна библиотека Вук Караџић, 2014, стр. 35–49.

RADOJČIĆ 2014: РАДОЈЧИЋ, Саша. „Филозофија и поезија: Случај Бранка Миљковићаˮ, у Бранко Миљковић: моћ речи. Зборник радова о стваралаштву Бранка Миљковића (1934–1961), Крагујевац: Народна библиотека Вук Караџић, 2014, стр. 122–129.

HEGEL 1986: ХЕГЕЛ, Георг Вилхелм Фридрих. Естетика I, прев. др Никола Поповић, Београд: Београдски издавачко-графички завод, 1986.

ŠUTIĆ 2020: ШУТИЋ, Милослав. Певање и мишљење Бранка Миљковића. Београд: Чигоја, 2020.

Downloads

Published

2023-05-12

Issue

Section

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ / STUDIES AND ESSAYS