ЕРОТОЛОШКО ЧИТАЊЕ БОЖЈИХ ЉУДИ БОРЕ СТАНКОВИЋА

Authors

  • Јована М. Копања

Keywords:

Божји људи, еротизам, маргинализованост, субкултура, девијација

Abstract

У овом раду приче из збирке Божји људи Боре Станковића анализираће се кроз
еротолошку перспективу. Индивидуалне судбине појединих божјака тумачиће се у ширем
културолошком контексту, при чему ће се посебна пажња посветити сукобу појединца са
патријархалном културом, са посебним акцентом на медијаторску улогу божјака која на-
дилази маргинализовани друштвени положај. Различити узроци „пада у лудило“ женских
и мушких јунака отварају питање неравноправности полова, јер када је реч о јунакињама
оне се углавном самоискључују из заједнице због сексуалног злостављања, док су јунаци
рођени са психичким проблемима. На основу физичког описа појединих божјака и божја-
киња показује се да дистинкција култура/ субкултура нужно не подразумева дистинкцију
еротично/ нееротично, односно дистинкцију лепо/ ружно у домену естетике. Пред наве-
деног, отвара се питање некрофилије као сексуално девијантног понашања с обзиром да
поједини божјаци испољавају опсесивну страст завлачења у гробове.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Biderman, Hans. Rečnik simbola. Beograd: Plato, 2004.

Vukićević, Dragana. „Erotsko kriptogramsko pismo i patrijarhalni svet“. Romanoslavica, Vol. LII, no. 4 (2017): str. 99-105. [orig.] Вукићевић, Драгана. „Еротско криптограмско писмо и патријархални свет“. Romanoslavica, Vol. LII, бр. 4 (2017): стр. 99–105.

Goleman, Dаniel. Emocionalna inteligencija. Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 2016.

Deretić, Jovan. Istorija srpske književnosti. Zrenjanin: Sezam Book, 2011. [orig.] Деретић, Јован. Историја српске књижевности. Зрењанин: Sezam Book, 2011.

Elijade, Mirča. Sveto i profano. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada, 1986. [orig.] Елијаде, Мирча. Свето и профано. Нови Сад: Књижевна заједница Новог Сада, 1986.

Ivanić, Dušan. Srpski realizam. Novi Sad: Matica srpska, 1996. [orig.] Иванић, Душан. Српски реализам. Нови Сад: Матица српска, 1996.

Kopanja, Jovana. „Funkcija cveća u književnom opusu Borisava Stanovića“. Cveće: eko(po)etika u književnosti, jeziku i umetnosti. Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, Andrićev institut, Andrićgrad, 2022, str. 253-247. [orig.] Копања, Јована. „Функција цвећа у књижевном опусу Борисава Становића“. Цвеће: еко(по)етика у књижевности, језику и уметности. Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, Андрићев институт, Андрићград, 2022, стр. 253–247.

Maksimović, Goran. Kazivanje grada i drugi ogledi. Litteraria Serbica. Niš: Filozofski fakultet, 2014. [orig.] Максимовић, Горан. Казивање града и други огледи. Litteraria Serbica. Ниш: Филозофски факултет, 2014.

Marinković, Dušan. „Simbolistički elementi u prozama Borisava Stankovića“. Književna istorija – časopis za nauku o književnosti, god. XVI, knj. 61 (1983): str. 55-65. [orig.] Маринковић, Душан. „Симболистички елементи у прозама Борисава Станковића“. Књижевна историја – часопис за науку о књижевности, год. XVI, књ. 61 (1983): стр. 55-65.

Milosavljević Milić, Snežana. Jeres čitanja: recepcija Stankovićevih Božjih ljudi u književnoj kritici. u: Bošković, Dragan. (ured). Bog: zbornik radova sa 6. međunarodnog naučnog skupa, Kragujevac: Filum, 2012, str. 213–224. [orig.] Милосављевић Милић, Снежана. Јерес читања: рецепција Станковићевих Божјих људи у књижевној критици. у: Бошковић, Драган. (уред). Бог: зборник радова са 6. међународног научног скупа, Крагујевац: Филум, 2012, стр. 213–224.

Najdanović, Milorad. Orijentalni kolorit u širem spektru lokalne boje u stvaralaštvu Borisava Stankovića, Svetozara Ćorovića i Alekse Šantića. u: Denić, Sunčica. (ured.) Borisav Stanković u Vranjanskom glasniku. Vranje: Književna zajednica Borisav Stanković, 2010, str. 330–376. [orig.] Најдановић, Милорад. Оријентални колорит у ширем спектру локалне боје у стваралаштву Борисава Станковића, Светозара Ћоровића и Алексе Шантића. у: Денић, Сунчица. (уред.) Борисав Станковић у Врањанском гласнику. Врање: Књижевна заједница Борисав Станковић, 2010, стр. 330¬–376.

Pešikan-Ljuštanović, Ljiljana. Borisav Stanković – između tradicije modernosti. u: Stanković, Borisav. Izabrana dela. Novi Sad–Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarica Zorana Stojanovića. 2008, str. 5-49. [orig.] Пешикан-Љуштановић, Љиљана. Борисав Станковић – између традиције модерности. у: Станковић, Борисав. Изабрана дела. Нови Сад–Сремски Карловци: Издавачка књижарица Зорана Стојановића. 2008, стр. 5–49.

Panić-Maraš, Jelena. Nenormalno normalni Božji ljudi. Nasleđe, časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu. Godina. VI broj 14/2, 2009, str. 83–96. [orig.] Панић-Мараш, Јелена. Ненормално нормални Божји људи. Наслеђе, часопис за књижевност, језик, уметност и културу. година. VI број 14/2, 2009, стр. 83–96.

Petković, Novica. Dva srpska romana, Studije o "Nečistoj krvi" i "Seobama". Beograd: Narodna knjiga, 1989. [orig.] Петковић, Новица. Два српска романа, Студије о "Нечистој крви" и "Сеобама". Београд: Народна књига, 1989.

Skerlić, Jovan. Pisci i knjige 1, prikazi i članci. Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2000. [orig.] Скерлић, Јован. Писци и књиге 1, прикази и чланци, Београд : Завод за уџбенике и наставна средства

Stanković, Borisav. Izabrana dela. Valjevo: Parnas book, Kontext, 2008. [orig.] Станковић, Борисав. Изабрана дела. Ваљево: Parnas book, Kontext, 2008.

Tomić, Svetlana. Realizam i stvarnost – Nova tumačenja proze srpskog realizma iz rodne perspektive. Beograd: Alfa univerzitet, 2014. [orig.] Томић, Светлана. Реализам и стварност – Нова тумачења прозе српског реализма из родне перспективе. Београд: Алфа универзитет, 2014.

Frojd, Sigmund. Kompletan uvod u psihoanalizu. Podgorica: Nova knjiga, 2006. [orig.] Фројд, Сигмунд. Комплетан увод у психоанализу. Подгорица: Нова књига, 2006.

Cenić, Vera. Personifikacija starih Vranjanaca u delima Bore Stankovića. u: Denić, Sunčica. (ured.) Borisav Stanković u Vranjanskom glasniku, zbornik radova. Vranje: Književna zajednica Borisav Stanković, 2010, str. 17–43. [orig.] Ценић, Вера. Персонификација старих Врањанаца у делима Боре Станковића. у: Денић, Сунчица. (уред.) Борисав Станковић у Врањанском гласнику, зборник радова. Врање: Књижевна заједница Борисав Станковић, 2010, стр. 17–43.

Čolak, Bojan. Modeli predstavljanja patrijarhalnog društva u prozi srpske moderne, doktorska disertacija. Beograd: Filološki fakultet, 2013. [orig.] Чолак, Бoјан. Модели представљања патријархалног друштва у прози српске модерне, докторска дисертација. Београд: Филолошки факултет, 2013.

Downloads

Published

2023-05-12

Issue

Section

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ / STUDIES AND ESSAYS